Monday, July 27, 2015

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -6

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -6

சோதியாக உம்முளே தெளிந்து நோக்க வல்லிரேல்
சோதிவந்து உதித்திடும் துரியாதீதம் உற்றிடு
ஆதிசக் கரத்தினில் அமர்ந்துதீர்த்தம் ஆடுவன்
பேதியாது கண்டுகொள் பிராணனைத் திருத்தியே
Mahayogi Sivavakiyar

The above verses were written by Mahayogi Sivavakiyar and its published in the source of net and various publications. This has continuation of the vaasi yoga practices and insists in these verses have some of the hidden practices of vaasi yoga and the techniques.
Everyone thinks themselves so abundantly provided with, those who are the most difficult to satisfy in everything else. Some misunderstand the verses and all are mistaken the belief is rather that the judging is a right and distinguish the fact from the error has been committed.
For example the above verses describe how the breath the sense, the soul is the major controller of the physical and internal body to achieve the meditation and the yogic practices of “thuriya theetham” referred as a breath. But of recent in net and books it has been concluded as the practices of younger meditations.  
The greatest minds, yogic minds always capable of the highest excellences are open likewise to the greatest deviation. My mad mind; never perfect on generality of thoughts, clearness, fullfillness due to the imperfection on the study of the thoughts when it’s raised on the higher level of consciousness. I may useless when its control on the souls as its controls the entire universes.
The verses described below on the vaasi yogic practices by Sivavakiyar. The first five describes the importance of vaasi yoga and the relations of the god and the internal destinations. Mahayogis of Tamilnadu describes a part of vaasi yoga practices in all their verses on medicines and yogas.
The breath/prana is described here as lord shiva. The mantra “OM” is united and described here as the extreme end of the knowledge. The rotation of breath, swerving of breath brings to the stream line of the operation and level of travelling on the internal body is well described here. The practice of vaasi yoga and the practices behind is the fundamental and the level of meditations starts with. If the vaasi yoga practice has been fitted it disconnects the entire birth system and its sequences and the karma will be dissolved. It’s an accent as to drink, to eat, to drive, to concentrate, to breathe as indirectly fixed to vaasi yoga practices as parts.

முச்சதுர மூலமாகி மூன்றதான பேதமாய்
அச்சதுரம் உம்முளே அடங்கிவாசி யோகமாம்
மெய்ச்சதுர மெய்யுளே விளங்குஞான தீபமாய்
உச்சரித்த மந்திரம் ஓம்நமசி வாயமே

ஒட்டுவைத்து கட்டிநீ உபாயமான மந்திரம்
கட்டுபட்ட போதிலும் கர்த்தனங்கு வாழுமோ
எட்டுமெட்டு மெட்டுளே இயங்குகின்ற வாயுவை
வட்டுமிட்ட அவ்விலே வைத்துணர்ந்து பாருமே

உண்மையான தொன்ற தொன்றை உற்றுநோக்கி உம்முளே வண்மையான வாசியுண்டு வாழ்த்தியேத்த வல்லிரேல் தண்மைபெற் றிருக்கலாம் தவமும்வந்து நேரிடும் கன்மதன்மம் ஆகுமீசர் காட்சிதானும் காணுமே

எய்துநின்னை அன்பினால் இறைஞ்சியேத்த வல்லிரேல்
எய்துமுண்மை தன்னலே இறப்பிறப்பு அகற்றிடும்
மையிலங்கு கண்ணியங்கன் வாசிவானில் ஏறிமுன்
செய்தவல் வினைகளும் சிதறுமது திண்ணமே

திண்ணமென்று சேதிசொன்ன செவ்வியோர்கள் கேண்மினோ
அண்ணல்அன் புளன்புருகி அறிந்து நோக்க லாயிடும்
மண்ணமதிர விண்ணதிர வாசியை நடத்திடில்
நண்ணி எங்கள் ஈசனும் நமதுடலில் இருப்பனே
Mahayogi Sivavakiyar
                                     
Method and practice of vaasi yoga by Mahayogi Sivavakiyar
Vaasi practices have been cultivated by most distinguished people in the universe.
The solid superstructures have identified on the nerves of the humans and its foundations of patterned conditions in this vaasi yoga practices. Mahayogis practices different types of vaasi yoga depends on the strength of the human physical and internal body.
In the same way, since in action it frequently happens that no delay of results is permissible? Mostly I feel the truths that appeared to me of some importance of which some other people were generally ignorant, as it appears in my comments on some posts few years back.
Here as instance the verses of the first poem says the closing of the mouth and nose; the breath pass through the line which brings the streamline of the connection where it has been connected as source to the universe. And secondly the closing of all the doors and open the upper doors which go through and reach the plain of knowledge where it glows. Thirdly, cross over the universe when opened the upper doors and return with the essences from the core of external galaxy make the meditator in ecstasy. Fourth fifth, and sixth says about yogi principle and concepts and how they were characterized when they crossover the universe.
Here resolved to exercise my own judgment in re examining verses whenever it makes me mad to get confuses either I should be duly qualified in this verses to understood. Sometimes, its rooted out from mind all errors when continuing the practices of the meditations or with the nearness of great master’s touch. Usually I imitate the master’s way of approach in teaching, delay the facts and divert the people to bring in to original way of truths. So they mostly think I diverting or didn’t say the truth.  
It’s happened usually to all disciples like myself when tends to learn the sastras from the well versed masters. But they never tell lies. They may give partly. Other verses give the practices of the line of breath section and its appearances through internally. Most of the times made a variety of observations and through it with some experiences.

ஆக்கைமூப்பது இல்லையே ஆதிகார ணத்திலே
நாக்குமூக்கை யுள்மடித்து நாதநாடி யூடுபோய்
ஏக்கறுத்தி ரெட்டையும் இறுக்கழுத்த வல்லீரேல்
பார்க்கப்பார்க்க திக்கெல்லாம் பரப்பிரம்மம் ஆகுமே

வல்லவாசல் ஒன்பது மருத்தடைத்த வாசலும்
சொல்லும் வாசல்ஓரைந்துஞ் சொல்லவிம்மி நின்றதும்
நல்லவாச லைத்திறந்து ஞானவாசல் ஊடுபோய்
எல்லைவாசல் கண்டபின் இனிப்பிறப்ப தில்லையே

விண்கடந்து நின்றசோதி மேலைவாச லைத்திறந்து
கண்களிக்க உள்ளுளே கலந்துபுக் கிருந்தபின்
மண்பிறந்த மாயமும் மயக்கமும் மறந்துபோய்
எண்கலந்த ஈசனோடு இசைந்திருப்பது உண்மையே

தானிருந்து மூலஅங்கி தணலெழுப்பு வாயுவால்
தேனிருந்து வரைதிறந்து தித்தியொன்று ஒத்தவே
வானிருந்த மதியமூன்று மண்டலம் புகுந்தபின்
ஊனிருந்த தளவுகொண்ட  யோகிநல்ல யோகியே

மச்சகத்துளே இவர்ந்து மாயைபேசும் வாயுவை
அச்சகத் துளேயிருந்து அறிவுணர்த்திக் கொள்விரேல்
அச்சகத் துயேயிருந்து அறிவுணர்த்திக் கொண்டபின்
இச்சையற்ற எம்பிரான் எங்குமாகி நிற்பனே

மவுன அஞ் செழுத்திலே வாசியேறி மெள்ளவே
வானளாய் நிறைந்தசோதி மண்டலம் புகுந்தபின்
அவனுநானு மெய்கலந்து அனுபவித்த அளவிலே
அவனுமுண்டு நானுமில்லை யாருமில்லை யானதே

உருத்தரித்த நாடியில் ஓடுங்குகின்ற வாயுவை
கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வல்லிரேல்
விருத்தரும் பாலராவர் மேனியுஞ் சிவந்திடும்
அருள் தரித்த நாதர்பாதம் அம்மைபாதம் உண்மையே

சிட்டர்ஓது வேதமும் சிறந்தஆக மங்களும்
நட்டகார ணங்களும் நவின்ற மெய்ம்மை நுால்களும்
கட்டிவைத்த போதகம் கதைக்குகந்த பித்தெலாம்
பெட்டதாய் முடிந்ததே பிரானையான் அறிந்தபின்

அறிந்துநோக்கி உம்முளே அயன்தியானம் உம்முளே
இருந்திராமல் ஏகர்பாதம் பெற்றிருப்பது உண்மையே
அறிந்துமீள வைத்திடா வகையுமரணம் ஏத்தினார்
செறிந்துமேலை வாசலைத் திறந்துபாரு உம்முளே
Mahayogi Sivavakiyar


The final verses describes about the Vedas, agamas, notes and books, stories and all well old built and make ups will be dumped in to waste yard, when the breath identified as to reach god. Understand of oneness and the internal meditations to cross over the death when the top most doors have been trained to open internally. The distinction between the god and the breath of the soul has been explained in a simple way when the vaasi yoga practices have been followed by yogis.


Tuesday, July 21, 2015

Gravity and Meditation

Gravity and Meditation
 It is now some years since I noticed how many were the false beliefs that I had from my earliest youth admitted as true on the meditations and its practices.  How doubtful it was everything I had since constructed on this basis of yogic practices which I had learned from my childhood days.
 Sometimes observed that the practice of my father in Vethathiri maharishi procedures seems to be agreed. He always do only the two stages of Vethathiri meditations. He says attaining first stage itself is difficult thing to go for secondary practices. Then next stages of transition may rise the question?
Following the vaasi yoga practices, it diverts and taken to the original stream line of yogis and dumped me in this clarity of yogic circle. Masters from the Western Ghats teaches different types of vasi yogic practices and follows in my home town tenkasi, Tamilnadu. A person from each family along the western ghat section at tenkasi town have vaasi yoga practices. Men and women attained Samadhi was the usual things who follows the vaasi practices in this area. The vaasi yoga practices came from the Sankarananda Ashramam where the Sankaranandha jeeva Samadhi is located near courtallam falls. Swami Sankaranandha is one of the disciple of Swami Sivanandha Paramahamsa who has written “Siddhavedam”. The vaasi yogis in families are highly disciplined, patterned, regulated and follows the real yogic practices around tenkasi town for hundreds of years due to continue appearance of maha yogis.
 From that time I was convinced that I must once for all seriously undertake to clear myself of all the opinions which I had formerly accepted on the yogic procedures, which I had tried and continuously rotated on my mind very sincerely, and commence to build a new from the foundation I waited until I had attained an age so mature that I could not hope that at any later date I should be better fitted to execute my pattern of practices comes as true.
This reason caused me to delay so long that I should feel that I was doing wrong on my yoga practices earlier in my younger ages until the touches of vaasi yoga practices. The following results and procedures given below from my experience may route to false observations for some people. Hence, the identification of practice and procedures may be taken as priority for observers.
I had discussed with some of my close friends who were thinking in an experimental way and had results that they don’t understand or it looks wrong based on science. Even though I have clarified with some of the primary sources in this aspect like gravity and gravitational forces away from the surface layer to layer of the universal border.
The meditator observes here as the traveler and it reflects in the physical and internal body when the temperature fluctuates. I observed when I became diabetic, these temperature in the internal body always fluctuates when meditate and also while doing pranayama procedures.
The engine has been started and prolonged running appears to be simple and never reflects or concealed out from the internal layer of physical body. Its runs parallel day to day when meditator falls on the internal flakes sketches of pictures where and when he created he could not recognize until for some years. This is the time delay for the yogis.
While meditation, the body started disappearing; moves away from the rotation of the earth. The degree of rotation moves away and meditator skips the rotation and started flying against the gravitational force. The movement of the meditator from the center point where he sits on the floor will be taken as the deviation degree between him or her and the position of the sitting. When it cuts the rotational degree, the meditator suddenly feels he is floating vertically instead of diagonally. The position of diagonal; perpendicular to the meditator pose appears for some time due to the huge rotational speed of the earth. Once he or she deviated from the rotation of the earth, it appears that they feel really floats in slanting position and they try to come out to vertical and straight position of sitting pose.
Then they touches the floor in 360 degree rotation will be happened for the meditator. The meditator sees where they laid down and hit the articles or furniture kept on their room. Then upside down of the poses when they come across. These are the discontinuity stages for the meditator and they enjoy the rotation till they finish the meditation.
When they start to give command to how to rotate, then it disappears and immediately falls down on the floor without any question arises from the nature. When they learn how to fly, then nature takes the eligible person comes out from the circle as out of the room, home and universal layers.
The place where the door opens during the meditation, the meditator comes to know day by day. A day they came out and understood the time is the same for all the periods. There will be no past, present and future.  
I think of gradually extending my knowledge on this spiritual and of raising it by little and little to the average level of thinking, but due to lacking of knowledge on subjects I had failure to explain. I may be mistaken but I shall attempt in this method to describe the paths I have followed and to delineate my life as in a picture I created in words in order that any one may also be able to judge and frame for them in this only way which I described above. There is no other way to describe about the scales and measures of the core where they sit and connect to the universe from their home.
I found myself involved in so many doubts and errors, that I was convinced I had advanced no farther in all my attempts at learning and leaving the false procedures which I thought was right for periods in my life but ageing improves the quality and clarity in meditations and increasing the power of energy day by day to attain the end procedures of the Samadhi.
The different situations in to which fortune threw me, and in making such reflection on the matter of my experience as to secure my improvement. Perfections could recognize the god? All our thoughts cannot be true because of our partial imperfection? This is true and accepted.
I am a fool may be mad on my subject but it was my experience to comprise in it all that before I set myself to write. This post has been postponed for last one year. Even though I discussed regularly with my friends daily on this and asked number of questions to them and they replied with different answers.
Since I had not as yet sufficient knowledge to enable me to treat of these in the same manner as of the rest is to say the travel alone and what method yogis are following to open the door and when the door will be opened. I learned the way of great masters and follows as they said prolonged time to observe the doors.
My inclination may so much opposed and hurting being hurtful on general topics. But the truth and the distances crossed over is the remaining thing here carrying with the belief to sustain the time where they left.
God particle appears when we know how to open the door or how to come out of the door. In both the doors are closed around us or away from us. These two things happened to the meditators the breath taken and swerves to position of the yogic postures and make them appears on the universe.

General:
When the time and period have the absence of past, present and future how the humans fix the good and negative time for individuals. The above post described on the timings of the individuals through succession of period transactions.
Sometimes I observed some of the people usually see the good time while going out for their personal work. While going they have regular practices to see other people should not come in front of them. For instance, as am a stranger coming from outside to my home while returning completion of my work at the time, someone sees me as stranger and they go back again to house; stays for time and proceed for work.
If they are not able to recognize their own time and period; how they access the others bad or good time fixed by the god and run by the universal layers. These things common and used to see in the villages for the others when elder’s persons who well versed with sastras and cognition to the nature can predict the results for other while going. But in the city, we have mis constructed flats, three way roads, and number of gates for walkers and cars entrances squeeze the time from the external sources.
Also city people also started In the cities whom highly educated sees these timings when the people comes towards them. Many time for many people I have seen and I used to stand some distance away from them when I pass through while they coming. The universal timings will not be calculated by humans which is actually based on the daily or monthly calender's, panchangs. Its working based on the blue print of the humans when they born. The planets working on them never leave them until they receive good or negative things fixed by the horoscopes. The Pancha pakshi sastra working on the universal principle where the yogis are connected and where they stand. The timings of their working will be automatically changed by the nature and modification of time in the pancha boothas happens always. The yogis touches the layers where the pancha bootha is working and keep their soul spread on that. A ordinary simple humans who were in this material world and material consciousness never calculate the time and period for themselves, then how it will be for others? Readers can understand this topic of timings and periods depends on the horoscopes and based on the pancha boothas. It never ever accessed by simple humans in this material world.