Thursday, March 29, 2012

PANCHA PAKSHI SHASTRA -11 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 11


PANCHA PAKSHI SHASTRA -11
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 11

மெச்சினார் பதினென்பேர் சித்தரெல்லாம்
வெகுகோடி ரிஷிகளெல்லாம் மெச்சினார்கள்
கொச்சினார் உலகத்தில் அனந்தகோடி
கூர்மை யுள்ளோர் காணவேணும்
பட்சிஎன்ற தொழிலைத்தான் பார்த்தபேருக்கு
பகையில்லை ஒருநாளும் பகைத்தோர்இல்லை
வகூஷிஎன்ற ஆயுதம்மன தடக்கசெய்தல்
மற்றவித்தை நிமிஷத்திவரும் பார்நவிலுவேனே
                                      காகபுசுண்டர்
                                      (Kaaga pusundar)

The above verses are described by kaaga pusundar in his poem from “gnanam” about how the panja pakshi sastra works. All the 18 siddhars had been shared on this art and tribute to this sastra. Crore of yogis were predominantly praised on this sastra since it’s observed by siddhars. Whoever have sharp psychic mind and clear mentality can easily able to recognize the exertion nature of birds. If a person is started to posture in mind on pakshi in a proper way, there will be no enmity in their life and no one in this universe against towards them. If they can able to control their mind and soul, then they can be able to follow up in an easy way and learn the entire arts and sastras with in their life time.
The style and ascent of Tamil words are given above; bring bags of meanings and ecstasy to reader whoever follows along yogic stages. Most of the simple verses, I have selected and given in all the posts are easy to read and understand; so that it is understood for readers, why all verses are locked in a complicated way for unqualified people. Now readers can trust on this value of the Tamil verses are protected and cracked from multifaceted.
Recently, I noticed some of the youths in Bangalore city, whoever working as engineers are doing these types of highly surreptitious yoga’s regularly.  These types of yogic people are always looks abnormal and isolated. Many times I have noticed the complaint from their family persons on this isolation. The actual reason behind that it may be immovable rising of energy was occurred internally and gradually makes them uncomforted for loneliness. When their mind and soul working in a different direction; there will be rising of difficulty in the physical body. There will be the uneasiness and highly tiredness in their external substantial body. When the maturity comes in yogic stages, the major problem is their mind and soul starts to speak and divert them in a wrong way. Mind starts to send the strong signals for sexual intercourse.  The thirsty rises suddenly and this is the unavoidable circumstances for yogis. It raised the energy of sexual glands and vibrates the chemical reactions all along the body and makes them uncomfortable. Suddenly, there will be more attraction on another woman which was never ever felt by yogis. Readers should keep in their mind always that there will be no connection of sperm and yoga. Both are working in different ways. Yogi can pass the sperm as same as like he passes urine when it is filled up. Yogis whoever in family can attain the Samadhi and extreme yoga stage. If any swami alive as a bachelor approaches, they may not be complete man and they never attain the higher level of yoga stages in their life with useless things like mantras and tools like ruthraksha, thulasi or any type of maala. I bring to an end here. Readers once again read this paragraph for completion and it’s very important.
Agasthiyar, kaaga pusundar and all yogis are strongly recommended the yogic travel should start compulsorily during the younger ages whoever eligible and will be initiated before the age of thirty. Once gets initiated, the real travel starts exactly after 12 years of their continuous meditation. We have to wait for 12 years to complete the ground work for initiation of meditation.  Once the lock is opened, if the person starts to see the vision of past, present and future; one fine day, suddenly they may get confused and unable to control themselves. Yogis always say “don’t hear and listen your inner voice”, it always misguides, and it strictly guides you to suffer according to karma. But we are working to dissolve our karmas by doing all these type of meditations. Readers must know if we are suffering means we are dissolving our karmas. That’s why I censure many persons and in many posts that if any one says that they are very comfortable with meditation and get sleeps nicely during meditation. It is confirmed that they never touched the real meditation and almost undoubtedly they are in damn sleep; they also sleep as same as like their corporate gurus?  Topics are jumping to karmas. I bring to an end here.

Travel phase/segment (travel timings according to works of pakshi)
ஊணதிலே வழிப்பயணம் புறப்பட்டால்தான்
உத்தமனே உடலிலொரு பிணியுமில்லை
தோணவே போஜனங்கள் வர்க்கவகையுண்டு
சொல்லரிய தோழருடன் பிறப்பு உறவாகும்
தாணுவாய் தன்னிடத்திற் பொருளுடைமை சேரும்
சஞ்சலங்கள் மனதிற்குச் சற்றுமில்லை
மாண்புடைய வரசன்தான் சத்துருவேயானால்
வழிநடையில் துயரம்மெத்த வழுத்தலாமே
--ரோமரிஷி--
 (Romarishi)


The above poems of Mahayogi Romarishi in his panja pakshi sastram are calculated timings in seconds and describe the time of travel during the work on eating of bird. The verses say that if the travel will be carried out during the time of eating is favorable for the particular person and bird do favors through network. The journey will be successful and it makes the good friends. The business and other interactions will be successful. But, there will be absence of mental agony in the mind. If ruling bird makes its travel on the reverse side and against the bird with disruption of networks, it may bring painful situations. I skip here due to interpretation with other birds. The above primary things are more than enough for beginners.
Travel phase/segment calculated on seconds (travel timings according to works of pakshi)
உதவியில்லா நடைமுதலாம் விநாடிதன்னில்
உத்தமனே ஊர்ப்பயணம் போவாராகில்
சதியாக வீண்நடையால் நடத்திக் கொல்லும்
தண்மையுள்ள மனுவுதவி இல்லையில்லை
கதிவியதோர் சுகபோகம் தானுமில்லை
களவுபோய் பெண்கையாற் கலகமாகும்
பதமாவ தொருபோதும் வருவதில்லை
பழிகார ஊணரசின் பகையாகாதே
--ரோமரிஷி--
 (Romarishi)

The above verses taken from the units of walking time for a bird is calculated in seconds. When the journey is started during the walking time of their bird, it brings continues failures. No one will come for any help along the way. Unfortunate things may happen. Theft also occurs and it may happen. Quarrels will come due to women and post-pre marital connections. The eating and ruling bird will be on the other side of the working and connect the network of panja boothas, there will be more fateful. Read this word “fateful” in a correct way.

Success and failure phase/segment (The victory and the failure depends upon birds)
நவிலவே யெதரியுமே நளுவிப்போவான்
தொகையென்ன சத்துருவின் பகையாகாது
தொடராமல் நடப்பதற்கு அகூஷரத்தைமாறு
பகையென்ற சொல்போச்சு வுறவுண்டால்
பார்த்தவர்கள் சமர்த்தன் என ஆகும்பாரே.

The verses describes about how to get success through birds and observe the failure comes from the working of other birds trending towards in apposite directions. The verses say that we have to understand the bird from the apposite person is on the network; when they come for interactions and arguments. Its also describes about how the apposite person gets failure when we use his bird for our purpose through panja boothas. Behind this, its recommends strongly on changing of the mantra of the bird fixed to us and similarly it makes and brings the apposite bird to working condition on against their panja boothas. This process is difficult and it’s required to learn through guru. It’s safe. Otherwise it brings other problems in life. If we work in this way and directions written above, then there will be absence of the enmity and they will be wiped out. Other sentences are praising the arts of this sastra. This is the working nature of the birds to bring success and failure in life for individuals. The mantras are locked in these verses. Qualified people can crack and open the mantras written above in the verses.
KARPAM
In alchemy and related chemistry in siddha medicines, there is a separate subject for making some special medicines with liquids are usually prepared for yogis to recover timely from diseases while doing meditations. Karpam is one of component in this type of medicine and prepared by siddhars especially for curing the highly secret way of travelling line using regularly by yogi internally. But, most of the people are making this type of karpam as common medicines for common people. Siddhars and yogis made this karpam are used in the field of meditation purposes.
கற்பமென்று அண்டத்தைச் சுற்றவேண்டாம்
கனிவாக உன்னிடத்தி லிருக்குதப்பா
அற்பமல்ல அண்டபிண்ட மதுதானாகும்
அடைவாகப் பார்த்தாக்கால் தோணாதப்பா
உற்பனமாய் உன்னுக்குள் முடிந்திருக்கும்
உகாரகற்பம் உன்னுக்கு ளிருக்கும்போது
விற்பனமாய் வேறுகற்பந் தேடவேண்டாம்
மேலான கற்பமது அகாரந்தானே.
---கற்பத்தைப் பற்றி காகபுசுண்டர்---
                         (karpam by kaaga pusundar)
In the above verses, kaaga pusundar indirectly says “one should not search for karpam in the external world. It is located inside the human body. It’s stitched and knotted throughout the body internally and externally, so it’s no need to search external approaches in the universe.
Alchemist shri. Allimuthu given me once a very small mustard size like eatable item and asked to taste. He gave a single and one number of mustard like thing. But from the next day, I got severe indigestion problems; its looks like my entire system show the symptoms of changes very cruely.  He said afterwards” its guru marunthu” (head of all medicines). Multiple and complex substances given for any disease are very rarely prepared by yogis. If anybody can prepare these types of medicines, please write to me.

No comments: