Monday, March 17, 2014

HOLY STONE IN HUMAN SKULL

HOLY STONE IN HUMAN SKULL

கண்டிடுங்காண் மண்டைதனில் கல்தானொன்று
கருவாளி யேயறிவார் அந்தக்கல்லோ
மெயஞ்ஞானமவர்க்கு சித்தி
அதீதக் கோடாகோடி யுகமே வாழ்வார்
எண்திசைக்குச் சித்தரென்றும் பேருண்டாச்சு
எல்லார்க்கும் குருவாச்சு தீட்சையாச்சு
(Mahayogi Agasthiyar)
The heading may crack the laugh and brings the doubts on the human science. Some of the months continuously, I have received the mails and inquiries on these type of alchemy related with the translucent stones in the human body? Some of the people in spiritual who called them as alchemists raised the questions on this holy stone inside the skull. The above verses represents the secrets of a stone inside the skull with highly protected coverage. It describes the stones of stones. They have their allure nature with effects of both sun and moon due to this acquired of this stone of skull. Philosophers never reach the path of this practices, but yogi can attain the nature of the stone. Once acquired this they can live millions of years and trend towards the masters and to the disciples. It describes, there is a stone in the skull and it will be used by the people who are well versed with magical concepts and occult practices. They may call as yogis and considered as master. Here the stone referred as poisonous stone. How a poisonous stone will grow and complicate rooted in the skull?
Alchemist continuously argued on these type of development of stone inside the human skull. They argued and quoted with Tamil siddhars poems and verses insisting that a yogi must know the holy stone in the skull internally or grasp from outside to complete their achievement. Without skull stone one cannot achieve their yogic stage” they argued. It’s a type of understanding with the verses and poems of Tamil siddhars. The magical poems and verses always divert the people who well versed with alchemy and chemical substances dealing with the preparation of natural metals. Even though number of poems and verses were written and published in different stages during the preparation of medicines through alchemy by Tamil yogis. The products itself have the tune of magical concepts occurred through the yogic practices.
கல்லான கல்லதனை எவருங் காணார்
காசினியில் மானிடரில் ஒருவருண்டு
அல்லானவன் தலைச்சன் சூத்திரசாதி
அதுவறிந்து அவர் சிரசில் கல்லைவாங்கி
வில்லான விசக்கல் அது தானாகும்
வெல்வதற்கும் கொல்வதற்கு மதனாலாகும்
பொல்லான பாவிகளை மரணமாக்கும்
புவிதனிலே சமாதிதனில் வைத்தப்பேர்க்காணே

The above verses describes, no one in this world did not aware of the concepts and it procedures. Once in a crore can understand about this stone and utilize it. He will be first person or mature or head of the family members. He knows the genetic centers of the roots belongs to this stone. The root cause of this stone is referred here as the understanding of the yogic practices. The verses diverts the readers and make understand us as the person should be first born person in a family, eldest. He may be the yogi and conscious person. It describes that one should receive the stone from this person. It diverts to denote the person may be yogi or eldest or he may considered as yogi born as eldest. With the stone they can dissolve the person or bless with material concepts of the world. But at the end it discloses that the person should be attained the stages of Samadhi. We can take here as yogi who attained the Samadhi stages. He or she, but it denotes the roots of the stone.

பேரான அக்கினியில் வைத்துக் கொளுத்தும் போது
பலமான மண்டைதனில் சூடுகொண்டால்
பாரான படீரென்று தலை வெடிக்கும்
பறக்குமப்பா கேசரந்தானகப் படாது
மாறான மாணிக்க மனுசரில் காணும்
மகத்தான பாம்புக்கு மாணிக்கமுண்டோ
ஆரான கல்லை விழுங்கினதேயாகில்
அன்று விந்து கட்டிப்போகும் வாதசித்தியாமே

The above verses describes how to collect the stone, the place, and the period of clock. Verses says that when burnt in the fire, the head will becomes hot, when it becomes hot it blasts in to pieces. Hair will not be collected here. If the snake has the stone of manickam (tamil)? Humans has the same stone inside the skull. If he had the stone, it solidified the content of sperm and all other alchemy will acquire and settle easily with his practices. Two things we can take here from the above verses. Snakes makes the stone from undelivered poison. But its rare thing, fifteen years back in Mangalore forest area, I have seen huge snakes raise up to six to seven feet from the ground level. The people where I stayed during 1993 in forest area in Mangalore, they never kill snakes, so most of the time, snakes passes in front of us or cross against us, and we have to stand till it crosses. They said, sometime at night, old snakes used to spew the stone outside for prey. The stone emits and splits enormous luminance around some meters where the snake stands and it hunts the food. Because of this powerful lux from the emission of the stone which kept inside the dense forest area, people always used to see from the hill top where they stayed.
The above verses compare the stone of snake and stone of human skull. But it looks diverts when the last line discloses the solidification process of the human energy level. It can understand that human make themselves a stone through process of yogic practices. The stone here referred here as the tool to blast the door where it goes to reach the secret way of travel. The blasts can take here as the blasts of the door? Some sastra says on the bramachariya, the bachelor life in yoga makes the human energy in to a oval shape stone which travels from the lower level to higher level without any obstruction. Its takes twelve years to complete, but yogic practices itself makes the energy in to solidified stage, exhaust the breath as smoke when burnt. Whenever the meditation crosses more than one hour, the burnt smell comes from the humans and filled up in the room and feel something burning inside. After completion of the meditation if you throw the breath of air from the mouth on the mirror, it breaks due to the enormous energy comes out from the internal body. The burnt exhaust makes you thirsty and required more water to intake. Yogis carry water in hand and taking frequently when they do meditation for hours in the forest due to this burning of the energy. I bring to an end here. Readers excuse this.

சித்தியாம் பறக்கச்சே சித்தரெதிர்ப்படுவார்
சீவரத்தினமிதுவென்று வசியம் செய்து கொள்வார்
அத்தியாம் அக்கினியில் இறந்த பேர்க்கு
அகப்படாது மாணாக்காள் சமாதிக்கல்லைக் காணு
வெற்றியாம் சமாதிதனில் வைத்து மண்டலந்தான்
விளங்கவே சென்ற தென்றால் விவேகமதாய்சென்று
விருத்தியாம் சமாதிக் குழி வெட்டிப் பார்த்திட்டால்
விசிதமாயன்று வைத்தப்பின் பது போலாமே

The verses above confuse the readers and makes them divert from one in to another. It elaborates that they becomes yogi when they attained the skull stone. They can do ashtama siddhis (types of magics). Mahayogis will be contacted to them when they understood on this concept. It also says that if it burnt, the stone will be dissolved and did not separate out from the body. So it can acquire from the people whoever preserved in the soil after death. There will be some secrets behind to acquire this stone for the disciples and it elaborates.

அதுவான விசக்கல் மூங்கில் முளைத்தது போல்
மகத்தான உச்சிவழி வாசலெதிர்படும் காண்
அதுவான அக்கல்லையெடுத்துச் சிமிழில் வைத்து
ஆவியா மெய்ஞான பூசை செய்து
அதுவான உலகமதில் மனிதர்மாண்டிட்டால்
வளமான இக்கல்லை முலைப்பாலிலுரைத்து
பதுபான பாசமதாய் மூன்று வேளை கொண்டால்
பத்ம கோடாகோடி யுகம் வாழலாமே

The procedures and the observation of the stone is described in the above verses. The appearance of the poisonous stone is described as the growth of the bamboo trees and its buds. It describes that the stone itself will come out from the skull part. It should be preserved in the proper way of alchemy. Here it discloses about observe the meditation. The stone will be squeezed with the breast milk of mother and have it for three times. They will alive for millions of years. It can be given to death person to bring back and make him alive. We can describes in three different way to make this verses as explanation. But all are taking to the extreme end of diversion. That’s only the true and fact behind this.

வாழ்வார்க்கு இக்கல்லை சுன்னஞ்செய்ய
மாட்டினோம் சவுமியத்தில் வளமாய் செய்து
ஆள்பவருக்கு அக்கல்லைச் சுண்ணஞ் செய்து
ஆடுவாய் பிண்ட வித்தை தொழிலுக்காய்
வாழ்வார்க்கு இச்சுண்ணமதால் பனிநீர் சுத்தி
மகத்தான அண்டசுத்தி பனிநீர்சுத்தி
தாள்பவர்க்கு சுத்த சலமதீத சுத்தி
நலமான தொழிலெல்லாம் குரு விதாச்சே

The above verses describes the different filtration process with this skull stone for different alchemy purposes and medical treatments. It’s also strongly says that the blessing of guru.

ஆச்சப்பா யோகமதின் அனுபானம் சொன்னோம்
அட்டமா தொழிலாடக் கரவைச் சொன்னோம்
நாச்சப்பா நன்றாகச் சொல்லிப் போட்டோம்
நாலுதிசை சித்தர்கள் அரியதாக

Finally, Mahayogi Agasthiyar describes about the yoga and meditation from the three dimensional view of the skull stone with the witness of Tamil siddhars along four directions. Readers can understand the words of yogis on the real meditations. Finally they always concluded the yogic practices and its valuable results.

General
Some words brings the person in to real life in this material world, knowingly or unknowingly. Words have enormous power depends up on the individuals or the day or time when they delivered or spelt out. I have come across many incidents due to this deliver of words in my different stages of life before the learning of meditation and achieved or travelled through meditation.
The words hunt your entire life and blasts in to pieces. It breaks the entire family, mass and a place. It depends up on whom and how it comes from.
Some months back I fell down inside the dense forest due to tree roots criss cross over in the foot path all along the way to forest. My screaming echoed along the valley sections and hilly terrain covered by trees. I got injury on the legs, hands, and chest portions due to the gravels hit on the chest. It lead to the suffocation and admitted in the hospital for cardiology after this injury. They took me to nearest primary health Centre and given treatment for minor injuries.
Phone call came from my wife and said” madam has expired last night, informed me now, I have to go and see”. She unable to tell those words, I understood she worrying about past days about her. I said “gods wish, we the small people, what else do other than prayers”. She keep silence on the other side. I said” ok, go and come.
Madam” whom she referred was suffering from cancer. We met once or twice, but those presence we can’t forget in life. The stubborn lady have digest all the pains she had. She never showed in her face whenever I met her.
After some weeks from hernia and abdominal major surgery for my wife, she used to walk slowly at night time. That day when we were walking in front of our apartment with my kids, we met her and talked first time to madam.
Madam asked my wife about the surgery. Wife showed the abdominal portion removed out half of the stomach portion.  Wife said” paining and unable to sleep at night. My one year kid used to sleep with her dad. Then I and kids were started walking here and there. Madam and my wife were talking for one hour in front of the apartment near the darkness.
I found my wife stood without talking anything, but madam was explaining her continuously.
Then they called me, I went near. Wife said “give your great masters ashram to madam. Let her go and come. I said like an idiot” see sir don’t trust all these spiritual, its o.k. if he trust me, then keep this is the last option and go to ashram and come, I will give the address tomorrow.
            Madam said” he tried all treatments, this also we see, what is the last, now we are on the last stage. She stopped talking suddenly. She wants to divert her speech seems. She said” my son hugged me and sleeping, he behaves like small kid. Some healing person came for healing. We have seen all treatments.
            That time also I spoke like a third order fool, I did not understand what going on there talks. I said “tomorrow I will give the address to sir”. She gave a smile on us.
            We came inside our flat and brought my wife slowly to bedroom and make her to comfortable lying on the bed. She bursts out and cried in front of us. We got shock. My small kid got scared on her mother crying and hugged me.
Wife said” What that sir is? he don’t know the sophisticated treatments in this city?. Why he did not taken care of his wife. How many best doctors are here in this city? He can consult where we consulted. I said” he and madam are great lovers, I have seen many times while they are going, he taken care her like kid. He never showed his painful face. He used to hide his face and go back always. He might have done all the treatments to her.
Wife said” madam got continuous pain, unable to sleep for many days. Unable to solve the pain, unable to have the food. I got pain due to this surgery, I am not able to hold this pain and its paining, and how she hold the pain for months together and talked to me.
You do something for her, I can’t digest her words and pain she said with tears. She cried emotionally, tears is not new for my wife, I have seen those years when we lost our kid, and she used to cry most of the time. Daily she cries at night for one year till she recovers. After this, she cried as this is the time.
Next day before comes to field work, I went and met him and gave the address of the ashram, details of the train routes and a great master photo. He said” she unable to travel now. I asked him” at any cost try to visit the place one, then I can follow the great masters from the ashram. I insisted him to go.
Wife called me and said “madam body kept in the hall. She looks like sleeping. She said “you could have tried to save her.
I don’t wants to argue with her. She does not know. How destiny works in this holy universe. Great masters are capable to trap the destiny and give it like small kids like us to continue. The blue print of the life run all along the life till our completion.
I said” when I wants to save my kid and dad, I did not aware of the yogic practices. When I understood that, I missed all those guys. I am doing to all people without any partiality due to understanding of others pain even they misused also.
Madam could have visited the great master’s place, then after I could have pleased the yogis for her. But destiny stuck up here itself and unable to visit the gurus place. Guru’s mercy missed here in this situations. He the merciful person among the disciples. Our requests never denied by the great masters. I have the strong belief on the great masters. They never leave their disciples. I am really sorry for this. I prayed for her daily on those days” I said. Wife has not given reply for this. I bring to an end here. When I come back to Bangalore, he said shall I return the great master photo. I said” I gave it for madam”.
Some years back due to our builder’s mistake, a controversial thing arise due to gate welded in front of our flat door. It’s concluded as encroachment and it became big issues like neighbors said” both the walls belong to us. Daily all the people visited our flat and checked the Iron Gate measures and how much place occupied in front of doors. Final meeting was organized to solve this gate problem. Builder said “you adjust with those people and remove the gate”. Whom the responsible for all the incidents, he says “adjust”. Then the gate was removed for some days and then refix close to door, but the gate structure was reversed till today.
On Final meeting” many persons criticized me on their own languages which I did not aware of the assent due to it’s not my parent language. I still remember all the criticize cause I was standing as a single person and my wife was pregnant, she was standing on the first floor due to her hernia problem on conceiving days. Among many criticizes a  criticize was”thillai, come for drinks, be cool, will have one small drinks and talk, everything will be alright after this. Laughed and said in front of the people, association is the first approach thing here. In future, if goes for second marriage also,  have to get permission from the association and get marriage, “said and laughed loudly. On hearing this all association members laughed loudly. “ya ya, you have to get permission for second marriage boss, they criticized.
The words delivered that day in a critical situation due to somebody mistakes which I had all those words from unknown persons. The years goes by, falls down. Changes taken places. Everything in this world. But the words delivered in the universe never dissolved there at the place which it has been raised for the cause, its strengthened, its patterned, its reflects the results with enormous refractions, its brought the painful situations after many years as same as delivered. Words will be always true on situations, time, day, from whom.
But the words never dissolved in the universe, it hold by god, its registered as a record and send for follow up and review, it’s still on the universe and went back to delivered places.
Many people does not understood the meaning of mercy and god. Words are never dissolved in the universal scale. It may be large scale, long term deposits.
A owner has a horse and a goat in the farm house. Horse had severe illness. Doctor certified with three day medicine, if it not recovered on third day, you kill the horse. Owner observes on first day. Goat and horse are thick friends. Goat went and said” get up and run through otherwise owner will kill you. Whole three days goat said to horse” recover as fast, get up, run, run. Third day horse got up and ran for an hour. Goat was very happy on its horse friend got recovered. Doctor came on third day for review and said”horse has recovered. Owner said” am happy now with your treatment, tomorrow come for party at farm house, I have one goat here, useless goat, will make mutton biriyani tomorrow and they celebrated mutton party on the next day.
People never understood in their life whom had done real helps in their life. My portion always like a goat throughout my life. At the end, all are concluded that it has been carried out by god and their astrologers, priests.
The above is not biography or bibliography, it’s explained as how the words becomes powerful when it’s thrown. Words are referred as “Hurts”.

If we throw a paper, it goes to some feet. If we throw the paper packed inside with small stone, its goes to meters. Words are like those how to thrown in the universe.