Tuesday, October 15, 2013

கடவுளின் துகள்கள்

கடவுளின் துகள்கள் 2
யோகத்தில் பிரகஞ்சையுடன் விழித்திருப்பதே தவத்தின் ஆரம்ப படிகளாகும். அகம் விரிவடைய விரிவடைய காட்சிகள் மறைந்த வண்ணமே இருக்கின்றன. பேரறிவுடன் தொடர்புக்கொள்ள தவத்தின் சக்திகள் அனைத்தும் பிரயாசனபட்டு சோர்ந்து விடும்பொழுது காண்கின்ற காட்சிகள் யாவும் கனவுகளாக மனப்பிரழையை பிரமையை தோற்றுவிக்கிறது. தான் சித்த சுவாதினம் அற்றவனாக யோகி உலாவவேண்டியிருக்கிறது. குடும்பத்தி்ல் கோபத்தை காட்ட வேண்டி தவிர்க்க முடியாத சூழ்நைிலைகள் உருவாகி கொண்டேயிருக்கின்றன.
மனம் பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பால் வெளி தன் செல்களை குவித்துக் கொள்கின்றன. பிரவேசிக்க முடியாத இடைவெளி என்று பொய்யான ரூபங்களை காட்டி ஏமாற்றி தள்ளிவிடுகிறது. இவையே அணுக்கள் என்று பல முறை ஏமாந்து தவத்தில் கீழே விழ நேருகின்றது. காலத்தை கடப்பதற்கே உடலின் செல்கள்  எல்லாம் முழு வீச்சில் உலாவி சோர்ந்து விழுந்து விடும் போல் சோர்வை உருவாக்கின்றன.
ஆற்றல் வெளியில் பிரேவசிக்க முழு பலத்தையும் பிரயோகிக்க வேண்டி வருமோ என்று மனம் பிரகஞ்சையில் மறைந்து கொள்கிறது.  பிரபஞ்சத்தின் முடிவின்மையை சந்திக்கின்ற பொழுது மனம் சந்தேகத்தை கிளற ஆரம்பித்து விடுகின்றன. இது உண்மையா அல்லது மனம் நமக்கு போக்கு காட்டுகின்றதா என்று அறிவு ஓங்கி ஒலித்துக் கொண்டேயிருக்கின்றது. இதனால் நேரம் ஒடிவிடுகின்றது.
மனித பிரபஞ்சையுடன் இருப்பது போலவே பயணம் மேலோங்கி சென்று கொண்டேயிருக்கிறது. ஆனால் மனம் செயலற்றதாகி தாங்க முடியாத பாரமாகிய பிரபஞ்சத்தின் சுமையை தன் மேல் சுமக்கின்றன. இந்த இருப்பை உடலால் உணர முடியாததா என்ற சந்தேகங்கள் வளர்ந்து வளர்ந்து நகர்கிறது
இயக்கமற்ற நிலையை வேதாத்திரி மகரிஷி இதை தான் சொன்னாரோ என்கிற சந்தேகங்கள் பல முறை தொடர்ந்த வண்ணமேயிருக்கின்றன. உடலால் நுகர முடியாதைதை மனம் அறிவது மிக சிரமமே என்ற கோட்பாடு பொய்யாகி போனது. வெளிப்படுத்த முடியாத பிரகஞ்சையை மானுடப்பிரகஞ்சையால் உணர்ந்துக்கொள்ள முடிகின்ற பெரும் அவஸ்தையிது.
அகத்தை உணர வேண்டி தவத்தை கலைக்க எடுத்த முயற்சிகளெல்லாம் வீணே. தவம் பால்வெளியில் புகுந்து கொண்டால் அது தன் இஷ்டபடியே பயணிக்கிறது. முடிவில்லா பயணமாக ஆரம்பிக்கிறது.
இருப்பை வெளிக்கொண்டு வருவது உடல் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்கிறது. பிரபஞ்சத்தின் மகா சக்திகள் உடலை இயக்க நிலையில் எப்பொழுதும் வைக்கின்றன. உடல் சார்ந்த சக்தியை இருக்க கூடிய இருப்பை துாக்கிச்செல்ல இயலாமல் போகின்றன. மனம் கத்திக் கொண்டேயிருக்கிறது. சூக்கும பயணத்தின் அதிர்வுகள் மனம் உணர்ந்துக்கொண்டு அண்டவெளியில் பிரவேசிக்கன்றன.
சித்தர்கள் இவ்வெளியில் மானுட பிரகஞ்சையோடு மனத்தை விரித்து துகள்களாக அண்ட சரசாரங்ளை கட்டியாளும் இந்த இயக்கமற்றநிலைகளில் மிக பிரமாண்டதான இந்த பிரபஞ்ச சக்திகளத்தினுள் எப்பொழுதும் உருவெடுத்துக்கொள்கிறார்கள். தங்கள் இஷ்டம் போல் பரந்து விரிந்து மறைந்துயிருக்கிறார்கள். பல சமயங்கிளில் அதை மனப்பிரமை என்று வேற்றுப்படுத்தி அறிதலே இருப்பு நிலைகளை கடக்க எளிதாகிறது
யோகி மயக்கநிலையை கடந்து கொண்டேயிருக்கிறான். பெரும் கஷ்டத்துடன் நடக்கின்ற செயல்கள் அவைகள். பால்வெளியில் நிகழ்கின்ற அனுபவங்கள் மனத்தை மயக்கமுற செய்கின்றன. இறைவனின் இருப்பை அறிந்துக்கொண்டவுடன் மீண்டும் மீண்டும் பயணிக்க முயற்சிக்கின்றன.

உச்சகட்டம் என்பதே இல்லை என்பதை மனம் உணர்ந்துக்கொண்டு சிரித்துக்கொள்கிறது. மனம் அடிவாங்கியதுப்போல் கூப்பாடு போட்டுக்கொண்டேயிருக்கின்றன. பெரும் தவிப்பை இது தினம் தினம் உருவாக்கிறது. எல்லையில்லா மானுட பிரகஞ்சையுடைய தவிப்பேயிது.

General
அகம் விரிவடையாதவர்களே அடுத்தவருடைய பல்லாண்டு உழைப்பை உரிந்தெடுப்பவர்கள். இவர்கள் ஆன்ம பலமற்றவர்கள். குருவின் பலமறியாதவர்கள் அவர்தம் பிரகஞ்சையில் வாழைாதவர்களும், ஆசிர்வாதம் பெற இயலாதவர்களும், குருவின் பால் முழுமையான அர்ப்பணமும் பக்தியும் பயமற்று இருப்பவர்களே, இத்தகைய பிரதியெடுப்பவர்கள். குருவால் எது உணர்ந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவற்றை ஏற்று முழுமையாகக் கடைப்பிடிப்பதே தவத்தின் பாதையாகும்
என் உயிரை பரப்பி அதன் மேல் என் சொற்களை தடவி வைத்திருக்கிறேன். என் வார்த்தைகளை வேண்டுமானால் பிரதியெடுத்து தங்கள் பெயரை போட்டுக்கொள்ளலாம். ஆனால் உயிரை குருநாதறன்றி மற்றொருவர் திருடயிலாது. நாளடைவில் அது அதன்பால் கொண்டு சென்றுவிடும். களவுக்கு இயற்கையின் முன் பதில் கூற வேண்டிய நிலைகள்.
மனம் ஊனமுற்றவர்களே இத்தகைய செயல்களை செய்வர்.
எல்லாம் இறைசெயலே.

Readers are requested to give the genuine comment on other people’s blogs and face book which ever posts come across and noticed the posts were copied from my blogs.  
Some of the People whoever never touched the internal path of guru blessings can steal my words from the posts in my blogs. This quality discloses that they have not been blessed by the great masters and it exposes the absence of soul expansion internally and intuitionally. This enhances about them and how their guru taught as yoga as individual discipline.
It’s my own words in all my writings, but it has been written as empty words through my soul all over the posts. Anyone can write their name and depredate the words from my posts but it’s irresistible to grasp my soul on all the words in every post which I was spread over and blessed by the great masters. They may answer to the nature when it brings in front of them to the almighty which was hauling up from others accordingly.
People who have mentally handicapped in this material world can able to do these types of copy writings.

Its gods wish now. 

Monday, September 16, 2013

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 4

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 4
வாசியோகம்- 4

ஐங்கரன்றன் பாதங்காப்பு

 “The light emits from the rock “saaligrama kal” is splendid” yogi said. “Saaligrama kal” is a variety of rock. Very rarely some varieties can be located as original and we can identify by breaking in to two. “It’s glowing, gleaming; it refracts and flows from the bag which he was carrying in his right hand and he said it goes through his eyes”. The rays he explained in an exclamatory way on the penetration of the rays are which is coming out from the rock. This is the result of the yogic practices of specialised vasi yoga. In all the posts it was explained about the real meditations have different way of practices? As same as vasi yoga has different techniques was carried out by mahayogis of Tamilnadu during different periods. This is the extreme end of the yogic state from all the other practices.
In fact, I have given saligrama kal to five persons who were dealing with astrology and yogic practices. All are yogis and one or two are very famous astrologers.  One among them who is doing vasi yoga for several years said the comment which I given above as exclamatory.
எல்லவற்குங் கிட்டாது இரண்டுந்தானும்
         இயல்புடைய முனிரிஷிக்குக் கிட்டுங்கிட்டும்
         வல்லவர்கள் கற்பமது கொள்ளுவார்கள்
         மற்றவர்க ளொன்றுமே அறியார்பாரே
                                                      Mahayogi   Kaagapusundar

The above verses describes that yogis can attain the precious things in yoga, and also they can achieve the final stages of yogic practices. Others never understand and reach the primary level in yogic practices as said in the verses given by Kaagapusundar.
We might have seen these types of views, narrations and views in English movies. In the movies an actor can able to see the laser rays comes from the source once after wear the glasses, which usually made by special vision specs and can view this type of transmitted laser rays. As same as above, the real yogis have the type of vision which was developed from these type of yogic practices and have special senses to see any type of frequency on visions and in acoustics which is occurred in the nature and also make them able through the bare eyes. The eyes can view any level of frequencies will be raised from the nature and pass over to the universal energies through rays and waves which was illuminated from the nature.
In this post we shall go through the symptoms simply arises when a yogi crosses his meditation year by year through vasi yoga. I have written some of the things on the relative changes of the yogis along the practices of vasi yoga in previous posts. Here, it has given by mahayogi Kaagapusundar in his verses and described about the sudden changes in the physical and internal body of vasi yogis day by day and month wise.  These types of changes only occur on the dedicated meditation practices of a perfect yogi in this material life.
The effects of vasi yoga bring enormous changes on yogis. The appearance of the yogis changes abruptly in the beginning of the first month and completion of first year. They feel UN comfortable with the lively things and transition of the human beings. Some gets skin problems due to the changes on their regular layer of skin alterations. They call it’s as period of changes in shirts or layer of first skin which is commonly called in Tamil as “sattai”. Subsequently, the enormous flow of cough with diluted fluids. These types of fluids mostly assume as symptoms of cold and cough. Once a yogi said”how much cough and cold I have in this body. He said it may be in kilos he spitted out from the mouth. But it’s a regular practice of vasi yoga brings the physical body in to stream line and dilute the fluids which stuck up the line of kundlini traverse from the bottom to the black hole of the universal trend of those path. A stomach and digestion problem appears when the body struggled to get accommodated with climatic conditions.
Kaaga pusundar describes about the four types of karpam. Whover had these four types of karpam is a yogi. At the end of the twelth year a yogi can understand the final stage of yogi practices and its not defined with karpam of any external things. It’s an internal way of yogic practices, mahayogi enhancing here.
பாரப்பா  அகாரந்தான் முதலாங்கற்பம்
பரிவாக உகாரந்தா னிரண்டாங்கற்பம்
நேரப்பா மகாரந்தான் மூன்றாங்கற்பம்
நேசமா யிருந்துசெய்வாய் சிகாரகற்பம்
சீரப்பா இந்நான்கு கற்பந்தானும்
தீர்க்கமுட னுண்டவனே சித்தன் சித்தன்
வீரப்பா பன்னிரண்டு வருடஞ்செல்லும்
முக்யமுள்ள கற்பமது முடியத்தானே.
கற்பமென்று அண்டத்தைச் சுற்றவேண்டாம்
கனிவாக உன்னிடத்தி லிருக்குதப்பா
Mahayogi   Kaagapusundar


Verses shows the beginning of vasi yoga practices, Kaaga pusundar describes in the below verses about the month wise changes in yogi and the sudden physical changes appears till the end of twelve months.

Here the verses on completion of first month, yogi get pain on the two legs. On the second month, physical body gets generated and it rises of enormous temperature. It leads to dysentery and allergies. Beginning of third month brings the gastric related disease and it continues the digestion problems, end of the fourth month it eject the severe pain on the legs and hands.

சித்தமுடன் மாதமொன்று கொண்டாயானால்
சிறப்புடனே மேல்கால்கள் வலியெடுக்கும்
பத்தமுடன் மாதம்ரெண்டில் சூடுண்டாகும்
பதமாக மலங்கழியும் பேதியுண்டாம்
மத்தபடி மாதமூன்றாகிற்றானும்
வாய்வேகும் அபானம்வரை சூடுண்டாகும்
அத்தனரு ளாலேதான் மாதம்நான்கில்
அசதிவருங் கால்கைகள் நோகுந்தானே.
Mahayogi   Kaagapusundar

End of the fifth month, the stomach problem continues with huge ache, unable to sit for meditations. Suddenly it rises on the attraction on the women. It leads to the severe target to achieve the nearness of women. Urinary infections also developed with irritating pains. There will be ejection of sperm without yogi control.

தானென்ற ஐந்துதிங்க ளாகுமாகில்
தன்வயிறு புண்ணாகும் ஆசனமும்வேகும்
கானென்ற பெண்மாய்கை யதிகமாகும்விடும்
கவலைவிடும் சிறுநீரு கடுத்துவீழும்
வேனென்ற விந்துவிழும் நினைவுமாறும்
வீக்கமுள்ள இடங்களெல்லாம் வெந்துபோகும்
Mahayogi   Kaagapusundar

பாரேதானாறு திங்கள் முடிந்துதானால்
நேரேதான் பசிவந்து அமர்ந்துபோகும்
சீரேதான் உடல்நோகும் நடைகளோயும்
Mahayogi   Kaagapusundar

Six month develops brings downs the appetite and the end of the hungry. There will be body ache at the end of meditation.


கனல்யோகம் ஏழுதிங்கள் கொண்டாயானால்
பேரானஉடம் பெல்லாம் வெளுத்துக்காணும்
அன்பாகப் பெண்கள்மே லாசைகொள்ளும்
சிறுவாச லடிவயறு மிகவும்நோகும்
Mahayogi   Kaagapusundar

The skin color changes in to bright and fairness once completion of seventh month. The attraction on women gradually develops. The lower stomach portion tends to give pain.

தீருமது யெட்டான திங்களானால்
சிறப்பா தேகமதி லொளிவுண்டாகும்
பசுமையுள்ள எலும்பின்வழி சுவாசம்போகும்
Mahayogi   Kaagapusundar

Here also the fairness increases and glowing in the face appearance at the end of eighth month of yogic practices. Here the position of breath changes from the normal flow trend. It looks towards passes through the bones and it’s a symbol of yogic stages.

திங்களா மொன்பதினில் வயிறுநோகும்
திறமையுள்ள குண்டலியின் முறப்பதாகும்
மங்களமாய்த் தேகமது மினுமினுக்கும்
தங்கம்போல் தேகமது யிருக்கும்பாரு
Mahayogi   Kaagapusundar

The stomach ache continues and it solidifies the strength of kundlini. There will be appearance of glowing skin and the physical body starts reflects as gold in the ninth month.

இருந்துபார் பத்தன திங்கள்வந்தால்
எப்பபொழுதும் ஆகாரம் வேண்டாதாகும்
அருந்துவது பாலாகும் பேதியாகும்
திருந்தவே அதிகமதாய்ச் சூடுண்டாகும்
தேகமதில் நெய்போல வருகுந்தானே
Mahayogi   Kaagapusundar

At the end of tenth month there is no need of food excluding milk. It tends to dysentery due to huge temperature developed by yogi.

வருகுமே பன்னொன்றாந் திங்கள்தன்னில்
பதபாக மாகமண்டை யிடிக்கும்பாரு
சிறப்பாகப் பரைபூசை விடாமற்செய்வாய்
அருவான வேதமந்திர மிதுதானாகும்
ஆச்சரியம் பன்னிரண்டு மாதங்களே
Mahayogi   Kaagapusundar

Eleventh month brings the huge head ache but here the yogi should concentrate and continues the meditations. Here the pooja and the chanting of mantra indicate the vasi yoga.

மாதமப்பா பன்னிரண்டு வந்ததானால்
மகத்தான சந்துவலி வருகும்பின்பு
சேதம்வரா தொருநாளும் சீதம்வீழும்
செழுமையுள்ள கைகா லசதிகாணும்
ஆதவன்போல் தேகமது யிருக்கும்பின்பு
ஆச்சரிய மெத்தவுண்டு வருடமாச்சே.
Mahayogi   Kaagapusundar

At the end of twelth month there will be gift of one year practices appear in front of yogi. The above verse describes the pain and physical health appearance on yogis.

General
My husband have post marital connections, I have a kid, suffering. Can I follow some of the things which were published in your post? So that can I bring him back to normal from the other woman.

We have herbs to decrease the sugar level for diabetics. Can you tell the other herbs which you have mentioned about the herbs in your posts. When I asked about the herbs which they were using presently on their research, they replied that from Malaysia, his guru who is doing vasi yoga for many years and he enhanced all meditation and practices to present level and upgraded yoga practices. He denied disclosing the herbs.

He wants to come home and learn the pancha pakshi shastra from pune. But he did not read other posts of mine which deals with yogic practices and not aware also.

He wants to meet me and learn the meditation and pancha pakshi sastra. He knows everything about meditation as he said. He wants to learn a little to complete the meditation. His goddess abirami tells him everything to improve their life.

He wants bogar 12000, but he did not know about the yogic practices. But he wants to read the medicine and actually he is school drill master. He did not aware the name which should be given when a person mastered in some specialized martial arts with yogic practices.

Many calls and emails used to criticize my posts which they did not aware and come across in their life. These posts are thankless writings. When they came and asked for getting kids and children in their life, they don’t have ego and characters. When conceived they came to my house and asked me what is “gnanam” once they got initiated as shivayoga recently?

Some used to test me, some wants to utilize me; many misused me, but the truth behind that they have not achieved their goal. They missed me to understand the truth behind that. People are suffering, required immediate remedy and come out from the huge pains.

There will be difference between the relation and a true friend. Relation has plenty of their personal work and concentrating in their upgrading their own life and personal timings, but a true friend can come forward to give surety for your bank loan without knowing their background. Here, we never feel ashamed to deny and giving respect to the friend whom helped on crucial times and used to write our relation name in the nominee column. This is the true world. Friends can’t ask to put their name in the nominee column. It’s not the honest way also and it’s not to be expected. They had grown up with relations for years. They know once we achieved financially and status, the same relations will come and attach with the things. That time friend will not be required. Readers can understand this easier than posts. This is the way of spiritual enlightens; it’s difficult to disclose the yogic practices to unknown person who comes recently in our life whom required for spiritual. It takes more years to disclose and bring the disciples or disclose your findings on the meditations. Nominee referred here as a disciple. It’s not as simple as attending the yogic classes and gets a degree without enlighten. Lacking of wisdom tends to absence of birth. You cannot ask as nominee. It’s hardened and dedicated worship on the great masters. There will be always absence of arguments with the great masters.


                                     

Friday, August 30, 2013

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 3

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 3
வாசியோகம்- 3

In this post we can understand the basic practices of vasi yoga from the verses given by mahayogis, Bogar, Agasthiyar and other century yogis. Vasi yoga is followed by yogis of Tamilnadu and all its engraved results are highlighted by maha yogis in all the verses wherever may be in medicines, herbs, mantra, tantra, yantra, worships, treatments and hidden arts. This is majorly due to the importance given in the ground work for the preliminary preparations of vasi yoga. In another meaning it is understood that very simply as power without battery.
It’s understood from the previous post on the main stream of vasi yoga and its importance and regulations were followed by yogis.
It’s incredibly difficult to do vasi yoga in day to day life for common people. It’s not so easy to get initiated from the available real guru who is doing vasi yoga for several years with concealed achievements. To find out these types of yogic people is very difficult. Most of the people stay with families and kids. They never disclose to the public view. They will identify the eligible people and give it to their hands with chain reactions and initiation.  They know it’s very complicated to achieve the first stage of perception with lot of obstacles when a person starts the vasi yoga. Once after initiation of vasi yoga, yogi should be very careful on the day to day life, it makes you down until unless yogi follows the traditional rules and regulations.
I have seen number of persons who had initiated and immediately met accidents with severe injuries and wind up the vasi yoga once stuck up with numerous family problems and other life hands down. It’s a force of accumulation and higher energy level was created manually by vasi yogis in the beginning stages. If the physical body is healthy, it did not make much difference on the physical health. They may face the heart pumping problems or running of lungs operations may vary. This is due to the hunting of heart pumps when the meditation slows down the alpha emit when the kundlini raises from the lower level.
Emission starts slowly when yogic practices are gradually trending to the upper level of consciousness which comes out from the yogis when they start the real meditations. It’s spread out from the room and extends physically to the external level, how yogi meditates or the level of attaining the universal spot in the human body. Fission and fusion takes place in the internal way of flow once starts the vasi yoga. Here don’t take it as atomic theories. A yogi comes to know gradually they might have connected with an atom which spreads over the object in and around them. Here the subject is disappeared, so the image starts the process and flow along the vasi every time, mostly all the time, round the clock.
       It never makes difference between the deep sleep and a person on awake with consciousness. They feel to do yoga almost every time, alone, loneliness, facing difficulties when it’s raised up from the mooladhara. Then it starts works itelf constantly along the flow line of vasi from the bottom to top. It never changes the position and flow line. Where ever yogi wants to hold the vasi line, he makes it hampered and activate the chakra to open the vision and subject became spectator. Subject may deviate here. I bring to an end here.

The verses of Bogar are given below for easy understanding on the practices of vasi yoga. Bogar has written evidently the practice of vasi yoga for the eligible person who does the karma in this birth. Verses elaborate yogi should not go beyond the mooladhara. Here mooladhara is quoted for ground reference for detailed explanation by mahayogi bogar. A verse says the kundlini lift up from the mooladhara and goes to the hole where it has closed for number of births. If unable to do, then nandhi will come in front of you and initiate you. Nandhi as described indirectly for yoga practices. Nandhi is located in front of lord shiva temples. Nandi mostly close the state of shiva and makes it’s unable to see the god from outside the temple. Here it’s indirectly described that nandhi comes and help you. When nandhi crosses and deviate the direction, Yogi can get the eight types of siddhis, supreme magical powers before attaining the god shiva. Don’t stay there for long time at this place, shift over in front of nandhi, and blow it continuously so that you can see the god in front of your eyes. The eyebrow opens the screens and shows in front of your real eyes, the appearance of Manonmaniyal, goddess. It’s a trap; yogis should not stay with this appearance of goddess.

உழலாதே ஊணியடி மூலத்துள்ளே
உறுத்தியே நந்திதனில் ஊதிஏறு
நழலாதே நந்திவந்து உபதேசிப்பார்
நலமாகும் எட்டெட்டுச் சித்திஎல்லாம்
புழலாதே வாசிகொண்டு ஊதி ஊதி
புருமையத் தேநின்று புகழ்ந்துபாரு
வழலாதே வராட்டியனைத் தாண்டிநின்று
வழியோடே சென்றேறி மனோன்மணியேகாணே
                                                      Bogar

            The verses of Bogar given below indicate particularly on the running of vasi in yogis. Yogis can Suck all the vasi when he raises the kunlini and maintain it on the particular way of built, then its starts to show the dances of nataraja. If the built of vasi from the stream line starts parallel travel through vertical position from top to bottom, there will be development of sounds which is used to hear in the musical stages. Suddenly it inserts into the point of traverse from the vasi and intrudes into the thousand petals of hole and broke out from the humans and spread out in the universe.

நாடுமிறந் தோடியே நமனுக்கெய்ப்பார்
நலமான வாசிநிறைந் துள்ளேவாங்கில்
ஆடுதிரு நடனமும் பலமும்காணும்
ஆட்டினது குறிப்புத்தான் மேலோகீழோ
நாடுமூலா தாராசபை தொந்தோம்என்று
நாட்டியே தலமாறும் உருகிச்சுழிஊடே
பூடுகபாலம் புகுந்து குருபதத்தின்மேவிப்
புகுந்தமண்டலத்து இதழ்தான் ஆயிரத்துஎட்டே
                                                                          Bogar

            The verses below describes how the yogis to perform the vasi yoga. He should not have lust of fire on women, should not follow the ethics and rituals, not to fall on controversies and arguments, stay like a dumb and watch the programs around, avoid the lies, use the vaasi to uplift the practices, its drowse you and it makes you to prepare the solution as symptoms, don’t go beyond the tricky visions.

அயிக்கியமாய் விழாதேநீ காமத்தீயில்
அனுதினமும் வேதாந்த முடிவைப்பாராய்
ஒயிக்கியமாய் ஒருவருடன் வாயாடாதே
ஊமைபோல் இருந்துஉன்னி உன்னிப்பாரு
தியக்கமாய்ப் பொய்கொலைகள் செய்திடாதே
சேர்ந்தேறு வாசிஎன்ற தேசிதன்னில்
மயக்கமாய் வத்துவைநீ பானம்பண்ணி
மதத்தாலே அழியாதே மாயைநீக்கே
                                          Bogar

            Taken from the fire ashes to drink the fluid as considered as alcohol, make it in the format of stream line of yogic practices, have the herbs, avoid the dust particles, clean the solid, it tends to glow the eyes, go to the next stage and clean the semi liquid hanging on the door, closes the five senses and use the knife to cut it, don’t forget to do vasi yoga night and day

மூட்டியே மதுஉண்ணு கற்பம்உண்ணு
மூதண்ட காயத்தைச் சித்திபண்ணு
காட்டியே கனத்த மூலிகையைஉண்ணு
கசடுஅற்று குஞ்சனத்தில் கண்ஒளிதான்மீரும்
அடுக்காறு தளத்திலுள்ள ஆமம்நீக்கு
வாட்டியே அய்ம்புலனை வாளால்வீசு
மறவாதே இரவுபகல் வாசிமாட்டே
                                           Bogar

            Agasthiyar discloses the practice of vasi yoga transparently; always bring the vasi in to resagam, pooragam. These two words indirectly indicate the flow direction of breath into left and right. Also indicates the yogi should stand with vasi in this flow direction. When the vasi begins, then there will be possibility of pseudo actions starts itself into the tricky vision and it lead to dreams. Yogi should not fall into that way of dreams, it’s a tricky path, nature doesn’t allow yogis to come into original path, it diverts. So yogi should stand with vasi along with shravana. It should not taken here as lord muruga, the subramaniyar. It’s a code word here for vasi. Yogi should bring the vasi into centre line of travel so that he can lock the door with the vasi knot after it opens.

நிற்கையிலே ரேசக பூரகமுங்கொண்டு
நிகட்சியுடன் வாசியோகந் தன்னில்நின்று
சொற்பனமாம் சாத்தியங்கள் சுழுத்தியிலேகொண்டு
தோறாமல் கலைதனையே இறுக்கிமாட்டி
அற்பமுடன் மதியமுர்தக் கலையில்நின்று
அப்பனே சிராவண பதத்தில் நின்று
துற்பரவாய் மையநிலை மதியங்கொண்டு
துரத்தியே வாசியென்ற கயிறைப்பூட்டே
                                         Agasthiyar

            Mahayogi Nandheeswar explains about vasi and compared with the control of breath. Verses say a yogi should keep it on the travel and hold the breath along with vasi. It traverses to left hand side of the yogi. Hence, yogi locates the line of direction and changes into right hand side of the vasi, and then observes from the left hand side of the breath. After some years, he can hold the sun and activated the vasi. Sun here represents as control of right hand breath. Then practice in to flow of direction from left to right hand side of the running breaths.
வையடா பூரணத்தைக் கும்பகத்தில் வைத்து
வளமான வாசியைத் தானொரு மனதாய்க் கட்டி
கையடா பிங்கலையால் கும்பகத்தில் வைத்துக்
கண்மணியே யிடைகலை வாங்கு வாங்கு
மையடா விவ்விதமாய் வருஷங்கும்பி
மகத்தான சூரியன்தான் வசியமாவான்
அய்யடா விடைகலையிற் பூரகத்தில் நாட்டி
அப்பனே பிங்கலையால் மெதுவாய் வாங்கே
                                                  Nandheesar

            Matchamuni Naayanar describes the goddess Vaalai in the beginning point. Verses say that yogi should worship vaalai, the goddess throughout day and night with concentration and surrender; he can achieve everything without any disruption. Verses says after completion of vaalai worship then make self to make Om kept in the centre and worship the lord shiva, the nine mantras around the ohm represents here as lord shiva. Take the light and glow along the vasi and work out daily without any obstruction, it leads to appearance of lord shiva and yogi himself appear as lord shiva.

வாலையைக் கண்டு வணங்கி நீ மைந்தா
காலையு மாலையுங் கருத்தாய் வணங்கினால்
ஆலைய மாகு மவனுருத் தானுந்
தாழ்வது மில்லைத் தவமதுவாமே
தவமது வாக சாத்துவோங் கேளு
உவமான மில்லை யோங்கார வட்டத்துள்i
சிவமான விந்துவைச் ம்மென்று பூசைசெய்
நவமாந் திரேகம் நலச்சிவ யோகமே
முத்திக் கொழுந்து முனைகொண்ட தீபம்
நித்திப் பிடிக்கும் பதிவான வாசியை
நித்தமும் நோக்கி நேர்நிலைக் கண்டால்
சித்தம் பெருகி சிவனவ னாமே.
     Matchamuni Naayanar

            Kaaga Pusundar transparently described in the verses below. It discloses the holy water from the higher portion considered as mother, water spread over on the top as Vaalai, the goddess, the holy fire from the moolam, lower portions, trigger the top portion to enable the glowing lamp, vasi fall towards the glimpsing lights, it raises when see straight towards upper stream.

சென்றேனே உச்சிநீர் தாயேயாகும்
சிரசிலுள்ள நீரெல்லாம் வாலையாகும்
தீயென்றால் மூலக்கனல் உச்சிவாசல்
தீண்டிவிட்டு மேலேறிற் தீபசோதி
சொல்லுமே கபாலத்திற் சேர்ந்தவாசி
சோதியொளி கண்டிடுமே கனலாற்காலால்
நில்லுமே மூலதலம் வாசிகொண்டு
நிமிர்ந்திருந்து பார்க்கவுமே பிடரியேறும்
                                     Kaaga Pusundar

General
            In the next posts will see the difference types and various practices of vasi yoga in Tamilnadu. Some vasi was squeezed and bearing different corporate names. But the original vasi yoga is carrying out by highly professional yogis due to their extremely severe regular practices with restricted rules and regulations.
Recently, I have seen a vasi yogi in sankarankovil town and personally asked the way he was practicing for years. He said, he was carrying for last twenty years, his beard, hairs are darkening still. He never consulted doctor for last twenty years. He never went to cinema or sees the television for last twenty years. He used to read daily newspaper. Daily he used to do vasi yoga for two and half hours in the morning and two and half hours in the evening. Afternoon he do if he gets time between works. He stays with family and kids. He showed the practice in front of me. He said every year his guru came as alive from the Samadhi and given the magical powers as gift according to his practices. He says once after the daily meditation, he can view the images as presence which was conducting away from his place. By closing the eyes, he says everything what’s happening around him. This is perfect vasi yoga, I have seen the yogis plenty of time as same as closed the eyes and open the inner view to see externally.
If you close the eyes you can view what is around you as same as eyes are open when the ompletion of vasi yoga for twelve years. Many people can say they can view the people. But, here yogis start accumulating the force of energy, the power, holding the control of universe in his hand. He never had been inside, that’s the major results of yogic practices. It’s not been carried out simply as day to day work. It’s a regular severe practice of vasi yoga on any climatic conditions, situations, circumstances.
I have seen some of the yogis in the trains performing the yogic practices silently while running the train. Some vasi yogis can write the answer for your any questions in the black board with opening of the eyes. Just take a blank paper and keep in front of them, they will write the answer. It’s a crucial stage before to Samadhi.
The yogi said, he cured many persons before, but its starts paining to him and brings lot of troubles. We can run the karma ourselves not for other “he says. Once the karma starts dissolves and exhausted, then there will be ecstasy. Is in it?
Until unless clear the karma, we can’t attain the vasi yoga along the stream line of the yogic practices. People can say it’s easy, and their practices are simple but I have seen plenty of people fall down once initiated in this vasi yoga due to hidden rules and regulation to perform the practices. Otherwise it makes you down. That’s why self realization required starting the real meditations, any type of vasi yoga or real meditations. We should understand how its opens the karma when vasi starts with physical body. It goes through internal body and come out externally as alive and spread over the universe and comes back normal while meditation.  
There is a strong hold behind the vasi yoga. It’s a blessing of mahoyogis in Tamilnadu who carried out for hundreds of years. Some people says, they unable to do some real meditations. The fact behind that it’s their karma is not allowing doing this type of holy practice. The karma is blocking along the way in their life to avoid the meditations, they May not eligible.
Suddenly if you gets pains along the meditations in the life with the practicing of the vasi yoga, it hits the guru, the great master who has given initiation will contact  you immediately and hold you till your completion of yogic practices. This is the results of the yogic started coming to the next stages of yogic practices. It’s a hidden gift. We can’t fix the value for real meditations as one crore.