Tuesday, March 27, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -10 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 10


PANJA PAKSHI SASTRAM -10
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 10

சுருக்குபஞ்சபட்சியைச் சோதித்திழுக்க்கற்றி
சுருக்குபஞ்சபட்சியாய்ச் சூட்ட எருக்கறுகு
மாமலர்கள்கொன்றை மதியணியுமைங்கரன்றன்
காமலர்கள் செஞ்சரணங் காப்பு.


To continue the elemental astrology of Tamils siddhars, the final stage of panja pakshi sastra is the assemblage of tools to carryout various magic’s in ASHTAKANMA PADALAM or ASHTRA MAARAL PADALAM.
Agasthiyar has written in his verses and poems particularly about the energy created in the universe during the birth of a person and the time and day of a cycle. This particular angle with direction and energy created by the universe make the permanent radiations from the peculiar pattern of planets through its energy will affect the individuals. The horoscope of individuals is working in these principles linked with nature. But the pattern and energy of the planets always changes frequently day by day and the predictions gives various results. Agasthiyar strongly quoted the particular sets of vibrations and energies from the planets during their birth are fixed a permanent position for individuals.
This panja pakshi sastra makes the alterations according to their karmas and the stages of the births. How the changes of panja boothas differs in individuals if it passes through the energy to other person. Among all siddhars, the verses of agasthiyar were written clearly on these topics and may be other yogis might have thought to hide the working pattern of pakshi with humans. So readers try to get agasthiyar panja pakshi sastra in verses for detail study. The poems are very less on these topics was written by agasthiyar and it is easy to understand about the transmission of energy from pakshi. Both the names used in the books as Kumbamuni and agasthiyar are the same person. These books are easily available in the market and most of the books were written about 100 years back in prints.
Some of the other verses on the different names are written by matchamuni on panja pakshi sastram is missed and some of the yogis are informing that the verses mostly in the version of srilankan Tamils scripts. It’s mostly due to yogis are travelling from tamilnadu to srilanka. As same as, the bogar disciples have been constructed number of lord muruga temples and some had jeeva Samadhi at srilanka. They mostly lived for thousands of years. They did two things in their life around thousand of years. They have written lots of verses and different types of poems with hiding of yoga’s and sastras. They were commonly misguiding all the humans in the material world and diverting the unqualified people on makings of immaterial things through alchemy in the process of gold, rasamani, paspam, karpam, legiyam and etc. Most of the students from siddha medical colleges are searching and moving towards these material things. In recent years everyone wants to hide what they have found and read in their life time and they also do the same as hide the sastras and development of rare medicines. That’s why people ready to give lakhs of rupees to a book written by bogar on bogar 12000 verses. I have seen this book many times with the qualified people in the mutts. Topics are jumping as usual.
The five birds are selected for individuals on the basis of the action and transmission of energy from the elemental energy at various levels on the space and time.  In the first post of this sastra, I have mentioned about the five Tamil words . Lot of explanations are given on these five words in the previous posts. Other than these lots of confusions, some of the publishers are explained about the symbol of birds and the bird appearance is looks like these five Tamil scripts. If the letter appears like the crow and this full form of word “U” is Ugaram. All these expressions are incorrect. Some publications are written this “U” is the entire connection of the humans and god. All the 51 sounds and aksharas in Tamil mantras are formed from these five letters within the human body and it is always attached by way of the almighty. Readers don’t get confused with NA MA SI VA YA. This is different and the above five letters are different in sounds. Yogis are always misguiding us in every verse. Also publications are always confusing on their readers with different trends due to the explanations are written by unqualified people during these recent years. The five birds owl, cock, vulture, crow, peacock are selected by yogis on different meanings and special angle for special purposes. It’s never indicating the size, symbol, and appearance. It’s different from all views. If any readers know about this please write to me.

Construction of houses and ceremony (manai padalam in Tamil)
The sexagenarian time cycles are different from usual time cycle in day to day life. The basic needs of the people are the construction of house. This topic on construction of house and other procedures from the beginning of construction to end of ceremony are explained in panja pakshi sastra.

Foundation of house in fifth second for eating time of a bird is fixed to individuals.

நன்மையாம் ஊண் ஐந்தாம் விநாடிதன்னில்
நலமாக வாழ்ந்திருப்பர் பதினைந்துபத்து
செம்மையாய் அவ்விடம் செழித்துநிற்கும்
திண்ணமடா தினந்தோறும் போஜனத்துக்கோர்

சிறுமையில்லை நலமாகஅம்மனையில் பால்பசுக்கள்
கட்டிவாழும் துய்யவஸ்திரபுசனங்கள் அதிகமாகும்
தின்மையென்ற எச்செயலும் வருவதில்லை
ஜெயமாக வாழ்ந்திருப்பர் திண்ணம்தானே.


If the construction of houses or flats or beginning of any constructions will initiate on this fifth second of an eating bird will bring good fortune for the owner and families. The above verses described about the fifth second of eating bird. It says about the long time of stability around 150 years are related with the building and constructions will remain with adjoining relations and families. The environs and relatives will be increasing year by year. There is no problem on the wealth and prosperity. If it is in the village, there will be a good signature for rising of other pet animals and cows. There will be no unfortunate days in the house. Its strongly predicts this fifth second is the fortunate for ever.

Girl attains the age, grown-up age (Rudhu padalam in tamil)
 Normally, we used to see for our girl kid when they attains the age of grownup and gets mature. The system of human body changes according to planets through hormones. Earlier, parents used to see the day and nakshathira for girl kid when attains the age of mature. But small girl kids used to forget to identify the time of their natural growths. In the astrology there is a separate topic on this. During the marriage proposals, sometimes if the girl kid born on disagreeable nakshathira, those parents are used to take this time of maturity for the marriage proposals. But some nakshathiras like kaarthiga in this rudhu brings unfortunate to the girl when it starts to predicts. These things will be discussed later. Now in the panja pakshi sastra, the rudhu padalam brings the predictions according to birds and times.

Girl attains mature during the time of eating of her own bird

ஊண்என்ற பட்சியிலே ருதுதான் ஆகில்
உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் குறைதான் இல்லை
சேண்என்ற பொருள்உண்டு பாலும் உண்டு
செப்பொணாச் செயலுண்டு செல்வ முண்டு
மான் என்ற வாழ்வுண்டு வாஞ்சை யுண்டு
வழியான பிள்ளைகள்மற் றெல்லாம் உண்டு
கோண்என்ற சிவகலைதான் அதிகம் ஆகும்
கூட்டுறவாம் மித்துருதான் அரசு நன்றே


The above verses describe the predictions of a girl matured on this eating time of her bird.  She will get wealth and prosperity. She earns lot of money.  She will marry Dynamic husband, a good fellow. He shows extreme affection on her. She will get only boy kids. Her beauty never comes down throughout the life. She will enjoy all things in her life whatever she requires.  She should get mature when the moon is in good place. These things are avoided by most of the astrologers.  Once in crore a girl gets mature during the moon stays in good place.  Apart from this there will be enemy and friend birds will be  in a position of favor for this eating bird

           Above, I have written about the positive things for the construction of the houses and the time for the maturity of a girl kid. Readers can read other things from the published books and write to me if any misinterpret. For example if a girl matures on the time of walking, she becomes prostitute; she will commit all mischievous things in her life to surroundings. If the bird on sleeping, she did not get any help from others, she cannot marry or she may die. If any person tries to help her also, she will not be in position to receive those help. So readers can try to interpret positive things from the verses to bring happiness.
This sastra is a mysterious calculation in all fields of astrology and magical occults. Nature has its own commands and actions on the humans when they use this panja pakshi sastra in a right way.

விதிசாத் திரம்பொய்த்தா லும்வேதம் ஐந்தும்
கதிரோனும் தெற்குதித் தாலும்-அதிகமதாய்
ஆதிதுல் பொய்த்திடும் ஐந்துபஞ்ச பட்சியிது
மேதினியில் பொய்யாது மெய்.         The above verses strongly say on the comparison of panja pakshi sastra with the four Vedas. If four Vedas are RIG, YAJUR, SAMA, and ADHARVANA, may fails in their sastra. Also, sun may rises in the south and it may fails. But this panja pakshi sastra are dealing with panja boothas never ever fails in the universe.

ContinuesNo comments: