Thursday, March 8, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -2 (பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 2)


PANJA PAKSHI SASTRAM -2
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 2)

உன்னி யொருவன் உரைத்த முதலெழுத்தைப்
பன்னிப் பறவையாய்ப் பாவித்து- வன்னி
உதைய திசைப்பட்சி யுண்மை யுரைக்க்க்
கதைகாவியப்பொருளே காப்பு.

Before writing this second post on this sastra, very huge observation I have given below for some quick reference. Readers are advised to read and understand the importance of hidden things in panja pakshi sastra first; otherwise it will lead to bring the problem from other karmas.
I don’t want to criticize about other blog members who ever writing in English about this sastra.  The basic thing everyone should understand behind this sastra, it’s never ever properly understood by common person other than maha yogis. Till today, plenty of people who follow the astrology as profession is trying to grasp the panja pakshi sastra are mostly failure in all cases. This is because of lacking of yoga knowledge in siddhars yoga principle and who was not really followed by siddhars and yogis in tamilnadu to attain the extreme end of spirituality.
 All yogis whoever written on this sastra were kept curse along the major verses inside on every sentences of their poems. Yogis kept highly hidden mantras to activate the elements but in a mystified way and everywhere kept the key surreptitiously for whoever trying to crack out in a wrong way. They have separate techniques to crack the verses whoever well versed with yoga sastras connected with yogis in tamilnadu. Once in a crore who knows the link of god, who can able to control panja boothas (five boothas/five elements), can calculate the pakshi timings for others. If any person is able to read the verses and poems of panja pakshi sastra written by yogis, they can able to grasp the essence from yogis.
Pakshi never deals with only timings; also it deals with the universe and almighty. It deals with herbs, it contains mostly the hidden timings, and it deals with supreme nature. It deals with alchemy; it deals with mantras related to panja boothas. Yogis and great siddhars of tamilnadu have calculated this sastra attached only for yogis. All mantras are controlled by lord shiva. The mantras were deal with panja boothas never ever written in any sastras anywhere in the world.  Every one should understand that the panja boothas can control the planets and entire universe when a yogi operates the key from his energy through panja pakshi sastra.
Whenever a yogi gets in to trouble by external sources or to solve the problems for needy people, they themselves advised to use this sastra for world peace. In bogar 12000 verses were written by maha yogi bogar graphed out separately written this topic about panja pakshi sastra. In Agasthiyar 12000, agasthiyar divided the elements in to different ways and he calculated the timings in to four divisions to confuse the unqualified persons. Kaga pusundar written the timings very simply with hidden keys and notes for calculate the elements. Romarishi calculated the elements in a method of seconds. Romarishi, the great person mastered in panja pakshi sastra considered all timings in to accurate seconds according to scales used by ancient tamilians. Romarishi divided the elements in to subtle energies and calculated in to seconds by seconds. Other than these verses and poems by great yogis there are some mahayogis from their own disciples like matcha muni and others make this pakshi in to other way of fast calculations. All I have mentioned here with details are written in books are easily available in markets to understand the outline.
I requested Blog people whoever used to write in other languages should not misguide readers in a wrong way without knowing the value of siddhars in tamilnadu and don’t misguide the people who ever unable to understand the Tamil books.  People are requested don’t trust any calculations published in the net especially on this sastras. It is totally wrong calculations and its very far from siddhar principles. On enthusiasm if you follow unknowingly from the book without any guru or from the internet it will bring lot of family problems from others and it make unnecessary connection to unqualified persons and brings painful things. Once you touch the karma of others you have to face the results of pain for 21 births as i mentioned in previous posts.
It’s my personal experiences, when I helped one of my friends with this sastra to cross over the obstacles to achieve when they faced troubles in their life to purchase a flat during recent years.  Then I got stuck up continuously on my work and unable to come out from their karmas what i have taken for consideration. It takes long time to recover. After, I came to know the secrets that the final stage of panja pakshi sastra working only on karmas and secret link connected to universe. It’s very unsafe to touch the elements. Hence, readers are requested to read this blog once or twice to know the value of this sastra which I was learned personally from gurus who were attaining Samadhi, and then after please refer the available books which I was mentioned here above to follow up easily to avoid unnecessary things.  I assure some of the gifted person surely understand what all yogis hidden the secrets in panja pakshi sastra. 
Many things I skipped here and erasing the sentences many times due to some blogs i have observed recently that they are regularly copied from my blog even erroneous words and published as by them. Wherever I did mistakes in languages they also did not changed in their sentences. Readers are requested to read completely and try to understand the major outline of this sastra and write the doubts to my email for clarifications.

பஞ்சபட்சித் தொழிலைத் மேன்மையுள்ள சித்தர்களுஞ் சொல்வார் சொல்வார்

Panja pakshi sastra taught to lord subramaniyar by his mother Lord sakthi. Lord subramaniyar taught this sastra to his disciples gurumuni. Maha yogi gurumuni taught this sastra to eighteen siddhars. This sastra were written only by yogis and siddhars of tamilnadu. But all yogis strongly informed that lord Shiva taught them in concerned births. All the works and elements in panja pakshi sastram are commanding by lord Shiva. With out lord Shiva there is the absence of this sastra. So always they have mentioned in all poems and they insist to pray to lord Shiva on any yogic sastras.
Siddhars are different from maharishi’s. There are 18 siddhars in tamilnadu. All those sastras are accumulated with these siddhars disciples. Initially many controversies were happened between those people who followed this sastra due to timings. But later it is understood it has been hide by siddhars continuously for million of years and later disciples brought in to a final frame on this sastra.
Panja pakshi sastram is an extraordinary and hidden system of sastras in astrology was developed in tamilnadu. Its majorly deals with five panja boothas as referred in previous posts. The five elements are appu, theyu, vaayu, agayam, neer. The calculation of this changing of five elements is the major secrets in this sastra and how it influences the person to person on every day, hour, minute, second will come to understand after this post.
People should get confused with these elements, so siddhars fixed elements as five birds without any connection on the elements?. Some says the bird’s looks like Tamil words like அ இ உ எ ஒ.

The five birds are vulture,owl,crow,cock,peacock for easy understanding.
  - Vulture
  - owl
– crow
  - cock
  - peacock

These five letters of Tamil is added with this panja pakshi sastra for all purposes used in this sastra. Readers if they don’t know Tamil, try to ask the pronunciation of these five words. This is very important in this sastra to understand the doing of black magics.

Nakshathira pakshi

சீருடைய அசுபதி நேர்ஐந்தும் வல்லுறு
சிறப்பான ஆதிரை நேர் ஆறும் ஆந்தை
பேருடைய உத்திர நேர் ஐந்தும் காகம்
பெலமான அநுடம் நேர் ஆறும் கோழி
நேருடைய அவிட்டம் நேர் ஐந்தும் கொண்ட
நிதி மயிலேயுலகிடை யாய் ஜெனித்த யாவும்
பேருடைய விவ்வகையே பட்சிரூபம் பேசிடுவாய்
மறைவிதித்த பெலமிதே.

Stars are mentioned above by kaga pusundar in his verses on each nakshathira for the five birds for easy reference. The Panja-pakshi system divides all rashi/star/naksthira into five elements, characteristically representing them with a five birds. Each bird as a symbol for a particular element, pancha boothas which was referred in tamil words அ இ உ எ ஒ.

Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- vulture
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magma,pooram ---Owl
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam, ---cock
Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- peacock

Yogis observed that pancha boothas controls the universe in all aspects. In the high-level state of yoga they found the pancha bootha system working inside the human body by changes the time to time for every second. They tested themselves and calculated and brought the pancha boothas, elements under their control with strong conclusions. They found that they can make anything in the world and control the universe when they attain the high level yogic stage with this sastra.   
If the elements are in higher level on one individual it should not indicate that they are on the highest level of energy and they can do anything accordingly. It’s a false statement. Panja pakshi never says when the elements are working on higher lever inside the body they can get success in their work. Pakshi says that the timings of the higher level corresponding to the elements. How it connects the link from human body they never said in any verses.  People should not get confused with ruling party always gets success on panja pakshi sastra.

I observed many times in my life whenever I try to help some of my friends are suffering in front of me for marriage purposes or for personal obligations. Unknowingly I used to do help, but the timings and situations bring the elements in to neutral and never allow us to completing it. The major thing behind this work is the works of masters never allow you to get in to other karmas to suffer ourselves. They erase the circle what ever you created for to help friends with your yogic practice and sastras. Readers once again read this paragraph and remember this word till end of this post.

ஆதியென்ற பஞ்சபட்சி அறிந்தோனையா
அவன் சித்தன் அவன் யோகி
சோதியென்று மனோன் மணிக்குச் சிவனார் சொன்னார்

The above verses describes that “Who knows this panja pakshi sastra he is a yogi” said by lord shiva.
Continues

No comments: