Tuesday, March 6, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -1 (பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்)


PANJA PAKSHI SASTRAM -1
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்)
சோதிமய மாய்நிறைந்த வாலைத் தாயைத்
தொண்டுசெய்து சித்த்ர்பதம் தொழுது வாழ்த்தி
நீதியுள்ள முனிவர்களைக் கண்டு தேறி
நிரஞ்சனமாய் நின்றகண பதியைப் போற்றி
சாதிமுதற் படைத்த சிவன் கிருபை யாலே
சராசரங்க ளான வுயிர் சகலத் திற்கும்
வாதியென்ற பேருபெற்றோர் மகிமையாலே
வசனிப்பேன் பஞ்சபட்சிக் காதி தானே

“முதலில் ஞானம் அடைய வேண்டும், அதையடைய கூடிய வழியைப்பார்”
எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒர் அதிகாலையில் என் குருநாதர் முன்பு நான் சாஸ்திரம் கற்றுக் கொடுக்க கையேந்தி நின்றப் போது சிரசாசனத்தில் தலைகீழாக நின்றுக்கொண்டு அவர் சொன்ன சொற்கள் இவைகள்.

 “Panja pakshi sastram”, before writing this I always used to skip this sastra many times on many requests from readers due it’s highly connected with yogis. This totally belongs to yogis due to its hidden arts and enormous energy created by humans who knows this sastra and those energy controls the universe and  its powerful than nature in every respects, its well known to be yogi’s sastra due to yogis followed this system of pancha pakshi sastra and saram for million of years in tamilnadu.

தமிழ் அன்பர்கள் இதன் சாரத்தை பல புத்தகத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். நான் தப்பும் தவறுமாக ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது நம் சித்தர்களின் யோக அப்பியாசங்களுக்கு உலகத்தில் நிகராக எந்த மறைபொருளும் இல்லை என்பதை ஆணித்திரமாக மற்ற மொழி பேசுபர்களுக்கு வலியுறுத்த வேண்டியும் மற்றும் சிலர் தப்பும் தவறுமாக எழுதுவதை கண்டித்தும் யோக சூட்சுமங்களின் ஆணி வேரின் சில பகுதிகளை பரப்பி வைக்கிறேன். ஞானமார்க்கத்தின் நெறியாக நிற்பவர்க்கே பட்சி சாஸ்திரம் பட்சியினுடைய கருத்தானது தோணுமென்பார். தகுதியுள்ளோர் எடுத்துக் கொள்ளட்டும்.

One in crore knows these roots of sastra. He can activate and use it perfectly and cut the major root of any human or anything in nature superior or dire. I used a word here “he”. It’s true, except mahayogi “OVVAIYAAR” AMMAL who had written about “SARAM” in “ovvaiyar kural “other than no other lady connected with spiritual and written about yoga sastras. Now I skip the topic saram here, once after completing this topic, i start to write “saram”.  Because, it’s always one in other interrelated.  There is no comparison equal to this pancha pakshi sastra in the world. Why yogis called siddhars in tamilnadu used only pancha pakshi sastra? There is a strong reason behind this.

Whoever attained the stage of Samadhi is able to control these pakshis. A yogi always deals with pancha boothas and working above the atoms. They used to always control the atoms in all respects. Some may laugh. Why yogis control atoms? For example, if u controls any movable and activation things in the universe inside the galaxy, you require non activation space or vacuum to control activation and movable things inside the zone of atoms or circle where humans to live. So they raised their level above the atoms level and starts control all the movable things in the universe after reached Samadhi stage. Some yogis used to come again from the Samadhi for their disciples to help them to complete their birth.

“பலிக்குமடாசித்தருட சாபம்நின்று
பகராதே உமையாள் மேல் ஆணை ஆணை
சண்டாளன் என்றாக்கால் சொல்லொண்ணாதே”

Yogis always advise don’t disclose about the pancha pakshi sastra to unqualified person. If the disciples stayed with you for twelve years also don’t tell him if he observed as an unqualified. If you disclose this secrets to any person mentioned above it brings strengthen curse to the guru and it will stand to continue for your family for 21 generations. In many poems it has been mentioned like those three lines indicated above, all the yogis strongly condemned about that they should not disclose secret behind this sastra.

I try to give here some of the briefs and outline of the pancha pakshi sastra. I try to write here about the importance of yogis from tamilnadu, who written about the highly secrets in the universe. Before writing these I want to give a brief about sastra dealing with, in what way we can use it, how it works in the universe. Readers should not read unknowingly like the previous posts.

The mantra, yantra and tantra all these three hidden arts are working only on this pancha pakshi sastra. Unknowingly a magician used to touch the universal energy and brings the sins to humans and themselves.  If any person doesn’t know this sastra but he practices black magic’s and pooja with the humans exposes clearly he is not connected with holy power and unfit for yogi. He is spoiling his generations by doing all mantras. If he know the pancha pakshi sastra he never do all other black magical things, it’s not necessary also. Because once he knows this sastra, he himself attached with universe and travel to omnipresence.

Pancha pakshi sastra majorly deals with pancha boothas but it’s indirectly through the human body. Yogis calculated the pancha boothas for each planet in the universe. Then they analyzed the pancha boothas in human beings with different timings to activate for spiritual and used on the humans for many purposes. After this they have fixed for each day and each nakshathira and rasi on the humans.

The great siddhars, yogis like Agasthiyar, Bogar, Kaga pusundar, Romarishi rishi, matcha muni and many people written about this pancha pakshi sastra in detail. All these yogis published books were easily available in markets.

சித்தனென்றபெயர்பெறவும் வெகுநாட்செல்லும்
செடலம்இருந்தால் அதிசயங்கள் காணலாகும்
பத்தனென்றகன்மவலைக் குள்ளே சிக்கி
பாழ்நரகில் வீழாதே பலம்ஏதுண்டு
கத்தனென்றசிவனுடைய கடாட்சத்தாலே
கலந்தேறமனதுறுதி யாகவேணும்
வத்தனென்றஉலகத்தில் கோடிக்கொன்று
வாழுவான் இல்லறத்தில் பெரிதாம்பாரே.”

கோடியில் ஒருவன் இல்லறத்தில் வாழ்பவனும் சிவபெருமானுடைய கடாட்சம் பெற்றவனுமே இந்த சாஸ்திரத்தை படிப்பான் என்கிறது பாடல்.

The verses exposes once in a crore who blessed with lord shiva and staying with family, who knows about this pancha pakshi sastra.
Continues

1 comment:

ram_soft2003 said...

indha lines saama terror "சித்தனென்றபெயர்பெறவும் வெகுநாட்செல்லும்". Thanks a ton for sharing!!