Monday, June 16, 2014

GODS BOUNDARIES Thiruvasagam

GODS BOUNDARIES (Thiruvasagam)

கல்லாடத்தில் கலந்தினிதருளி நல்லாளோடு நயப்புற வெய்தியும்.
Kalladanar (Thiruvasagam)
Kalladanar written the greatest work of Kalladam. By the order of Lord Shiva, Kalladanar compiled the verses and poems from the work of Manicka vasagar who written the verses on god. When Kalladanar sung the verses on lord shiva in temple, the statue in the temple nodded on every poems at the end of completion. The statue (kal in tamil, the stone) shook its head and nodded as appreciation and accepted on his every verses and poems. It becomes the place of Kalladam in Tamilnadu and God also bearing the same name as kalladam. Lord shiva given the name as Manikavasagar to the poet when heard the greatest verses from Thiruvasagam.

கல்லாடத்தில் கலந்தினிதருளி நல்லாளோடு நயப்புற வெய்தியும்.

The above verses indicates some wobble on the crown portions discloses the vibration of the energy intruded on the sahasranamam, the gate way of the temple. The meaning and verses is different, but here it’s irresistible to give as it’s written by mahayogi sundaraManicka Yogeeswarar. In Tamil, the meaning makes the other trend of the limited tendencies. Here it’s written on the previous verses and the continuity of thiruvasagam by Yogeeswarar in a way it traverses all along the holiness.

நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள்வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி ஆண்டகுருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க


வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்புஅறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச்  சேயோன்தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரம்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஒங்குவிக்கும் சீரோன் கழல்வெல்க

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
நேசன் அடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவன் அடிபோற்றி
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி

சிவன் அவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அரு ளாலே அவன்தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுராணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுவதும் ஓய உரைப்பனியான்.
Mahayogi Manikavasagar

The above verses may everyone from the schools of tamilnadu got it memorized during the school days for tamil paper –II. It makes us to bring the expand state of mind. It’s not on the way of style prays along parayanam. Its crosses our soul and it dissolve the gates which closed from the birth. The dissolve of ten gates as represented here as quoted secretly, if anyone unable to dissolve on thiruvasagam, they never dissolve for anything. But it indicates the ten gates to dissolve as indirectly. The above words given by a yogi.

The above verses quoted as Na Ma Si Va Ya- Namasivaya, the Na indicates the soil/Mann, Ma the water/Neer, Si the Fire/Agni, Va Air/Karru,Vayu, Ya the Universe/ Agayam, the long standing prayer for all these five are carried out here.

The same as the pranava, related to sakthi, it’s never been forget for a while and it’s always on the mind, the holiness of lord Siva feet. It’s always resembles as single, when it’s not being mingled and merged with lord Shakti, it spreads over the crores of the energy to the disciples of lord shiva. The panchenthriyangal of human being viz, eye,ear,mouth,nose,body are always interconnected with the above panchaboothas referred as na ma si va ya  the external sources of the universe.

The intercalations of pancha boothas and accumulation as a divine source as a single, the panchenthriyangal are characterized and categorized with respect to pancha boothas when it applies or works on the universe. The cluster of pancha boothas works on the humans brings and quoted as symbol as externally as lords viz, Lord brahma for soil, water for Vishnu, fire for ruthiran, vaayu for magesan, sky agayam for satha sivan. It composed and consist as five with respect to pancha boothas, the internal connection of panchenthiryas. Soil as body, the sareera, water, agni the fire as eye, vayu, the air as nose, sky agaya as ear. If these panchenthriyangal combined with panchaboothas works internally and called as Gnanantheriyangal.

If works externally as material consciousness and when it works internally as Gnanam, the Yogam. The highly definition of Om the Omkaram, tamil word as highlighted here. It’s the extreme end of the mantra jeba, may be soundless. When it works internally it refers as prithvi as Na, Water as Ma, Agni fire as Si, Vayu as Va, Agayam, sky as ya. The holi beejas as referred and denoted separately and indicated the pancha boothas working nature and it’s the seed of the knowledge and it’s the one, the only one able to attach with Omkaram and its can be able to  bring out as Om Nama shivaya. The five mantras are carried out intermittently. The tamil word “OM” the script denotes the pranavam. The tamil letters from “AA” to Akk” represents the symbol of yogic practices. After this there will not be doubt arising on the letter “OM” by friends and Nagu.

The chakkaras as referred here as lords feet and the stick as fingers. The chinmuthra are compared here as for yogis. Lord shiva hidden behind the pranava manthra. When invisible, the lord appears as yegan, when visible as in the universe lord appears as Anegan.

The holy light as agni in the sukkilam, the carrier of vital fluid has the tendency of glowing light. It enables the internal light for the yogis. The same light appears as brightness as thejas/glows for the common people. The external body reduced the brightness to the internal and external body works according to the quantity of the sukkilam. Lord is in the end of the atom structure and referred here as Pinju Agan, referred as the lord inside the atom. With folded palm by Twelve inch above the head and hold it stable to see the lord shiva makes to understand and appears to be everywhere in the nature. The secrets on the head as referred here for travel towards pranavam. Here the lord shiva as referred as the emperor for the human body, the controller of external.

Without guru it’s unable to touch the holy light which glows internally, so it’s referred here as guru help, his holiness and his blessing from lord feet.

 To distract the sin from the birth, present sins the gnana karma is required here to eradicate the karmas. Yogis followed the shiva purana and the practices of the way followed by the maha yogis.

General
Faced trouble to accumulate energy inside the residing house. It’s not so easy to fix the required boundaries at the sixteen ends of residing houses. Usually heard that people used to keep some nails or rakshas at the end of the Lakshmi/satyanarayana pooja. This is the temporary geometrical scale structure and it enable the sixteen fold ring structure falls around the house where they spread out through the yaga and pooja. The mantras spelled out and the water poured on the chakra and it activates for time being according to the power of the priest or magician and it depends up on money. For money it works accordingly, besides these the magical texture created by them work imaginarily on the fire and water. And vice versa…….?

Some of the flats they laid down on their own flat internally when they do house warming ceremony.  Some people kept externally on their apartment for their name sake to hold up from the enemies’ arrows which is bowed down from their home town or office circle or from other state persons.  They gets self-satisfaction when the priest tells these things as story and makes them to trust for further collection of money. But the real work will be faced to L type structure when it perfectly fixed down and thrown out from the houses and it works geometrical toned energy and spread out as fission and fusion. This is the hidden secret, but it can be created by well versed yogis not with street magicians, or priests or horoscope tellers.

If Priests says like mesha, rishaba, dhanusu rasi people gets good fortune after transition of planet guru at the middle of the June, then they used to trust blindly due to their predictions comes out from the demons through the magicians instead of analyzing the place of guru on their own horoscope charts or the chart thrown down on the river.

The geometrical structures starts its works gradually when it laid down near or far away or in L shaped direction or T shaped direction. It refracts, reflects and it penetrate to the fellow whom targeted. The energy level makes a balloon type temporary bubbles makes the fellow uncomfortable. They also observe it works or not, if fellow met accident suddenly, then the messages goes immediately to the magicians or priests or where it kept alive. People can observe the accidents which will be occurred close to our vehicle or near our footsteps without touching us. This resembles the indications that it has been targeted but unable to cross the circle of the fellows’ gods from the villages. Readers go through these paragraph once again.

A person from abroad visits met recently and said, there was a street for these type of magical things and kept board outside for consultation and immediate results will be indicated to real customers. It crosses for a while but it always failures after some days due to …………………?

If do meditation in residing places, it stuck up your energy and it hold when your astral body tried to expand throughout the place. Then it will come to know that where the location of chakras kept in and around the houses, streets and its boundaries. If the herbal plants are laid down somewhere nearby houses, its holiness usually block the forces and energy created by the pre-paid priests for value added rich customers.

Some of the people used to wake up at night time and roaming around the streets and dig a pit and kept like these geometrical structures in others houses or throw down some shits to other houses which is given by priests. These people have confident, when it kept on other houses, vehicles and soils. But a trained magician easily observed and pick up these type of tools wherever they kept and dug it down through his magical power through invisibly to the same whom did it for.

The rare Smell?, it vibrates to certain extent when a yogi comes in to the circle.  We can observe once the yogic practices starts to travel through the advance stages. Instead of trusting these type of magical things, magicians, tantra pooja, it’s advised to understand the yogic practices running along the god’s boundaries.

The chakras, magical geometrical structures, textures of concentrate smells, altar on goddess temples never makes difference on the destiny. It added in to their own destiny similar to the working status. Time being looks for years, but the period clock starts at any time brings down all those things had done for dirtiest things. That’s the painful results have to face from refraction and reflections due to these type of stuffs never works all along the gods boundaries.

The type of dirtiest things and reprehensible things carried out by educated people through left hand practices of magicians were consulted for their own benefits. It decays one day, tomorrow, or after or conformably a day it decay and decay their entire generations whom consulted.  Cause?

Gods boundaries never allows these dirtiest people for a while, when they crosses, it shuts down immediately. The boundaries of god are highly energized and continuously.

Destiny it changes how we acts in other life. That’s why vethathiri maharishi strongly recommending individual discipline.


Fabulous People viz., Doctors, Astrologers, Researchers used to copy the whole post including general topics and published on their names. When I enquired, they said it’s their own work, then after they blamed on the website creators and through their mistakes on their website creators. It is requested here to avoid copying of items for money and fame, it leads to suffer for bread and butter at the end. The posts are written only for people who were thirsty on spiritual and yoga.