Saturday, March 31, 2012

PANCHA PAKSHI SHASTRA -13 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 13


PANCHA PAKSHI SHASTRA -13
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 13

மூலத்துதித்து முளைத்தொரு மூதண்டம்
காலத்தைக் கண்டதறியீரோ-ஆலத்தை
உண்டா னறிய வுலரா மதிநிறைந்து
கண்டா ரிருள் நீக்குங் காண்
                                                     ----மச்சமுனி பஞ்ச சாஸ்திரம்----
                                          (Matchamuni panja pakshi sastram)

Mahayogi matchamuni was written about panja pakshi sastram in his 800 verses of compilation. It comprises all the working nature of birds as compiled amazingly as short notes on the pakshi sastra. Most of the verses are difficult to crack and it’s diverting the thoughts to thoughts. Always siddhars words are misguiding the wits and it deflects the particular thoughts and takes away from the right way of understanding. The above verses are also inarticulate to observe the definition of the yoga.
If any person who knows Tamil can state easily about this poems denotes the worship of ganesha and prayer. But it’s incorrect. People used to think if the word “madhi” is always refer to moon and it indirectly resembles the technical way of left nose breath. But those explanations are also mistaken; there is no left nose breath or right nose breath. There is no way of “Idakalai and Vala kalai”. The secrets are always kept secret in the verses for matured yogis. But lot of books says the idakalai explains about the running of breath along the left hand nose and the right side breath running through nose denotes the valakai.  There is a sharp way of understanding and proper way of tuning the mind makes a person to recognize the verses of siddhars from the third point of view.
There is no centre eye or inner eye in the meditation. It’s a symbol. Its exposes the path of yoga and the system of layers are inbuilt in the human physical body to travel indirectly and secretly. Lord Shiva poses the centre eye circuitously and discloses the highly secret way of the meditation. Readers don’t get confuse here. Centre eye or inner eye is a tool to understand the internal human body connected with the universe. Topics are jumped due to the locked verses of matchamuni sastram. Some of the oldest books in srilanka may show the full version of matchamuni sastram. Matchamuni siddhar may migrate from tamilnadu to srilanka. Some of the disciples of matchamuni had Samadhi along the coastal areas of tamilnadu near Sivagangai and rameswaram. The above verses are simply explain about the time scale of the pakshi sastra and as usual on the high way of meditations at the end of all verses.
Many readers are asking the simple explanation on the working of the five birds. The 5 phases and jamam are given below for easy and simplest way of understanding. Now for instance, if we take the first jamam in the given table, the crow is walking. Now the crow is on the work of walking. Other birds at the same time are alternately carrying out ruling, sleeping, dying, and eating. Then the eating bird will come to the second jamam from the first work of eating or the crow starts the fifth work in the second jamam as given below. These change over and interchanging of works and the other birds are continuing for five jamam with the time cumulated to 12 hours on the day. As same as another 5 jamam will work on the second phases for next 12 hours. These ways of interchanging with cycle of birds will continue till the end of completion of one sequence and also succession of panja boothas. The below table is given only for reference and inference. Readers are advised do not follow this table. The workings of birds are given only for instance to understand the changeover on the five birds. And also in the second half of the sequence, the work of the birds are changes according to the verses described by siddhars. Also the waxing and waning moon are counted in this account and it varies as explained in previous posts.

jamam
Crow
Peacock
Owl
Cock
vulture
1
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
eating
2
eating
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
3
Dying
eating
Walking
Ruling
Sleeping
4
Sleeping
Dying
eating
Walking
Ruling
5
Ruling
Sleeping
Dying
eating
Walking


Verses from Bogar 12000 on panja pakshi sastram

பஞ்சபட்சி பாஷாணம் பகரக் கேளு
பரவியதோ ரைம்புலனாம் பஞ்ச தாது
செஞ்சிவப்பாம் சித்திரத்திற் பட்சியாகுஞ்
சிறந்திட்ட பஞ்சவண்ணைத் தாது வாகும்
மஞ்சணிற மகமாயி பறங்கிப் பாவை
மகத்தான கும்பிக்குள் சமைந்த கன்னி
கொஞ்சநிற மளவிக்குள் கூர்ந்த வேகங்
குதாடியா னாம்மெல்லாம் பட்சி யாமே.

The metals and not metals are attached to the birds are given in the previous posts. And some of the medicines are also fixed to some of the birds due to the preparation of medicine with some precious minerals. Above verses discloses the medicines of nine varieties and also explained about the highly secrets of the tools which can be used for black magic’s. Readers are advised to notice if any black magic’s, ghosts or any kind of highly magical things in the world never works in front of panja pakshi sastram. The black magic’s immediately falls down in front of person who deals with these pakshi and expert in pakshi sastram. This person must be yogi and always deep rooted with the almighty and the nature. He works on the circle where the human beings never approach with the mind power and energies along with supernatural items. He is always working on above the level of atoms. I quoted here the word “he”. Don’t think its ego. He the person has lot of patience for 12 years to learn this sastra.

Basic pancha pakshi/Panja bootha chakram
            The chakra given below is one of the basic chakra compiled with pancha boothas are fixed for basic white magic’s and deal with panja pakshi and panja boothas. From this way of style, the other yantras with pakshi are fixed for other magical purposes. The directions and the trends are indicated below. The symbols are quoted for each bird and panja boothas. The Tamil letters which were linked to five birds are already given in the previous posts and also explained about how it’s connected to each bird. These indicate the working succession of five jamam and all the other mantras is given for activation of panja boothas in a way of 51 sounds. If readers want to know the original mantras, they can refer the verses were given by agasthiyar and bogar are hiding in their verses. Readers are advised to go through other books given by mahayogis like agasthiyar 12000 and bogar 12000 for the working of real mantras, tantra and yantra. Among three major procedures three is always the way of hiding on tantra.  Without tantra other mantra with yantra never works.
Every siddhars have different view on mantras, for the reason that they well known on this activations. All the mantras will be useless when a yogi comes to know that he can operate through link with universe by his power and energy with out activation of any mantra. Now here the mantra became soundless. Moreover the operation and activation are one and the same. The pronunciation may changes in mantras but the results are conceded out from different angle.

Enlighten by kaaga pusundar
மோச்சம்தான் ஒளிகாணச் சித்திக்கும்பார்
மோனஒளி காணுமட்டுஞ் சாதனங்கள்
கூச்சந்தான் ஞானகுரு ஓளிகாணுமட்டும்
கூசாதே சாஸ்திரங்கள் ஒளிகாணுமட்டும்
பேச்சுத்தான் மனமென்ற மூடத்தாலே
பேசாதே னென்றாலு மனதாலாகா
அவ்வறிவு பேரறிவு அதனாலாமே.
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

Kaaga pusundar says about the journey of meditation. He explains that if just the once see the glowing light then it will come to know the way of motcham or heaven. All the magical things and tools are required till see this internal light. The masters and the sastras become useless when they attained the internal light. There will be no god, no gurus, and no chants of useless mantras.
The silent sound and the soundless sound can attain the extreme end of the meditation to gnanam, motcham and finally Samadhi.

To be continued

8 comments:

Naruto said...

Respected Iyya,

I am very thankful for your easy explanation of this Panchapatchi sastram. when i was told by an yogi to concentrate on Panch patchi and he will tell me only outlines. I did not know what to do, but through god's grace i found your blog and i am learning a lot, Thanks a lot.

nithya said...

Sir
i have been searching for this article and happy to find it in your blog..can you pl suggest me some book in simple tamil about panjapatchi sastram..i want to learn it.
thanks.

thillai raj said...

all books are misguiding nithya, read the verses and make your own notes for all calculations. Romarishi book is better than other printed books. but if u read some ten times u can find plenty of mistakes in notes. so take your own notes and prepare it. bogar 12000 pakshi sastra is highly sophisticated and complicated to rewrite the notes. but its worth for advance readers.

Nithilan said...

can u upload the book pls..

thillai raj said...

u can get bogar panja pakshi sastra book everywhere in book stalls in chennai viz. tamarai pathipagam, devi pathipagam, giri traders etc.

rajkumar said...

Sir, ur doing a great work, I like all ur works in this blog. really amazing sir. all the best for ur future works. VALZHGA VALAMUDAN

P.Rajkumar Kumar said...

sir, pls send the cocks astrology with timings for both the period

my mail id prajkumaracrc@gmail.com

P.Rajkumar Kumar said...

sir, pls send the cocks astrology with timings for both the period

my mail id prajkumaracrc@gmail.com