Wednesday, March 21, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -9 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 9


PANJA PAKSHI SASTRAM -9
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 9

தோனுமே உலகிலுள்ள அஷரத்துக்கெல்லாம்
தோணாத பஞ்சபட்சி சூட்சந்தானும்
காணுமெ கருக்குருவும் காணாதுபாரு
கடினமடா ஆசானும் காட்டவேணும்

பேணுமே மனதுறுதி யாகவேணும்
பிசகினால் பஷிவித்தை பிசகிப்போகும்
ஆணுமோ அஷரங்கள் அறியவேனும்
அறிவதுதான் வெகுநினைவாய் செலுத்துவாயே


The above verses describes about the person who knows panja pakshi sastra can easily acquire the secrets of hidden things in the universe through this sastra. It insists that they should understand who the real guru is and it is very difficult to find out the real yogi who well known on this sastra.  He should have strong mind when he learns this sastra, otherwise if it make any error in panja pakshi sastra, the entire thing will be ruined without any evidences including human beings and their hereditary. He should know the specified mantras whichever applicable for each bird in this sastra and how to activate the bird in a secret way through this specified mantra.

பாரப்பா பஞ்சபட்சிசுருக்கம் சொல்வேன்
பார்தனிலே ஒருவருக்கும் சொல்லவேண்டாம்
நேரப்பா கலியுகத்தில் பழிக்கஞ்சார்
நேர்மையாய உள்ளவரை தேடிப்பாரு
ஆராப்பா கோடியிலே ஒருவனுண்டு
அமர்ந்திருப்பார் ஞானநிலை அறிவுதங்கி
அவர்மனம் தான் சோதித்து
தௌளுதமிழ் பட்சிவித்தை செப்புவாயே.

                       
The above verses recommend the yogi and he shouldn’t disclose this sastra to unqualified people. He also insisted yogi to search a honest and humble person who knows the principles of yoga. Some fellow may be sitting alone outside the places where nothing was available for human beings and crossed the extreme end of yoga. He may be once in a crore people. Then after teach this sastra to that person.  Once in a crore people can learn this sastra and they must be a yogi. He is the person to handle the situations in a neutral way of life in the nature.

Magical herbs attached to pakshi
           This is the important topic in panja pakshi sastra. All the birds starts and activate its work through this herbs also. All the magical things will be carried out simply from these herbs through this panja boothas. The herbs are the major tool attached with pakshi sastra to carry out “ASHTAKANMA PADALAM”.  Some of the secret and rare herbs are always attached with pakshi sastra. But these type of plants, leaves and roots are commonly we used to eat daily in tamilnadu and surrounding villages.  There are some more herbal plants which are used to do with these birds for alternate purposes during rainy season. The roots of these herbs will do plenty of magical things through this panja pakshi sastra.
The herbs are ARAIKEERAI, MULAIKEERAI, THANDANKEERAI, VENDHAYAKEERAI, KUPPAIMENI, MURUNGAIVER, PASALAIKEERAI VAER, MANTHAKKALIKEERAI VAER, SUNDAKKAIVAER, etc.
The herbs are attached with five works of birds eating, ruling walking, sleeping, dying. Every herb has separate works in each bird and its timings. For example “thandankeerai” root is fixed to the individual bird whose work of eating is given below for reference. As same as work mentioned above, the same herb will be used for other works like ruling with different times.
How to plug the roots of the herbs from the location? There is the specific and common way for all magical herbs in sastra and time was mentioned in the previous posts on the five works of birds.  Early morning on the specified time the person who deals with panja pakshi sastra should go to the place where the herbal plant is on the cultivation. Remove the dress and stand nudity in front of the plant and worship the herb first. Then do the protection mantra first for yourself and then for herbs. There is the specified mantra for all herbs in the universe.  I skip here due to unqualified people should not know this mantra. Readers can take down from the books specified for all herbs. Do at a stretch of 16times spell, then after spell, remove the herbs with axe and bring with roots as alive. Then do the rituals with turmeric powder on the roots with regular pooja. This is the common way of plugging herbs from the place. The herbs will be alive till its life time; it’s never ever gets into dry inside. After the mantra spell on the roots, it s starts doing its works for many years and continuous flow of vibrations from the root to the universe and detect the needy whatever they want from this world. There are multiple processes with these roots.
Some of the magicians are regularly use this roots to kill the person or make them handicap for enmity through customer who offered enormous money.  But I have heard many times like those whoever harm others in the past both will be killed or their family persons will be severely affected by karmas one after another in different timings always in nature.

Plugging herbs on eating bird
 Behind the herbs, some of the major works of birds is working in external activities.

யுண்வேறு பிடுங்கிக் கொண்டால்
உத்தமனே சகலகாரியம் பலிக்கும்
வண்மையாஞ் சத்ரு மித்ரு வேயாவான்
வளமான சோபனநன்மையுமே தீர்க்கும்
இன்மையாம் பீடையது தொலந்து போகும்
எழிலுள்ள யீசனைப்போல் கீர்த்தியுண்டு
தன்மைநீ குலிசமது செய்து கொள்வாய்
சாஸ்திரத்தின் விதியிதே சாற்றினேனே


For example: The above verses explain how the herbs bring the fortune and unfortunate to the person who is activating the panja pakshi sastra. The herbs plugged during the time of eating work of bird bring the good fortune to the person who needs in the universe. His enemies become friends after this. Continuous struggling will be wrapping up. It’s given the techniques and explains how to make the herbs in to amulets or bracelets. I have not mentioned anywhere above in this topics that  how to activate the herbs with mantras and the particular timings of the birds. Readers don’t get confused on this.
It strongly says about the fate of the person is working behind this sastra to do ashtakanma padalam.  This is one of the great arts in 64 methods of Asta kanma padalam.

காயசித்தி அறியாத கருத்தினை
மாயசித்தி மகிழ்ந்துடன் மாய்கையில்
பேய்கள் கூத்துக்கள் ஆடிப் பேரின்பங் காண்
வாய்மதத்தால் ஜெகவாழ்கையில் சிக்கியான்
காரமுஞ் சாரமுங் கண்டறியாமலும்
ஊருகள் தோறும் உழன்று அலண்டுமே
தேறு மெய்ஞ்ஞான சிவபதம் போற்றிடார்
வேறுடன் காரிய வித்தையில் சிக்கியே
                                     --திருவள்ளுவநாயனார்

Mahayogi thiruvalluvanayanar describes how the person trapped up in to the life cycle with out surrender to lord Shiva. He says most of the people are roaming around for magic’s, sometimes they will get some minimum power by doing certain rituals and enjoy with the magic’s, but they will loose the lives and its temporarily. Some persons are wavering on medicines for to do magic’s like rasamani, karpam, sooranam, legiyam and gold. Some of the people dissolved in the culture and rituals. Some fellows are always wavering around many places for the happiness. He insists to surrender on footpath of lord Shiva and cross this period of life and close the chapter of birth in this birth itself with the stages of yoga.

GENERAL
Some of the readers asked about the bairava mantra which was given in the older posts. It’s a actual very big and crystal clear hidden words.  But it’s original.  There are some changes in the mantra. We cannot give as it’s learned. Some more things also should be included according to the works will be carried out through god. But once it crosses and reaches the one lakh spell, it brings lot of changes in the life and yoga.  In tamilnadu siddhars poems and verses, most of the mantras are only two or three words maximum in siddhar verses.  For example sooriya namaskara coming into only one word, a single word to pray sun in this world. Do you believe? It’s true.
All the mantras will be coming around maximum two or three words. As same as other all the mantras mostly coming in to two or three words. Many of the people say they have crossed the lakhs of times by spelled the mantras from childhood. Its correct, but how to spell, what to spell, when to spell. This is the major thing behind panja pakshi sastra. Apart from this sastra, if guru blessed you mantra which was spelled by him and his hereditary gurus; that mantra work immediately with next second itself. Because you are not doing anything with mantra, you just continuing the chain. 
Some one says they worship kala bairava, moola bairava, sorna bairava. If you are not able to do one bairava what is the use of spell of mantra for separate god like mentioned above. It’s useless?. Bairava is one, lord shiva appears as bairava when the spell is on the bairava way. There is no need to use different types of mantra for different types of bairava. I m not criticizing here.
 Lord shiva are always on extreme end stage of meditation. That’s why all the Shiva poses are appears only on meditation. Try to find out the mantra with out sound in this birth itself. It’s a great SOUNDLESS MANTRA. Once understood, then bairava mantra will be useless. There will be the karma to attain the soundless mantra. Before start the soundless mantra, these types of initial protection mantra and god is required to all.
Once, I heard the huge sound of god bairava during early morning with severe shock. God walking towards me with big knife in the hand and crossed  very near to me, climbed up on some steps up, then it looks down from the top steps, I have seen it’s a srichakra,  then I saw lord bairava sitting on the srichakra.  It’s happened only through this bairava mantra.  The images with another image are not related with one another. It’s a perfect dream due to space created by bairava mantra. These images I got experienced with some 8 to 9 years back. After, great master came to scene and stopped all the useless mantras and showed me what soundless mantra is. Once its starts all mantras will come into one. Then the secret journey starts and it will be alone.  All those happened due to some huge travel through 18 years of life cycle.
 Flight should run on the runway to increase the power and energy to fly against the gravity. As same as one should run with mantra, yoga and other techniques to make the physical body to hold the huge vibrations and energy comes from the external energy. Foundations are always required for the meditations. It’s my experience and opinion, some may get in nature, some may get directly and starts to fly without runway, is init?
But most of the people doing meditations in different yoga centre unknowingly? Already in this universe, everyone is sleeping, now many centres are opened and all gurus is cheating these people and make them sound sleep at different yoga centre in cities with prepaid amounts for sleep.
            A question was raised by media to vethathiri maharishi during his early morning walk at world community centre, aliyar dam, pollachi.

“Do you hear the sound of god”. Media.
“Yes, oh! Yes!, I m hearing…., yes…., I always hearing…., now also I m hearing”vethathiri maharishi said.

            But, he got stuck up in that place itself and stood for a long time due to ecstasy (correct word in Tamil may PARAVASANILAI) in the standing position and gone out from his body.  The great person explained and showed to individuals with modern science and scale on how the atoms work in the universe and internal humans.  
We always remember our primary school teachers as same as the person who taught the primary meditation to reach the flight for take-up as I mentioned above for example.
Topics are jumping from panja pakshi, reader’s apology this and corrections.

Continues

No comments: