Friday, March 16, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -6 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 6


PANJA PAKSHI SASTRAM -6
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 6

பாதமது சிரசில்வைத்து யுகங்கள்தோறும்
பண்பாகத் தானிருந்து கோடிகாலம்
சாதகமாய்ப் பிரளயங்கள் முடியும்போது
தனியாகக் கல்லாலின் மேலிருந்து
சேதமொன்று மில்லாமல் மவுனமுற்று
சிறப்பாக எத்தனையோ யுகங்கள்கண்டு
வேதமன்ற பிர்மத்தி லடங்கிக்கொண்டு
வெகுகோடி யுகங்கள்வரை யிருந்திட்டேனே
                         காகபுசுண்டர்.


The timings calculated by mahayogi kagapusundar in panja pakshi sastram are given below for calculations. The duration of timings fixed for one jamam and 12 hours phase is separated for each bird.  The period of the works carried out by the birds are given in previous blogs. This reference is given here for all calculations.  The details for waxing and waning moon days are given below for each jamam. For example if bird starts with eat and then it will go back at the end. The dying bird will come to the first to the work for eating in the next phase. Therefore five works is carried out for five times, comes to the total as 25 times. 5x 5 times phase for one session in the morning. The 1 1/2, 2, 1 1/4 are the timings in naazhigai is calculated among five phases. The session for the set up is given below, and then the changes of birds can be mark easily. It’s very simple way of calculation, once starts to plot from first phase. Readers don’t get confuse with any books. This is the simplest way of calculations. Try to do it manually. Most of the books were written wrongly on timing calculations. I fought with many publications due to errors on verses and poems. But they published during these hundreds of years from the evidences from fore fathers. Readers initially read the books and try to plot the timings from the verses and correct the other timings manually. Siddhars hide the verses in many poems and always makes the verses in a complicated way for simple poems when an unqualified person tries to plot it. So, try to check out the proper way of getting blessings from siddhars before starts to learn any sastras.

Waxing moon days
Morning session
Eating- 1 ½
Walking- 1 ¼
Ruling – 2
Sleeping- ¾
Dying – ½


Evening session
Eating- 1 ¼
Walking- 1 ¼
Ruling – 1
Sleeping- 1
Dying – 1½

Waning moon days
Morning session
Eating- 2 1 ½
Walking- 1 ½
Ruling – ¾
Sleeping- ½
Dying – 1 ¼

Evening session
Eating- 1 ¾
Walking- 1 ¾
Ruling – ¾
Sleeping- ¾
Dying – 1


Days of death for each bird ( padu patchi naal) படுபட்சி நாள்

போசனமாய் இருந்தாலும் புனித மில்லை
புகழ்பெரிய மித்துருக்கள் உறவுமில்லை
நேசமுடன் சத்துருவாய் நின்று கொல்லும்
நியமித்த காரியங்கள் பலிதமில்லை
தேசுமுடன் செல்வது தான் நஷ்டமாகும்
சேகந்தனில் ஓரிடமும் செல்லஓண்ணாது நாடி
நின்ற காரியங்கள் நஷ்டமும் கஷ்டமும் தருகுமப்பா
                        காகபுசுண்டர்.

For example: Vulture will die on Sunday, crow on Tuesday, cock on Monday, and peacock on Wednesday and Saturday, owl will die on Thursday and Friday. The above verses were disclosed by kaaga pusundar in his panja pakshi sastram about the particular bird on the function of dying. Previous posts it was explained evidently about how the power of a particular bird dies on someday of a week and its effect with results.  Bogar explains in bogar 12000 verses about the padu patchi naazh in panja pakshi sastra. The day described as very worst and those good things it’s not fruitful when the bird is dying. Also it extends that the enemy or friend of the bird never works on their deathful day. Pending works will be failure; all other things carry disappointment and heavy loss. Some siddhars also have different calculations on this death day. In some verses it has been explained about the remedy for the dying bird on a particular day, if the day is required to do important work. Once readers start to read step by step, they can easily observe the remedy from the verses of kaga pusundar and bogar 12000 panja pakshi sastram.


Predicts for each stars in panja pakshi sastram
Here aswini star have taken as example for explanation from the beginning of cluster of stars for easy understanding in panja pakshi sastra. It describes in Tamil verses here.

சொல்லுவேன் அசுவணிதான் உதயமானால்
சோர்வான ஜனவரத்து பொருள்வரத்தாகும்
வெல்லவே நினைத்தபொருள் கைவசமேசேரும்
வெல்லவரும் பகைஞருமே உறவாகும்

”It’s always described as “Aarooda kaandam”. If the stars arises on the particular day, what is the prediction of the star? How the star will interpret with this sastra. How the star brings in to horoscope for the particular day with this sastra. The above star Aswini is described in the above verses on the exacting day. Its exposes that aswini star brings people and property. The work will be fruitful. The enemies became friends on that day. And it describes about other things in bogar 12000 verses for each stars and its rare predictions. How the star makes the day fruitful for the concerned horoscopes and some nakshathiras. Some stars make the person fall illness from the day. Its will be described in the coming posts how a person falls ill on a day of star through working of birds and how they recovers.


Born on day of the bird

It’s a reverse calculations for any person whom born on the day of the bird.

If born on day fixed for vulture they will go for normal work (பிதிர் தொழில்)

If born on day fixed for owl they will work very hard and earn

If born on day fixed for cock they will do business and they have more life span mentioned in the verses of cock

If born on day for crow they are very shroud in their work

If born on day fixed for peacock they will work in a disciplined way

About 5 percent of the total verses are given here and some of the outlines are specified in these all posts given in the panja pakshi sastra. If a yogi knows about the entire sastra they can see transparently about all the things in nature including humans. So try to understand the basic nature of the universe and how it works, then try to learn actual yoga from real guru.  A real guru knows which is required and not required, so that the basic need is here to find out the real guru in their life for valuable guidance. Once enlightened all sastras may be useless? Once enlightened no need to activate any mantras. All mantras itself gets activated automatically and comes in to operation immediately and effectively. The below verses given in tamil ,explained by kaga pusundar about how the yogi develops.

சாஸ்திரங்கள் சொன்னாலே தவமேசெய்து
சாஸ்திரத்தை ஆதியந்த முற்றுமாய்ந்து
வாஸ்திரங்கள் விட்டுவிட்டுக் குருவாசாரம்
மகிமைமெத்த உண்டாக்கிச் சித்தனாகி
கூத்திரங்கள் தான்மறந்து முத்தனாகி
குருவென்ற பேராகி முனியுமாகி
பேஷ்திரமாஞ் சொல்லெல்லாஞ் சித்தியாகி
பெரும்பேற்றைப் பெற்றபின்பு உடலிருந்தே”.
                            ஞானத்தைப் பற்றி காகபுசுண்டர்.

Continues

No comments: