Saturday, March 31, 2012

PANCHA PAKSHI SHASTRA -13 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 13


PANCHA PAKSHI SHASTRA -13
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 13

மூலத்துதித்து முளைத்தொரு மூதண்டம்
காலத்தைக் கண்டதறியீரோ-ஆலத்தை
உண்டா னறிய வுலரா மதிநிறைந்து
கண்டா ரிருள் நீக்குங் காண்
                                                     ----மச்சமுனி பஞ்ச சாஸ்திரம்----
                                          (Matchamuni panja pakshi sastram)

Mahayogi matchamuni was written about panja pakshi sastram in his 800 verses of compilation. It comprises all the working nature of birds as compiled amazingly as short notes on the pakshi sastra. Most of the verses are difficult to crack and it’s diverting the thoughts to thoughts. Always siddhars words are misguiding the wits and it deflects the particular thoughts and takes away from the right way of understanding. The above verses are also inarticulate to observe the definition of the yoga.
If any person who knows Tamil can state easily about this poems denotes the worship of ganesha and prayer. But it’s incorrect. People used to think if the word “madhi” is always refer to moon and it indirectly resembles the technical way of left nose breath. But those explanations are also mistaken; there is no left nose breath or right nose breath. There is no way of “Idakalai and Vala kalai”. The secrets are always kept secret in the verses for matured yogis. But lot of books says the idakalai explains about the running of breath along the left hand nose and the right side breath running through nose denotes the valakai.  There is a sharp way of understanding and proper way of tuning the mind makes a person to recognize the verses of siddhars from the third point of view.
There is no centre eye or inner eye in the meditation. It’s a symbol. Its exposes the path of yoga and the system of layers are inbuilt in the human physical body to travel indirectly and secretly. Lord Shiva poses the centre eye circuitously and discloses the highly secret way of the meditation. Readers don’t get confuse here. Centre eye or inner eye is a tool to understand the internal human body connected with the universe. Topics are jumped due to the locked verses of matchamuni sastram. Some of the oldest books in srilanka may show the full version of matchamuni sastram. Matchamuni siddhar may migrate from tamilnadu to srilanka. Some of the disciples of matchamuni had Samadhi along the coastal areas of tamilnadu near Sivagangai and rameswaram. The above verses are simply explain about the time scale of the pakshi sastra and as usual on the high way of meditations at the end of all verses.
Many readers are asking the simple explanation on the working of the five birds. The 5 phases and jamam are given below for easy and simplest way of understanding. Now for instance, if we take the first jamam in the given table, the crow is walking. Now the crow is on the work of walking. Other birds at the same time are alternately carrying out ruling, sleeping, dying, and eating. Then the eating bird will come to the second jamam from the first work of eating or the crow starts the fifth work in the second jamam as given below. These change over and interchanging of works and the other birds are continuing for five jamam with the time cumulated to 12 hours on the day. As same as another 5 jamam will work on the second phases for next 12 hours. These ways of interchanging with cycle of birds will continue till the end of completion of one sequence and also succession of panja boothas. The below table is given only for reference and inference. Readers are advised do not follow this table. The workings of birds are given only for instance to understand the changeover on the five birds. And also in the second half of the sequence, the work of the birds are changes according to the verses described by siddhars. Also the waxing and waning moon are counted in this account and it varies as explained in previous posts.

jamam
Crow
Peacock
Owl
Cock
vulture
1
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
eating
2
eating
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
3
Dying
eating
Walking
Ruling
Sleeping
4
Sleeping
Dying
eating
Walking
Ruling
5
Ruling
Sleeping
Dying
eating
Walking


Verses from Bogar 12000 on panja pakshi sastram

பஞ்சபட்சி பாஷாணம் பகரக் கேளு
பரவியதோ ரைம்புலனாம் பஞ்ச தாது
செஞ்சிவப்பாம் சித்திரத்திற் பட்சியாகுஞ்
சிறந்திட்ட பஞ்சவண்ணைத் தாது வாகும்
மஞ்சணிற மகமாயி பறங்கிப் பாவை
மகத்தான கும்பிக்குள் சமைந்த கன்னி
கொஞ்சநிற மளவிக்குள் கூர்ந்த வேகங்
குதாடியா னாம்மெல்லாம் பட்சி யாமே.

The metals and not metals are attached to the birds are given in the previous posts. And some of the medicines are also fixed to some of the birds due to the preparation of medicine with some precious minerals. Above verses discloses the medicines of nine varieties and also explained about the highly secrets of the tools which can be used for black magic’s. Readers are advised to notice if any black magic’s, ghosts or any kind of highly magical things in the world never works in front of panja pakshi sastram. The black magic’s immediately falls down in front of person who deals with these pakshi and expert in pakshi sastram. This person must be yogi and always deep rooted with the almighty and the nature. He works on the circle where the human beings never approach with the mind power and energies along with supernatural items. He is always working on above the level of atoms. I quoted here the word “he”. Don’t think its ego. He the person has lot of patience for 12 years to learn this sastra.

Basic pancha pakshi/Panja bootha chakram
            The chakra given below is one of the basic chakra compiled with pancha boothas are fixed for basic white magic’s and deal with panja pakshi and panja boothas. From this way of style, the other yantras with pakshi are fixed for other magical purposes. The directions and the trends are indicated below. The symbols are quoted for each bird and panja boothas. The Tamil letters which were linked to five birds are already given in the previous posts and also explained about how it’s connected to each bird. These indicate the working succession of five jamam and all the other mantras is given for activation of panja boothas in a way of 51 sounds. If readers want to know the original mantras, they can refer the verses were given by agasthiyar and bogar are hiding in their verses. Readers are advised to go through other books given by mahayogis like agasthiyar 12000 and bogar 12000 for the working of real mantras, tantra and yantra. Among three major procedures three is always the way of hiding on tantra.  Without tantra other mantra with yantra never works.
Every siddhars have different view on mantras, for the reason that they well known on this activations. All the mantras will be useless when a yogi comes to know that he can operate through link with universe by his power and energy with out activation of any mantra. Now here the mantra became soundless. Moreover the operation and activation are one and the same. The pronunciation may changes in mantras but the results are conceded out from different angle.

Enlighten by kaaga pusundar
மோச்சம்தான் ஒளிகாணச் சித்திக்கும்பார்
மோனஒளி காணுமட்டுஞ் சாதனங்கள்
கூச்சந்தான் ஞானகுரு ஓளிகாணுமட்டும்
கூசாதே சாஸ்திரங்கள் ஒளிகாணுமட்டும்
பேச்சுத்தான் மனமென்ற மூடத்தாலே
பேசாதே னென்றாலு மனதாலாகா
அவ்வறிவு பேரறிவு அதனாலாமே.
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

Kaaga pusundar says about the journey of meditation. He explains that if just the once see the glowing light then it will come to know the way of motcham or heaven. All the magical things and tools are required till see this internal light. The masters and the sastras become useless when they attained the internal light. There will be no god, no gurus, and no chants of useless mantras.
The silent sound and the soundless sound can attain the extreme end of the meditation to gnanam, motcham and finally Samadhi.

To be continued

PANCHA PAKSHI SHASTRA -12 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 12


PANCHA PAKSHI SHASTRA -12
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 12

குவலயத்தில் உரைக்கவென்றால் எளிதல்லபெண்ணே
மாரிலாவஷ்டகர்மம் இதற்குள்ளாச்சு மாந்திரிகத்திற்கு ஆதானே
ஆதியேஉந்தனுக்கு உகந்து உரைப்பேன்
அன்பாகேளுமென்று ஆறவே சிதம்பரமும் இதுவாகும்
ஐம்பத்தோர் அட்சரம் அடங்கிப்போச்சு
தேரினால்நாற் பத்திமுக்கோணம் திறவு கோலாகும்
தெளிந்துபாரு இதன் வகையை.
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

The kaaga pusundar says above on the magical part of the panja pakshi sastram. It explains on the movement of the core in the most important Siva mantra. This central focus of the mantra is majorly useful in black and white magic’s with different sounds of pronunciation through lord Shiva mantra. This mantra is the extreme end of all the circle of secret mantras and the above verses disclosed the secret of the Chidambaram. Here, Chidambaram as quoted as lord Shiva core mantras working on yantras. It consists of 51 components on pronunciation and it changes in the core operates from the middle part of the central focus. The makings of yantra have different end points of perpendicular lines and parallel cuts with semi curved lines focusing towards the central part of the core from 16 directions. Here it’s referred as 41 and 40 numbers of triangles lays one layer after another layer. The central part of the core is the way of opening the magical things. Readers should understand all mantras, yantra and tantra activates operates around lord Shiva. The particular frequency is created from any mantras by lord Shiva mantra and predominantly it protects the person whom activates and passes through the universe. I m not exaggerating the importance over here on the lord Shiva or any other god whom I m not referred. The fundamental truth is the working of all mantras always ends with lord Shiva. Because, lord Shiva brings all the meditation stages to the other end of the life and also it brings down the life span in this birth. This is the tantric stages.  I skip here.
The mahayogi siddhar, kaaga pusundar was alive continuously for million of years. In his life time he has seen many times on the holy sea gets trampled and lord Shiva rose in many ways. Mahayogis says he has seen eight age posse of hereditary yogis from vasistar generations. One among this eight vasistar generations is the guru of lord rama. The name kaaga pusundar is referred in Tamil by the name of eating the time and period of life span. (காலத்தை புசுண்டவன் காகபுசுண்டவன்). So we can’t bring this people in to circle of time scale and cant fixed to any period or life calendars. Masters always says “siddhars are hearing, I can’t say now, it’s difficult, they say don’t disclose”. These types of words are used to hear many times from these people. So it’s concluded that eligible people are still hearing the voices of siddhars and the sounds from our souls.

How to find out the missed items through panja pakshi sastra
         The timings and the location of the missed articles and items can also be identified through this pakshi sastra. The working of the individual bird has been taken for calculation of operations on the particular time and day. The Tamil verses i have not mentioned here due to yantras. It explains according to the working of birds. It says one the missed items may be missing inside the house and till it’s not depart out. The working of next bird says on this missed item that it takes off to far place and distance from the location. Next bird says on this operation that it’s taken to other house. Final phase of the bird says who arrived for guest to that house during the particular day and they will bring the news whom and where they have taken. If bird is dying means the item is lost ever from hand, it never comes back.

Identify person through pakshi sastra
The working of individual bird says about the man or woman who taken the items that they will bring very shortly. Secondly, the individual bird predicts the situations that a lady with long hair has taken the item and she looks very young. The working of third bird refers on this identification that it has been taken by unmarried young man. The fourth bird says it’s has been taken to far distances and also buried in the land.  The topic of this identification elaborates to next succession that it discloses about the appearance of the person, age, color, caste, gender and much more information on this, so that it can be easily identify through the pakshi sastra.

Identify the duration of days
            If the first bird shows the phase of working and it predicts the four days to complete the work. If the second bird is working and it expresses about roughly five days will be required for completing the work and third bird denotes two days durations for crow and cock. If owl is working and it shows three days to complete the work.

Relation of metals with birds
The metals and non metals fixed with each bird for identifying the missed item belongs to metal and non metal or its being. The different cycle of works through birds brings the predictions of these type of depicts.

Predictions for Injured persons through pakshi
The location and part of the body gets injured on particular day and time related to birds. The right or left side of the body of any gender brings the duration of days to recover in a simple way and the treatments from the working of pakshi.
The above mentioned predictions and procedures from the Tamil verses I skipped here. This has been taken from individual notes. It’s never ever in the books of pakshi sastram.  If readers know this Tamil verses please write to me.

Continues


Thursday, March 29, 2012

PANCHA PAKSHI SHASTRA -11 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 11


PANCHA PAKSHI SHASTRA -11
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 11

மெச்சினார் பதினென்பேர் சித்தரெல்லாம்
வெகுகோடி ரிஷிகளெல்லாம் மெச்சினார்கள்
கொச்சினார் உலகத்தில் அனந்தகோடி
கூர்மை யுள்ளோர் காணவேணும்
பட்சிஎன்ற தொழிலைத்தான் பார்த்தபேருக்கு
பகையில்லை ஒருநாளும் பகைத்தோர்இல்லை
வகூஷிஎன்ற ஆயுதம்மன தடக்கசெய்தல்
மற்றவித்தை நிமிஷத்திவரும் பார்நவிலுவேனே
                                      காகபுசுண்டர்
                                      (Kaaga pusundar)

The above verses are described by kaaga pusundar in his poem from “gnanam” about how the panja pakshi sastra works. All the 18 siddhars had been shared on this art and tribute to this sastra. Crore of yogis were predominantly praised on this sastra since it’s observed by siddhars. Whoever have sharp psychic mind and clear mentality can easily able to recognize the exertion nature of birds. If a person is started to posture in mind on pakshi in a proper way, there will be no enmity in their life and no one in this universe against towards them. If they can able to control their mind and soul, then they can be able to follow up in an easy way and learn the entire arts and sastras with in their life time.
The style and ascent of Tamil words are given above; bring bags of meanings and ecstasy to reader whoever follows along yogic stages. Most of the simple verses, I have selected and given in all the posts are easy to read and understand; so that it is understood for readers, why all verses are locked in a complicated way for unqualified people. Now readers can trust on this value of the Tamil verses are protected and cracked from multifaceted.
Recently, I noticed some of the youths in Bangalore city, whoever working as engineers are doing these types of highly surreptitious yoga’s regularly.  These types of yogic people are always looks abnormal and isolated. Many times I have noticed the complaint from their family persons on this isolation. The actual reason behind that it may be immovable rising of energy was occurred internally and gradually makes them uncomforted for loneliness. When their mind and soul working in a different direction; there will be rising of difficulty in the physical body. There will be the uneasiness and highly tiredness in their external substantial body. When the maturity comes in yogic stages, the major problem is their mind and soul starts to speak and divert them in a wrong way. Mind starts to send the strong signals for sexual intercourse.  The thirsty rises suddenly and this is the unavoidable circumstances for yogis. It raised the energy of sexual glands and vibrates the chemical reactions all along the body and makes them uncomfortable. Suddenly, there will be more attraction on another woman which was never ever felt by yogis. Readers should keep in their mind always that there will be no connection of sperm and yoga. Both are working in different ways. Yogi can pass the sperm as same as like he passes urine when it is filled up. Yogis whoever in family can attain the Samadhi and extreme yoga stage. If any swami alive as a bachelor approaches, they may not be complete man and they never attain the higher level of yoga stages in their life with useless things like mantras and tools like ruthraksha, thulasi or any type of maala. I bring to an end here. Readers once again read this paragraph for completion and it’s very important.
Agasthiyar, kaaga pusundar and all yogis are strongly recommended the yogic travel should start compulsorily during the younger ages whoever eligible and will be initiated before the age of thirty. Once gets initiated, the real travel starts exactly after 12 years of their continuous meditation. We have to wait for 12 years to complete the ground work for initiation of meditation.  Once the lock is opened, if the person starts to see the vision of past, present and future; one fine day, suddenly they may get confused and unable to control themselves. Yogis always say “don’t hear and listen your inner voice”, it always misguides, and it strictly guides you to suffer according to karma. But we are working to dissolve our karmas by doing all these type of meditations. Readers must know if we are suffering means we are dissolving our karmas. That’s why I censure many persons and in many posts that if any one says that they are very comfortable with meditation and get sleeps nicely during meditation. It is confirmed that they never touched the real meditation and almost undoubtedly they are in damn sleep; they also sleep as same as like their corporate gurus?  Topics are jumping to karmas. I bring to an end here.

Travel phase/segment (travel timings according to works of pakshi)
ஊணதிலே வழிப்பயணம் புறப்பட்டால்தான்
உத்தமனே உடலிலொரு பிணியுமில்லை
தோணவே போஜனங்கள் வர்க்கவகையுண்டு
சொல்லரிய தோழருடன் பிறப்பு உறவாகும்
தாணுவாய் தன்னிடத்திற் பொருளுடைமை சேரும்
சஞ்சலங்கள் மனதிற்குச் சற்றுமில்லை
மாண்புடைய வரசன்தான் சத்துருவேயானால்
வழிநடையில் துயரம்மெத்த வழுத்தலாமே
--ரோமரிஷி--
 (Romarishi)


The above poems of Mahayogi Romarishi in his panja pakshi sastram are calculated timings in seconds and describe the time of travel during the work on eating of bird. The verses say that if the travel will be carried out during the time of eating is favorable for the particular person and bird do favors through network. The journey will be successful and it makes the good friends. The business and other interactions will be successful. But, there will be absence of mental agony in the mind. If ruling bird makes its travel on the reverse side and against the bird with disruption of networks, it may bring painful situations. I skip here due to interpretation with other birds. The above primary things are more than enough for beginners.
Travel phase/segment calculated on seconds (travel timings according to works of pakshi)
உதவியில்லா நடைமுதலாம் விநாடிதன்னில்
உத்தமனே ஊர்ப்பயணம் போவாராகில்
சதியாக வீண்நடையால் நடத்திக் கொல்லும்
தண்மையுள்ள மனுவுதவி இல்லையில்லை
கதிவியதோர் சுகபோகம் தானுமில்லை
களவுபோய் பெண்கையாற் கலகமாகும்
பதமாவ தொருபோதும் வருவதில்லை
பழிகார ஊணரசின் பகையாகாதே
--ரோமரிஷி--
 (Romarishi)

The above verses taken from the units of walking time for a bird is calculated in seconds. When the journey is started during the walking time of their bird, it brings continues failures. No one will come for any help along the way. Unfortunate things may happen. Theft also occurs and it may happen. Quarrels will come due to women and post-pre marital connections. The eating and ruling bird will be on the other side of the working and connect the network of panja boothas, there will be more fateful. Read this word “fateful” in a correct way.

Success and failure phase/segment (The victory and the failure depends upon birds)
நவிலவே யெதரியுமே நளுவிப்போவான்
தொகையென்ன சத்துருவின் பகையாகாது
தொடராமல் நடப்பதற்கு அகூஷரத்தைமாறு
பகையென்ற சொல்போச்சு வுறவுண்டால்
பார்த்தவர்கள் சமர்த்தன் என ஆகும்பாரே.

The verses describes about how to get success through birds and observe the failure comes from the working of other birds trending towards in apposite directions. The verses say that we have to understand the bird from the apposite person is on the network; when they come for interactions and arguments. Its also describes about how the apposite person gets failure when we use his bird for our purpose through panja boothas. Behind this, its recommends strongly on changing of the mantra of the bird fixed to us and similarly it makes and brings the apposite bird to working condition on against their panja boothas. This process is difficult and it’s required to learn through guru. It’s safe. Otherwise it brings other problems in life. If we work in this way and directions written above, then there will be absence of the enmity and they will be wiped out. Other sentences are praising the arts of this sastra. This is the working nature of the birds to bring success and failure in life for individuals. The mantras are locked in these verses. Qualified people can crack and open the mantras written above in the verses.
KARPAM
In alchemy and related chemistry in siddha medicines, there is a separate subject for making some special medicines with liquids are usually prepared for yogis to recover timely from diseases while doing meditations. Karpam is one of component in this type of medicine and prepared by siddhars especially for curing the highly secret way of travelling line using regularly by yogi internally. But, most of the people are making this type of karpam as common medicines for common people. Siddhars and yogis made this karpam are used in the field of meditation purposes.
கற்பமென்று அண்டத்தைச் சுற்றவேண்டாம்
கனிவாக உன்னிடத்தி லிருக்குதப்பா
அற்பமல்ல அண்டபிண்ட மதுதானாகும்
அடைவாகப் பார்த்தாக்கால் தோணாதப்பா
உற்பனமாய் உன்னுக்குள் முடிந்திருக்கும்
உகாரகற்பம் உன்னுக்கு ளிருக்கும்போது
விற்பனமாய் வேறுகற்பந் தேடவேண்டாம்
மேலான கற்பமது அகாரந்தானே.
---கற்பத்தைப் பற்றி காகபுசுண்டர்---
                         (karpam by kaaga pusundar)
In the above verses, kaaga pusundar indirectly says “one should not search for karpam in the external world. It is located inside the human body. It’s stitched and knotted throughout the body internally and externally, so it’s no need to search external approaches in the universe.
Alchemist shri. Allimuthu given me once a very small mustard size like eatable item and asked to taste. He gave a single and one number of mustard like thing. But from the next day, I got severe indigestion problems; its looks like my entire system show the symptoms of changes very cruely.  He said afterwards” its guru marunthu” (head of all medicines). Multiple and complex substances given for any disease are very rarely prepared by yogis. If anybody can prepare these types of medicines, please write to me.

Tuesday, March 27, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -10 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 10


PANJA PAKSHI SASTRAM -10
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 10

சுருக்குபஞ்சபட்சியைச் சோதித்திழுக்க்கற்றி
சுருக்குபஞ்சபட்சியாய்ச் சூட்ட எருக்கறுகு
மாமலர்கள்கொன்றை மதியணியுமைங்கரன்றன்
காமலர்கள் செஞ்சரணங் காப்பு.


To continue the elemental astrology of Tamils siddhars, the final stage of panja pakshi sastra is the assemblage of tools to carryout various magic’s in ASHTAKANMA PADALAM or ASHTRA MAARAL PADALAM.
Agasthiyar has written in his verses and poems particularly about the energy created in the universe during the birth of a person and the time and day of a cycle. This particular angle with direction and energy created by the universe make the permanent radiations from the peculiar pattern of planets through its energy will affect the individuals. The horoscope of individuals is working in these principles linked with nature. But the pattern and energy of the planets always changes frequently day by day and the predictions gives various results. Agasthiyar strongly quoted the particular sets of vibrations and energies from the planets during their birth are fixed a permanent position for individuals.
This panja pakshi sastra makes the alterations according to their karmas and the stages of the births. How the changes of panja boothas differs in individuals if it passes through the energy to other person. Among all siddhars, the verses of agasthiyar were written clearly on these topics and may be other yogis might have thought to hide the working pattern of pakshi with humans. So readers try to get agasthiyar panja pakshi sastra in verses for detail study. The poems are very less on these topics was written by agasthiyar and it is easy to understand about the transmission of energy from pakshi. Both the names used in the books as Kumbamuni and agasthiyar are the same person. These books are easily available in the market and most of the books were written about 100 years back in prints.
Some of the other verses on the different names are written by matchamuni on panja pakshi sastram is missed and some of the yogis are informing that the verses mostly in the version of srilankan Tamils scripts. It’s mostly due to yogis are travelling from tamilnadu to srilanka. As same as, the bogar disciples have been constructed number of lord muruga temples and some had jeeva Samadhi at srilanka. They mostly lived for thousands of years. They did two things in their life around thousand of years. They have written lots of verses and different types of poems with hiding of yoga’s and sastras. They were commonly misguiding all the humans in the material world and diverting the unqualified people on makings of immaterial things through alchemy in the process of gold, rasamani, paspam, karpam, legiyam and etc. Most of the students from siddha medical colleges are searching and moving towards these material things. In recent years everyone wants to hide what they have found and read in their life time and they also do the same as hide the sastras and development of rare medicines. That’s why people ready to give lakhs of rupees to a book written by bogar on bogar 12000 verses. I have seen this book many times with the qualified people in the mutts. Topics are jumping as usual.
The five birds are selected for individuals on the basis of the action and transmission of energy from the elemental energy at various levels on the space and time.  In the first post of this sastra, I have mentioned about the five Tamil words . Lot of explanations are given on these five words in the previous posts. Other than these lots of confusions, some of the publishers are explained about the symbol of birds and the bird appearance is looks like these five Tamil scripts. If the letter appears like the crow and this full form of word “U” is Ugaram. All these expressions are incorrect. Some publications are written this “U” is the entire connection of the humans and god. All the 51 sounds and aksharas in Tamil mantras are formed from these five letters within the human body and it is always attached by way of the almighty. Readers don’t get confused with NA MA SI VA YA. This is different and the above five letters are different in sounds. Yogis are always misguiding us in every verse. Also publications are always confusing on their readers with different trends due to the explanations are written by unqualified people during these recent years. The five birds owl, cock, vulture, crow, peacock are selected by yogis on different meanings and special angle for special purposes. It’s never indicating the size, symbol, and appearance. It’s different from all views. If any readers know about this please write to me.

Construction of houses and ceremony (manai padalam in Tamil)
The sexagenarian time cycles are different from usual time cycle in day to day life. The basic needs of the people are the construction of house. This topic on construction of house and other procedures from the beginning of construction to end of ceremony are explained in panja pakshi sastra.

Foundation of house in fifth second for eating time of a bird is fixed to individuals.

நன்மையாம் ஊண் ஐந்தாம் விநாடிதன்னில்
நலமாக வாழ்ந்திருப்பர் பதினைந்துபத்து
செம்மையாய் அவ்விடம் செழித்துநிற்கும்
திண்ணமடா தினந்தோறும் போஜனத்துக்கோர்

சிறுமையில்லை நலமாகஅம்மனையில் பால்பசுக்கள்
கட்டிவாழும் துய்யவஸ்திரபுசனங்கள் அதிகமாகும்
தின்மையென்ற எச்செயலும் வருவதில்லை
ஜெயமாக வாழ்ந்திருப்பர் திண்ணம்தானே.


If the construction of houses or flats or beginning of any constructions will initiate on this fifth second of an eating bird will bring good fortune for the owner and families. The above verses described about the fifth second of eating bird. It says about the long time of stability around 150 years are related with the building and constructions will remain with adjoining relations and families. The environs and relatives will be increasing year by year. There is no problem on the wealth and prosperity. If it is in the village, there will be a good signature for rising of other pet animals and cows. There will be no unfortunate days in the house. Its strongly predicts this fifth second is the fortunate for ever.

Girl attains the age, grown-up age (Rudhu padalam in tamil)
 Normally, we used to see for our girl kid when they attains the age of grownup and gets mature. The system of human body changes according to planets through hormones. Earlier, parents used to see the day and nakshathira for girl kid when attains the age of mature. But small girl kids used to forget to identify the time of their natural growths. In the astrology there is a separate topic on this. During the marriage proposals, sometimes if the girl kid born on disagreeable nakshathira, those parents are used to take this time of maturity for the marriage proposals. But some nakshathiras like kaarthiga in this rudhu brings unfortunate to the girl when it starts to predicts. These things will be discussed later. Now in the panja pakshi sastra, the rudhu padalam brings the predictions according to birds and times.

Girl attains mature during the time of eating of her own bird

ஊண்என்ற பட்சியிலே ருதுதான் ஆகில்
உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் குறைதான் இல்லை
சேண்என்ற பொருள்உண்டு பாலும் உண்டு
செப்பொணாச் செயலுண்டு செல்வ முண்டு
மான் என்ற வாழ்வுண்டு வாஞ்சை யுண்டு
வழியான பிள்ளைகள்மற் றெல்லாம் உண்டு
கோண்என்ற சிவகலைதான் அதிகம் ஆகும்
கூட்டுறவாம் மித்துருதான் அரசு நன்றே


The above verses describe the predictions of a girl matured on this eating time of her bird.  She will get wealth and prosperity. She earns lot of money.  She will marry Dynamic husband, a good fellow. He shows extreme affection on her. She will get only boy kids. Her beauty never comes down throughout the life. She will enjoy all things in her life whatever she requires.  She should get mature when the moon is in good place. These things are avoided by most of the astrologers.  Once in crore a girl gets mature during the moon stays in good place.  Apart from this there will be enemy and friend birds will be  in a position of favor for this eating bird

           Above, I have written about the positive things for the construction of the houses and the time for the maturity of a girl kid. Readers can read other things from the published books and write to me if any misinterpret. For example if a girl matures on the time of walking, she becomes prostitute; she will commit all mischievous things in her life to surroundings. If the bird on sleeping, she did not get any help from others, she cannot marry or she may die. If any person tries to help her also, she will not be in position to receive those help. So readers can try to interpret positive things from the verses to bring happiness.
This sastra is a mysterious calculation in all fields of astrology and magical occults. Nature has its own commands and actions on the humans when they use this panja pakshi sastra in a right way.

விதிசாத் திரம்பொய்த்தா லும்வேதம் ஐந்தும்
கதிரோனும் தெற்குதித் தாலும்-அதிகமதாய்
ஆதிதுல் பொய்த்திடும் ஐந்துபஞ்ச பட்சியிது
மேதினியில் பொய்யாது மெய்.         The above verses strongly say on the comparison of panja pakshi sastra with the four Vedas. If four Vedas are RIG, YAJUR, SAMA, and ADHARVANA, may fails in their sastra. Also, sun may rises in the south and it may fails. But this panja pakshi sastra are dealing with panja boothas never ever fails in the universe.

ContinuesWednesday, March 21, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -9 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 9


PANJA PAKSHI SASTRAM -9
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 9

தோனுமே உலகிலுள்ள அஷரத்துக்கெல்லாம்
தோணாத பஞ்சபட்சி சூட்சந்தானும்
காணுமெ கருக்குருவும் காணாதுபாரு
கடினமடா ஆசானும் காட்டவேணும்

பேணுமே மனதுறுதி யாகவேணும்
பிசகினால் பஷிவித்தை பிசகிப்போகும்
ஆணுமோ அஷரங்கள் அறியவேனும்
அறிவதுதான் வெகுநினைவாய் செலுத்துவாயே


The above verses describes about the person who knows panja pakshi sastra can easily acquire the secrets of hidden things in the universe through this sastra. It insists that they should understand who the real guru is and it is very difficult to find out the real yogi who well known on this sastra.  He should have strong mind when he learns this sastra, otherwise if it make any error in panja pakshi sastra, the entire thing will be ruined without any evidences including human beings and their hereditary. He should know the specified mantras whichever applicable for each bird in this sastra and how to activate the bird in a secret way through this specified mantra.

பாரப்பா பஞ்சபட்சிசுருக்கம் சொல்வேன்
பார்தனிலே ஒருவருக்கும் சொல்லவேண்டாம்
நேரப்பா கலியுகத்தில் பழிக்கஞ்சார்
நேர்மையாய உள்ளவரை தேடிப்பாரு
ஆராப்பா கோடியிலே ஒருவனுண்டு
அமர்ந்திருப்பார் ஞானநிலை அறிவுதங்கி
அவர்மனம் தான் சோதித்து
தௌளுதமிழ் பட்சிவித்தை செப்புவாயே.

                       
The above verses recommend the yogi and he shouldn’t disclose this sastra to unqualified people. He also insisted yogi to search a honest and humble person who knows the principles of yoga. Some fellow may be sitting alone outside the places where nothing was available for human beings and crossed the extreme end of yoga. He may be once in a crore people. Then after teach this sastra to that person.  Once in a crore people can learn this sastra and they must be a yogi. He is the person to handle the situations in a neutral way of life in the nature.

Magical herbs attached to pakshi
           This is the important topic in panja pakshi sastra. All the birds starts and activate its work through this herbs also. All the magical things will be carried out simply from these herbs through this panja boothas. The herbs are the major tool attached with pakshi sastra to carry out “ASHTAKANMA PADALAM”.  Some of the secret and rare herbs are always attached with pakshi sastra. But these type of plants, leaves and roots are commonly we used to eat daily in tamilnadu and surrounding villages.  There are some more herbal plants which are used to do with these birds for alternate purposes during rainy season. The roots of these herbs will do plenty of magical things through this panja pakshi sastra.
The herbs are ARAIKEERAI, MULAIKEERAI, THANDANKEERAI, VENDHAYAKEERAI, KUPPAIMENI, MURUNGAIVER, PASALAIKEERAI VAER, MANTHAKKALIKEERAI VAER, SUNDAKKAIVAER, etc.
The herbs are attached with five works of birds eating, ruling walking, sleeping, dying. Every herb has separate works in each bird and its timings. For example “thandankeerai” root is fixed to the individual bird whose work of eating is given below for reference. As same as work mentioned above, the same herb will be used for other works like ruling with different times.
How to plug the roots of the herbs from the location? There is the specific and common way for all magical herbs in sastra and time was mentioned in the previous posts on the five works of birds.  Early morning on the specified time the person who deals with panja pakshi sastra should go to the place where the herbal plant is on the cultivation. Remove the dress and stand nudity in front of the plant and worship the herb first. Then do the protection mantra first for yourself and then for herbs. There is the specified mantra for all herbs in the universe.  I skip here due to unqualified people should not know this mantra. Readers can take down from the books specified for all herbs. Do at a stretch of 16times spell, then after spell, remove the herbs with axe and bring with roots as alive. Then do the rituals with turmeric powder on the roots with regular pooja. This is the common way of plugging herbs from the place. The herbs will be alive till its life time; it’s never ever gets into dry inside. After the mantra spell on the roots, it s starts doing its works for many years and continuous flow of vibrations from the root to the universe and detect the needy whatever they want from this world. There are multiple processes with these roots.
Some of the magicians are regularly use this roots to kill the person or make them handicap for enmity through customer who offered enormous money.  But I have heard many times like those whoever harm others in the past both will be killed or their family persons will be severely affected by karmas one after another in different timings always in nature.

Plugging herbs on eating bird
 Behind the herbs, some of the major works of birds is working in external activities.

யுண்வேறு பிடுங்கிக் கொண்டால்
உத்தமனே சகலகாரியம் பலிக்கும்
வண்மையாஞ் சத்ரு மித்ரு வேயாவான்
வளமான சோபனநன்மையுமே தீர்க்கும்
இன்மையாம் பீடையது தொலந்து போகும்
எழிலுள்ள யீசனைப்போல் கீர்த்தியுண்டு
தன்மைநீ குலிசமது செய்து கொள்வாய்
சாஸ்திரத்தின் விதியிதே சாற்றினேனே


For example: The above verses explain how the herbs bring the fortune and unfortunate to the person who is activating the panja pakshi sastra. The herbs plugged during the time of eating work of bird bring the good fortune to the person who needs in the universe. His enemies become friends after this. Continuous struggling will be wrapping up. It’s given the techniques and explains how to make the herbs in to amulets or bracelets. I have not mentioned anywhere above in this topics that  how to activate the herbs with mantras and the particular timings of the birds. Readers don’t get confused on this.
It strongly says about the fate of the person is working behind this sastra to do ashtakanma padalam.  This is one of the great arts in 64 methods of Asta kanma padalam.

காயசித்தி அறியாத கருத்தினை
மாயசித்தி மகிழ்ந்துடன் மாய்கையில்
பேய்கள் கூத்துக்கள் ஆடிப் பேரின்பங் காண்
வாய்மதத்தால் ஜெகவாழ்கையில் சிக்கியான்
காரமுஞ் சாரமுங் கண்டறியாமலும்
ஊருகள் தோறும் உழன்று அலண்டுமே
தேறு மெய்ஞ்ஞான சிவபதம் போற்றிடார்
வேறுடன் காரிய வித்தையில் சிக்கியே
                                     --திருவள்ளுவநாயனார்

Mahayogi thiruvalluvanayanar describes how the person trapped up in to the life cycle with out surrender to lord Shiva. He says most of the people are roaming around for magic’s, sometimes they will get some minimum power by doing certain rituals and enjoy with the magic’s, but they will loose the lives and its temporarily. Some persons are wavering on medicines for to do magic’s like rasamani, karpam, sooranam, legiyam and gold. Some of the people dissolved in the culture and rituals. Some fellows are always wavering around many places for the happiness. He insists to surrender on footpath of lord Shiva and cross this period of life and close the chapter of birth in this birth itself with the stages of yoga.

GENERAL
Some of the readers asked about the bairava mantra which was given in the older posts. It’s a actual very big and crystal clear hidden words.  But it’s original.  There are some changes in the mantra. We cannot give as it’s learned. Some more things also should be included according to the works will be carried out through god. But once it crosses and reaches the one lakh spell, it brings lot of changes in the life and yoga.  In tamilnadu siddhars poems and verses, most of the mantras are only two or three words maximum in siddhar verses.  For example sooriya namaskara coming into only one word, a single word to pray sun in this world. Do you believe? It’s true.
All the mantras will be coming around maximum two or three words. As same as other all the mantras mostly coming in to two or three words. Many of the people say they have crossed the lakhs of times by spelled the mantras from childhood. Its correct, but how to spell, what to spell, when to spell. This is the major thing behind panja pakshi sastra. Apart from this sastra, if guru blessed you mantra which was spelled by him and his hereditary gurus; that mantra work immediately with next second itself. Because you are not doing anything with mantra, you just continuing the chain. 
Some one says they worship kala bairava, moola bairava, sorna bairava. If you are not able to do one bairava what is the use of spell of mantra for separate god like mentioned above. It’s useless?. Bairava is one, lord shiva appears as bairava when the spell is on the bairava way. There is no need to use different types of mantra for different types of bairava. I m not criticizing here.
 Lord shiva are always on extreme end stage of meditation. That’s why all the Shiva poses are appears only on meditation. Try to find out the mantra with out sound in this birth itself. It’s a great SOUNDLESS MANTRA. Once understood, then bairava mantra will be useless. There will be the karma to attain the soundless mantra. Before start the soundless mantra, these types of initial protection mantra and god is required to all.
Once, I heard the huge sound of god bairava during early morning with severe shock. God walking towards me with big knife in the hand and crossed  very near to me, climbed up on some steps up, then it looks down from the top steps, I have seen it’s a srichakra,  then I saw lord bairava sitting on the srichakra.  It’s happened only through this bairava mantra.  The images with another image are not related with one another. It’s a perfect dream due to space created by bairava mantra. These images I got experienced with some 8 to 9 years back. After, great master came to scene and stopped all the useless mantras and showed me what soundless mantra is. Once its starts all mantras will come into one. Then the secret journey starts and it will be alone.  All those happened due to some huge travel through 18 years of life cycle.
 Flight should run on the runway to increase the power and energy to fly against the gravity. As same as one should run with mantra, yoga and other techniques to make the physical body to hold the huge vibrations and energy comes from the external energy. Foundations are always required for the meditations. It’s my experience and opinion, some may get in nature, some may get directly and starts to fly without runway, is init?
But most of the people doing meditations in different yoga centre unknowingly? Already in this universe, everyone is sleeping, now many centres are opened and all gurus is cheating these people and make them sound sleep at different yoga centre in cities with prepaid amounts for sleep.
            A question was raised by media to vethathiri maharishi during his early morning walk at world community centre, aliyar dam, pollachi.

“Do you hear the sound of god”. Media.
“Yes, oh! Yes!, I m hearing…., yes…., I always hearing…., now also I m hearing”vethathiri maharishi said.

            But, he got stuck up in that place itself and stood for a long time due to ecstasy (correct word in Tamil may PARAVASANILAI) in the standing position and gone out from his body.  The great person explained and showed to individuals with modern science and scale on how the atoms work in the universe and internal humans.  
We always remember our primary school teachers as same as the person who taught the primary meditation to reach the flight for take-up as I mentioned above for example.
Topics are jumping from panja pakshi, reader’s apology this and corrections.

Continues