Friday, August 14, 2015

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -8

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -8
வாசியோகம்-8
தியானஞ்செய் யென்றீரே சற்குருவே ஐயா
தேறாம வலையுதையா மயக்கமாகி
தியானந்தா னேதேதோ யென்றுயெண்ணி
திடங்கொண்டு நிற்கவில்லை யறியாவண்ணம்
தியானந்தான் சொல்லக்கேள் மாணாக்கனே
செவியிலுப தேசம் வைத்த குருவையுள்ளி
தியானந்தன் சுழிமுனையில் வாசி முட்டிப்பாரு
சித்திக்கு முபதேசம் பக்கந்தானே
தேரையர்

தானென்ற யோகத்துக் குறுதியென்ன
தன்மையுள்ள வாசியென்ற மூலமூலங்
கோனென்ற குருவருளால் வாசி மூலக்
குறிப்பறிந்து கொள்ளுவது மென்னவென்றால்
நானென்ற வாணவத்தை நலமாய்த் தள்ளி
நடுவான பூரணத்தைப் பற்றிக் கொண்டு
மானென்ற பிரணவத்துள் மனதைவைத்து
மகத்தான கேசரியைத் தொழுது நில்லே
இராமதேவர்

வந்ததுவும் போனதுவும் வாசி யாகும்
வானில்வரும் ரவிமதியும் வாசி யாகும்
சிந்தை தெளிந் திருப்பவனா ரவனே சித்தன்
செகமெலாஞ் சிவமேன்றே யறிந்தோன் சித்தன்
நந்தியென்று வாகனமே துால தேகம்
நான்முகனே கண்மூக்குச் செவிநாக் காகும்
நந்திமுகன் சிவசத்தி திருமூச் சாகும்
தந்தைதாய் ரவிமதியென் றறிந்து கொள்ளே
வால்மீகர்

நடுவனை தனிலேறி சிவசிவ
நாடிய குண்டலி வட்டத்துள்ளே
அடிநடு முடியறிந்து சுடரதில்
அனுதினம் வாசிகொண் டமிர்தமுண்டு
படியறிந் திசைநாதம் சிவசிவ
பத்துமொரு மித்துவரு பழக்கமதால்
வடிவுள்ள ஜெகஜோதி கமலமலர்
வந்துபணிந்தவ னான்காணும்
திருவள்ளுவர்

தெளிந்திடும் சக்கரம் மூலத்தின் உள்ளே
அளிந்த அகாரத்தை அந்நடு ஆக்கி
குளிர்ந்த அரவினைக் கூடிஉள் வைத்து
நளிந்தவை அங்குஎழு நாடிய காலே
சிவசிவ என்கிலர் தீவினை யாளர்
சிவசிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்
சிவசிவ என்றிடத் தேவரு மாவர்
சிவசிவ என்னச் சிவகதி தானே
திருமூலர்

பாருனக்கு உரைப்பதற்கு புத்திகேளு
பரமகுண முடையவனே பாலிப்பார்பாண்
மேருனக்குச் சிரமீதி லிட்ட வாராய்
மதிசயநயபய வயமென்றெ நிற்கவேணும்
துாருனக்குப் பயன்பூரு மைந்தைக் கூட்டி
துாக்கிடு கபாலமண்ட கோளத்துள்ளே
வாசியென்ற சுவாச பந்தனமே செய்து
வாய்பிசகா திருத்தாக்கால் வாய்க்குமென்றே
நந்தீசர்

எத்தனை காலமுந்தான்
யோக மிருந்தாலென்
முத்தனு மாவாயோ
மோட்சமு முண்டாமோ
வாசியி லேறியடி
வான்பொருள் தேடா யோ
வாசியி லேறினாலும்
வாராது சொன்னேனே
அகப்பேய் சித்தர்

உச்சிக்கு மேற்சென் றுயர்வெளி கண்டோர்க்கு
இச்சிப்பிங் கேதுக்கடி குதம்பாய்
இச்சிப்பிங் கேதுக்கடி
குதம்பைச் சித்தர்

கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதோர மத்திமத்தில்
உண்ணாக்கு மேலேறி உன்புதுமை மெத்தவுண்டு
உச்சிக்குக் கீழடியோ ஊசிமுனை வாசலுக்குள்
மச்சுக்கு மேலேறி வானுதிரந் தானெடுததுக்
அழுகனிச் சித்தர்

செலுத்துவதும் உண்ணாக்கில் அண்ணாக்கையா
சென்றேறிப் பிடரிவழித் தியானந் தோன்றும்
பலித்ததடா யோக சித்தி ஞான சித்தி
பருவமாய் நாடிவைத்துப் பழக்கம் பண்ணே
ரோமரிஷி

அடைவாஞ் சக்கரத்தில் திரிவாசி சூட்டிக்
கூடச் சிந்தாமணிக்கு பீசமாச்சு
குணமான சக்கரத்திற் பதித்துப்போடு
நாடியே போகருட கடாட்சத்தாலே
நலமான புலிப்பாணி பாடினானே
புலிப்பாணிச் சித்தர்

The continuity of the previous post on the vaasi yoga, the verses on Mahayogi theraiyar describes on how to learn the vaasi yoga from masters instead of searching and practicing meditations without any results. Mahayogi Nandesar explained about the vaasi yoga on practices of holding the prana to attain the lord. Mahayogi Valmiki describes on the inhale and exhale of breath with explanation on vaasi yoga. Also describes about details of construction in lord Shiva in temple, Nandhi and Ganesha, Subramaniyar with respect to vaasi yoga for understanding the succession in nature and the internal body. All Mahayogis are described on the practices of vaasi yoga and the procedures in above verses exposes the originality on the hidden yogic practices to attain the god.
The description of the procedures mostly discloses on where the energy as vaasi taken from the internal body through the centre nerve of the humans confined to the tiny hole of a needle which is placed between eyes, ears, nose, and mouth. The rising of vaasi in the internal body as we can observe when it’s started the reciprocation of internal vaasi trips. The breath of the holy squeeze starts to swerve at one point and directly pierce in to the gate of the temple where Nandhi in the throat has blocked here. If the practices of vaasi yoga carried out strictly and regularly for prolonged years, sincerely the eyes will be opened and attain the universe where it has been kept as tapping point, hidden as internally; to unlock the door to reach the Samadhi called as universe. The above compilation of vaasi yoga by yogis in Tamil has been published in a book which was compiled from various books and I have taken some of the verses to understand the specialization of vaasi yoga from siddhars/Maha yogis.
The master should have thorough knowledge where they encountered in to the arts. If the continuity has been taken from the source, the changes built by them should not rearrange or rebuilt the original practices of vaasi yoga.
The vaasi yoga takes a yogi to attain the surface layer of universe initially and deposit in to end of the universe and shifted to swim down to the other end, where its starts and can able to understand where we located and stand on that.  The atoms are so small, its evasion, we can understand when the approach of the layer is confined. That’s why all yogis say keep quiet, somebody standing here, someone hearing our conversations. They can able to make others to make a call to you or disconnect the raising of thoughts. This is the connection of the universal layer where the person should get response on his position when he activates from other end of the world. Why the brain has connected with highly sensorial system of receiver, emerger and creator? The ability to alter or shut down the brain comments as presence is controlled entirely by the soul and mind which operates from the universe.
It’s a soul, soul is working on the surface layer of the universe, it penetrates to, and it takes all the files from the data disk to the server which connects externally to the universe and dump in to the squares where the place kept for the individuals.. Brain which command to certain extent, like mobile to mobile can pass with the tower of a cell phone. In between, the mobile to mobile as brain and soul to universal layer as creator,  the master, we can assume as administrator one of them, accordingly with the eligibility of the great masters where they don’t allow us to penetrate in to universal tapping point. The yogi as disciples himself or herself found the location where master used to connect. One fine day he/she observed the master server located in the physical body, the shadow of the universal server, the continue connection in between appears as partially dissolves and reappear in front of them internally. Then disciple starts to receive the signals from the universe and connected to all yogis where he stands.
Some years back, I went with my friend to auction in bank for a flat bid. On a auction day with lot of expectations friend came even I know it gets materialized due to consultation of my guru. In addition to that, behind bank people became close to my friend after frequently conversed with them. But the auction day, a dentist came with his father who is not in our program and they started raising the amount which was unexpected. Every time My friend went to another room and made call to uncle who was deciding authority. But here the dentist says at any cost they want to challenge the auction to buy the entire three flats. The proposals have been raised suddenly and reached the amount which was equal to the same constructed flat. The old building is not worth as it is for that amount which was raised. That time they gave some time for discussion, I called the person who was well wisher of me and one of my guru. He said give me five minute and also said you can achieve the target which was not entertained by those people came for proposal. It’s happened suddenly there after five minutes, the whole atmosphere was broken by him and shuffles it through the connection of the universe and makes the layer as situations around us and change to us what I asked to do the favour which I requested earlier. It’s a way of approach to the layer of universe where we came out from the bubble ball during the meditations and tried to touch at the end of the meditations. This is the one of the way to request to the universal for any person, by any person whom they are really mastered and achieved.
We took the final bid and registered to my friend. After the bid, the dentist says to me suddenly and exactly apposite to their view what they said me in the beginning of auction. This is the arrangement of destiny which is running on the particular period and time which is shifted to prior to the cube of whole fixed to my friend or shifted to future cube whatever be vacant at time. At any stage the period and time replace the original slot which it was altered on that day to receive the favour shuffled the natural action by us artificially. So it should always remember that the arrangements and shifting made on that time will be suddenly changed and rearranged towards friend or me and tried to replace where we did the replacement. This is called destiny rearrangement. People in the villages used to say that “see one day, we meet again and avenge will be done and earth is rotating’. It’s an accent of vocabulary during the conversation on the destiny.
Some of the yogis after their dedicated meditation of twelve years can able to reach the universal complex within a second and observe what we have done and what we wants to do when asked for favour. Some people with dedication can understand a day in future how they can connect in the universe internally day by day practices. Once it reaches it connects and displays the visuals where they stand and take back the structure of present birth. The vaasi yogis most of them are well connected with the universe and able to tap at any time any period and at any level of length, here as the distance. As same as the masters carried out situations on the ground to receive the favour for us, as a like my friend hardly need a flat for future life. I know it will be materialized and favour to us. But, in between the intercalations of the incidents has happened. Because, the formed layer on the squares of the whole universal frame of the individual has intrusions due to wavering mind of friend on that particular day. I bring to an end here. Otherwise people track to observe how the tapping point of the layer will be connected internally and will be misguided, where unaware they should stand, it is to be avoided here.
Some months after, my friend called me from the office and asked me to find out the spectacle which was lost somewhere else and asked me to find out the place. This is the output of the favour if you form the situations in the destiny. This is the clarity of the individuals when it get materialized and misuse the nature for simple material consciousness. As same as we were unable to realize where we are and we have lost the chances which was raised for us to attain the huge benefits. As same as a friend, had kidney problems and examined all analysis results. It’s also be deviated by the request and prayer to guru. It’s happened depends upon the obligations of the individuals. I skip here this topic to future.
The vaasi yogis have different techniques to attain the Samadhi, but the procedure is the one to attain the Samadhi, the end stage of meditation. Unknowingly people practice number of yoga courses has been started at the end of streets. They did not really aware what is Banthanam and Kumbakam which is away from the normal procedures. The normal breath structures will be easily swerves without any sound and it takes you slowly, gradually to the end point of the beginning centre. The kumbakam takes itself routinely depends upon the practice of meditator. Here always masters used to come for the disciples and qualify the students accordingly. Then we come to know where we are lacking behind on these practices. Verses of vaasi yoga have taken here to describe the importance and to understand the original fundamental structures which was formulated and practiced by mahayogis. Why we deviated from the main stream to secondary channels and branches to another end of the yoga practices and makes us stand in highly confused stages and routinely, regularly ask thick questions on highly supreme yogic practices which was constructed and followed by Mahayogis for thousands of years.Wednesday, August 12, 2015

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -7

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -7
வாசியோகம்-7

நடக்கிலும் வாசி பாரு நாட்டமும் வாசி பாரு
முடக்கிலும் வாசி பாரு முனைசுழி வாசி பாரு
மிடக்கிலும் வாசி பாரு அறிவிலும் வாசி பாரு
திடக்குரு நாகை நாதர் திருநடஞ் செய்வாய் நெஞ்சே
கணபதிதாசர்

அறிவான கண்ணெதென்றல் புருவவாசி
அங்கத்திற் பம்பரம்போ லாடினாக்கால்
முறிவான பூட்டுடைத்துப் புருவமத்தி
மூக்கோடும் வாசியது நெற்றியேறில்
தெறிவான யிவ்வாசல் பத்தாம் வாசல்
சிறுவாசல் அறிவாசல் யோகவாசல்
குறியான மணிவாசல் குருவின்வாசல்
கோபுரவாசல் தெரிவா யானாற்பாரே
காகபுசுண்டர்

நில்லடா நிலையறிந்து கமலக்கண்ணை
நிசமான வாசியினா லண்டமேவி
நில்லடா அந்தநிலை சொந்தமாக
நின்றுமனக் கண்ணதனால் தன்னைப் பார்த்து
நில்லடலா நின் தேகம் சோதிபோலே
நின்றிலங்கும் புருவநடு உச்சிமீதில்
நில்லடா அந்தநிலை வாசி கொண்டு
நிரந்தரமுந் தன்வசமாய் நீதான் காணே.
அகஸ்தியர்

தள்ளுகின்ற வுறுப்பு வந்தால் கருவைக்கேளு
சாதகமாய் குண்டலிக்குள் வாசி வைத்துத்
தெள்ளுகிற பிராணாயம் பண்ணித்தீருந்
திரண்டொயுஞ் சிலம்பொலியுங் காணும் காணும்
நள்ளுகிற கண்டத்தே யங்கென் றுாணும்
நலம் பெரிய புருவமையந் திறந்து போகும்
அள்ளுகிற கனிபோலே யமிர்தம் வீழும்
அப்பொழுது காயசித்தி யறிந்து கொள்ளே
சட்டைமுனி


போகுமே வாசியென்ற  புரவி மட்டம்
பூரித்தால் வெகுவேகம் புகலப்போகா
தேகுதற் கிடம் பார்க்கும் எகிரியோடும்
ஏங்காமலுன் மனத்தை யுன்னா லுன்னை
வாகுடனே வலம் புரியின் சங்கை மெல்ல
வழுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று
சாகுபடிக் காரரைவர் சடுத்தம் செய்வார்
சமர்த்தாகக் கேசரம் சேர் கடினம்போமே
கோரக்கசித்தர்

 உண்மை யிப்படி யென்றுகந்து நீ வாசியைத்
தன்மை யிதென்று சார்ந்து செலுத்தினால்
சின் மயமாகி சிறக்குஞ் சிவயோகம்
நன்மை யிதெனவே நாட்டங்கள் கண்டிடே
சுழியினில் வாசி சுழன்று ருகாமலே
வழிதுறை கண்டு வாசியை யேற்றிடு
அழிபடு தேகமாதி நிலைத்திடும்
முழிநடு சிக்கென முன்னிலைப் பின்னே
மச்சேந்திரர்


பாட்டிலாத பரமனை பரமலோக நாதனை
நாட்டில்லாத நாதனை நாரிபங்கன் பாகனை
கூட்டி மெல்ல வாய்புதைத்து குணுகுணுத்த மந்திரம்
வேட்டக்காரர் குசுகுசுப்பை கூப்பிடா முடிந்ததே
திண்ணமென்று சேதி சொன்ன செவ்வியோர்கள் கேண்மினோ
அண்ணலன்புளன் புருகி அறிந்து நோக்கலாயிடும்
மண்ணதிரே விண்ணதிர வாசியை நடத்திடில்
நண்ணியெங்கள் ஈசனும் நமதுடலில் இருப்பேனே
சிவவாக்கியர்


மவ்வக் குடத்திலே பாம்ப டைப்போம்
மணிவட்ட வாசியை வாரி யுண்போம்
வவ்வக் குடங்களைத் தள்ளி விடுவோம்
வக்கிர சொப்பனத் தாண்டி விடுவோம்
பவ்வ வெளியிலே விட்டே வாட்டுவோம்
பஞ்ச கருவியைப் பலிகொ டுப்போம்
சிவ்வுரு வாகியே நின்றோ மென்றே
சீர்பாதங் கண்டு தெளிந் தாடாய் பாம்பே
பாம்பாட்டிச் சித்தர்


மருவையிலே ரவிமதியும் சுழிமுனை மூன்றும்
வாய் அதிர்ந்து பேசாதே மனதில் காணும்
அருவையிலே சகலமெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே
அகண்ட பரிபூரணமாய் நிற்கும் கால்தான்
திருவையிலே பளிச்சென்று ஒளிதான் வீசுமே
திருவாகி வாசியென்ற இயல்தான் மைந்தா
பருபமுடன் ஆதார மூலம் பார்த்து
பக்திகொண்டு புருவமதில் பணிந்து நில்லே
காலங்கிநாதர்


வீடுமது தலைவாசல் அதுமேல் வாசல்
வெளியான சுழிக்கதவு அடைக்கும் வாசல்
தேடுகிற மூவருமே வணங்கும் வாசல்
திறமான பன்னிருவர் காக்கும் வாசல்
ஆடுகிற புலியாகி நின்ற வாசல்
அரகர சிவசிவா வாசிவாசல்
கூடுகிற முக்கோணப் பரங்க ளாகிக்
குறுகுமதி பெருகுமதி கூறொண் ணாதே
கருவூரார்


உண்மையாய் இதைபோல எளிதில் சித்தி
உத்தமனே மற்றொன்றில் இல்லையேதான்
பண்மையாம் பல்உயிராம் காலமெல்லாம்

பார்த்தாலுங் கிட்டாது பாரிலில்லை
துண்மையாய்ச் சொல்உயர்ந்த வாசிதானும்
சுருதிமுடிந்து இடம்சுளுவாம் சூட்சுமமாகும்
வன்மையாம் வாதி சித்தர் ரிஷிகள் யோகி
வாசியைப் போல் சித்தியில்லை மறிந்து நோக்கே
போகர்

ஆண்டிருந்தோ மவுனத்தைச் சுழியினுள்ளே
யாடுகிற வழி மார்க்கம் வாசி பார்த்தேன்
பூண்டிருந்தேன் மனதையங்கே யோட்டிப் பார்த்தேன்
புருவமையத் தமர்திறந்து போனேன் மேலே
தாண்டிடும்போ தறுசபையுஞ் சுற்றக்கண்டேன்
சஞ்சரிக்க மாட்டமற் றவறி வந்தேன்
துாண்டினேன் விளக்கொளியைச் சூட்சங்கண்டேன்
சொற்கபதங் கை கொண்டேன் துயர்வென்றே
கொங்கணார்


கண்டதா ரையினி லுாதிடும் வாசி
கபாலத்தின் வழியதாய்ச் சென்று
கருவூலமாய்ச் சூழ்ந்து பின்னிடமாய்
கருதிவைத் ததுவொரு கடிகை
அண்டமும் வலமாய் ஆராதனையது செய்
தாக்கினை யிடகலை புரிந்து
அசவுமென் மேலாய் யடிபணிந்தருளி
அதுவொரு கடிகைதான் செபிக்க
மண்டல முழுவதும் பிரகாரத்தின் விசிதம்
மணி விளக் கதிக சோதியினிற்
மதியிருந்தோருமை கடவுளி னருமை
வாசி நின்றாடிய னேசம்
புலஸ்தியர்தெரியாத ஞானவழி கண்ட பின்பு
சித்தமது ஏகாந்த வழியில் நில்லு
அரிதான ஆதார மூலந்தன்னில்
அன்பான அக்கினிதன் னாவிதன்னை
விரியாமல் முக்கோணச் சுவரில் நின்று
மேலான வாசிதனை மேலேயேத்திச்
சரியானபடி சொந்த மனையைக்கண்டு
சங்கையுடன் தானிருந்து தன்னைக்காணே
பிரும்மரிஷி

The above verses on vaasi yoga and practices were written by thirteen siddhars (Mahayogis). It’s a way of yoga practices to achieve their goal in this birth and alive for hundreds of years which is concluded in the record especially on their verses on medicines and meditations.
This has been already written in earlier posts. To understand the curvature of the space time one gets enlightened in the way where our yogis had carried out the yogic practices and attained Samadhi. In the earlier post, the motion of the bus related to the rotation of the earth and the human soul has been explained. It’s a part of gravity and it’s deeply connected with the motion of the earth. The deviation, slanting position of the yogi is pushed away from the rotation of the earth, when the motion is away from the gravity and the meditator tried to comes out from the bubble ball where here is quoted as coverage of the humans.
The vaasi yogi practice by maha yogis in Tamilnadu is the key way meditation for to attain and merge with the entire universe. The mahayogis has been connected to the universe and where ever I met the yogis from different parts, they say about these procedures and practices appear as the same and similar to the vaasi yoga practices.
The above verses by yogis are given to understand the importance of the procedures of vaasi yoga and its benefits to attain the end stage of Samadhi. It’s not initiation; it’s a direct practice which was followed by mahayogis of Tamilnadu. Some verses from above have indicated the rotation of the breath in the internal body. Some of the verses show about the “suzhumunai”- (tamil) Swerving. Some explained the disconnection of the births and Samadhi stages to reach the end of god.
Then the question easily arises why we follow the different types of yoga in these recent generations. Is it possible to attain the divinity? Is it capable to disconnect our millions of years on life continuation?. It may be the difficult practices of vaasi yoga and their strict rules and regulations, common people unable to follow and observe these type of advance practices. Hence, we started doing different types of simple pranayama as meditation taught in the city centres instead of doing the yogic practices. We lost the main object of study due to the practice of this type of pranayama.
Time and period is the one dimension; geometrically represents the instant in which occurs. It’s placed in time, the order of succession. Space is the order of existence.
By doing the vaasi practices the mahayogis attained Samadhi and alive for hundreds of years and written about medicines, Sastras and engraved the medicinal statues like palani. The making of medicinal statues in palani took 300 years to complete by Mahayogi Bohar. The space time of the yogis might have broken the gravity. The above verses explained on the tenth door of the human where they penetrate in to the universe instead of explained as nine doors for prolong period. The description of the sounds influenced on them internally as bell sounds. 
Then the meditator becomes long dead. They have been focused to the centre point of the humans similar to the centre point of the universe where the surface layer creates. Inceptions, I take to come from things outside me where the nature shows limited exposure what I should not touch the core of the universe as other tried to touch earlier. Vaasi yogis have capable to touch the almighty as early due to the pattern and systematic methods of practices for first hard and huge painful twelve years. Most of them are realized and disappear with the entrance of the universe and block the mobile call where it arises to make the call to you from people.
I tried to explain some of the hidden things in vaasi yoga which are mentioned in the above verses in the coming posts once all the other verses will be completed on vaasi yoga. The secret of the pranyama and the ojas by the mahayogis on vaasi yoga will be explained in the coming posts.


Tuesday, August 11, 2015

Gravity and Meditation-2

Gravity and Meditation-2

Some years back it’s fascinated more on me how it’s expanded and how it create the running appearance of movie by our mind which we directed as artificial settings and how to move next frame. The emotions and the frames will be fixed for any persona and it appears from third person whom we created in mind and it runs with the constant speed of particular image. While dreaming with open eyes we can’t zoom the particular object but we can see the colors of the person or object whatever may be and it’s always accepted by our mind and soul. This is the imagination as artificial and dream as self recorded plots.
Some days back I attended meeting on yoga research. An aged experienced person practicing as ayurvedic physician said he can cure diseases with related and through particular planet which we should meditate on it. If we can’t able to connect the entire system of universe how we can take as a single planet and ask to work only for us to cure the diseases which is imprinted as blue prints as horoscope. If it is possible means he could have changed the destiny of him with these types of practices exposed and concentrated on planets.
Body may affect when the mind will be affected. This is not a parallel source of running device. For example, a teenager dreamed on apposite gender and created the opposite teenager as their soul and the gender will be acted as how they created a scene on them. This is the development of internal structural scenes which we can create the object, fully fledged screen play even colorful dresses which will be fit to wear on the apposite person. It’s not the dream; it’s a controlled structure of imagination. Then the mind works accordingly and the conversations also will be decided how they delivered and what they want. But a fact is; it’s not been affected by internal memory on any stages. While during sleep, in depth sleep, sometimes what we had real things with the person as flesh and blood which we have talked to us directly. Here the dream itself opens the screen play and its scene and the person talks in front of you. We can’t control what to speak and what to answer. It’s a sound of mind. The root has been connected to the universe which never been support to your software of your mind. It’s itself indigenously working and the picture only can be able to see.  It’s unable to see the colors due to nature have fixed the screen play here for you. But sometimes you can see what sari they wear; what’s expression on the eyes can be zoomed and run the screen play which you have narrated as commanded by mind. The sounds of external and the disturbances makes you disconnected till the show running in front of your eyes. Naturally the eyes try to see inside and what you want to see for next years in your life in this birth.
I had dreams which are on conscious. Sometimes I see my girl friend who studied with me during college days. But the dreams during sound sleep whenever it appears it makes lot of destructions in between on the physical body and internal body without cognition. It appears as the frame by frame changes the objects which was running continuously and suddenly held up somewhere and stopped as per hold the strings. The body gets sweating. This due to the internal memory appears which due to connections from the external sources and it may be coordinated and the imprints on the universe may attach and send as messages. Sometimes she speaks something, sometimes she crying, criticizing. It’s considered as dream. It’s not images or object, it’s a perfect imaginary perfection wrongly recorded from our artificial thoughts which was runned as show in your movie screen.
The difference in the observations of these types of dreams as kept in some sides of our memory. It’s not computer, the server kept externally. Mostly people used to say it’s kept in the internal body as genetic center. The genetic center position assumed and presented as centre of the body which scales diagonally and perpendicular crosses to plot the point of center. But the source comes in the dream or imaginary perception, artificial thinking on the particular object, or humans kept on the external sources. Then we can understand how the source is vast to access by anyone who alive in this little planet emerged in the universe.
Consequently it’s looks obvious; it’s not expression or feeling from inside. Sometimes I wake up with cried a lot after a huge sound with tears. It’s a disconnection, like in between; we access the network unconsciously. I used to hear my daughter sound as number of times while sleep. So that I started to sleep in the next room, I observed whenever she calls me in the dream, my mind response immediately and able to hear her little voice”appa yennapa” (What dad, what u doing). It’s happened to me earlier when my son was little and sleep with me due to I used to see the t.v and he change in to cartoon networks. This is the access of your kids when they used to sleep they can easily access and send the messages. If you awake your mind respond suddenly. If you asleep, you can triggered out from sleep and respond to your kid while they sleeping.
The hole of universal server falls in every room; at all of our houses. At some places its weak, there the internal structure goes and stand along the wall or room and tried to come out from the human circle. If you have to come out from the transparent, highly strengthened ball and come to universe or from the universal ball we have to insert in to the ball where we connect the source of the universe. This is the only way to connect or disconnect. The dream or imaginations are all working on these particular sources built on universal layer.
Here we can able to view ourselves when on our deep sleep or artificial imagination whatever may be. It depends on age factors too, its splits. For example, the face of my girl friend appears and tells something is comes from the universe. It’s a recorded, depends upon how you sleep. It’s a sleepless sleep. In yoga practices, sometimes I have observed masters falls down suddenly on this stage of three way point of connection road. It’s difficult to attain these three way road. If attain also, there should be very careful where we have to go and divert to the next road to travel, one is a dream, suddenly it takes to sleep, another keeps you in hold and makes you to look the movies where you fix the screen and fall in to sleep. Some of the yogis fall down in front while doing meditation due to them unable to cross the three way road. I have seen these with great masters and disciples when they meditate after travelled from very long distances.  The person starts where the particular frequency is activated. Some people used to see the demised parents. Some wants to see the opposite genders. But its shows the clippings and frames without any continuity, anytime it’s disconnected the network. It’s controlled by the system of universe as period and time.
The screen shows the blue color and it appears as white, but its blue. I see my girl friend in the dreams as same as they wore the same dresses during college days. It’s recorded. Sometimes I used to zoom and see the embroidery and prints on the green color dresses. When we go to the close zoom, its disconnected you have to wake up from bed. It’s a way of the oldest imprints of records dumped on the universe and access by the internal memory.
While I travelling from nagarabhavi to railway station majestic, Bangalore. A blind person got up at maruthi nagar. It’s around night at 9.30 hrs. He started singing inside the bus.  Bus was accommodated with seaters only. This is the first time; I saw a blind person begging and singing traverse from the driver to the end of the bus. I was sitting at the left hand side of the Volvo city bus. He sung a devotional Kannada song. I can’t understand the running verses of kannada song what he was sung. But the massive voice of the blind, 6 ft and hefty person sung the song which triggered all the souls raised in the bus. I understand some words of goddess and god names in between at the end of the lines in kannada. He collected the money and went to front door near to the driver. Conductor asked him to sit near front gate. The blind person called conductor and gave changes of coins what he collected. Conductor came and collected the coins and gave the ticket. At the time I called conductor asked him to come near to me and collect my money and give the ticket to him. The blind person with massive voice and said, sir, I had identity card which enables me to get half ticket in KSRTC buses. So its little amount, thanks to you he said. Further he said in kannada, But I can’t able to follow due to his accent from different district seems. Then after two three stops conductor came near to me where I sit on the last seat of the left hand side of the bus and said ”he always comes in this time and get half ticket. So don’t worry, he convinced me. Here my imagination and creation of my mind disappear due to his song. I hesitate to give money at that time when he begged.
Conductor stopped exactly apposite to railway station where we get huge traffic round the clock at Bangalore. He opened the hydraulic doors and asked me to get down. Driver smiled on me. I didn’t give money to him nor do I help him. But the tendency of my soul appeared and broke through all their minds when the massive voice of blind triggered all the souls come out and expanded on the floating stages. This is the reason why conductor stopped the bus to show his affection on me even on huge traffic area.
The expanded souls are suddenly gone internally once they unable to hear the voice of the person whom sung continuously for a minute. The diversion of the degree where he starts and ends depends upon how the level of concentrations was built on the universal layer. The state of mind appear and disappear whenever the internal souls triggered to come out until unless the whole our system gone down to one song which was highly, deeply registered for many years.

The rotation of the earth and the speed of the bus are running parallel to the internal speed of the universe where the person stays. Just imagine how the person travels in the bus, when the earth rotates. We can give equations, formulas and definitions for this. But the travelling speed of the soul is extreme end of the rotation of the earth. It appears suddenly against the rotation of the earth and its speed. It floats as a boat on the particular speed. It’s not carrying out from the bus. The soul cannot come out from the bus when the bus travels in the high speed. The soul is working on the bubble which keeps inside the bubble and closed sum where else on the bubble ball. It knows how to come out of the bubble ball and attached to the universe unexpectedly the songs triggered to the humans. The expansion of the soul is the primary thing for all the meditation and its further yogic practices. I bring to an end here on these bubble ball topics.
Space may static or really static at every point from where the mediator sitting in house and expanding his soul to level of universe and cross the border layer and gone out from the scene. So the space and time is always different. I had given comment on sky student’s whatsup, Bangalore about period and time. But they themselves diverted to lord and others. We can simply understand about the bus incident on expansion of soul.  The space is the static so that the meditator can able to penetrate from his house or moving objects, when the time allows entering in to period and disappearing from the normal position.
The dream and memories of a person on earth is always working on different area and recorded in different slots of the universe.  Then how it can be access and where is the tool or way or tapping point.
Meditations are highly complex field of study in the recent years due to its diverted from the normal stream of yogic practices.
In recent year’s people again went back and searching for vaasi yoga practices due to this absence of the right explanations around us regarding on yogic practices.  Its most of them are suboptimal. Most of the people think that it’s a self liberation to enhance the qualities such as compassion, understanding and wisdom. But meditation, the yogic practices is the highest achievement of a person in this berth. Then, why the question raised for these lengthiest explanations on yogi? There will be the answer. The answer kept as hidden tool in the yogic practices. Until unless people fascinating on the magical things from the yogic practices, they can trap or its trap towards the yogi.
It’s type of craving and our wanting to decipher the extended level of meditations.  People wandering and shifting their mind traverse to next and subsequently yoga end classes due to the absence of continuity of original yoga practices. This is the period and time?