Saturday, March 10, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -3 (பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 3)


PANJA PAKSHI SASTRAM -3
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 3)
ஞாலகங்கண் வாலைமனோன் மணியைப்போற்றி
நன்மைபெறக் குருவருளை மனத்திலுன்னி
சீலமதாய்ச் சித்தர்பதம் பணிந்துநாளும்
சினமறவே முனிவர்களைத் தெரிசித்தேதான்


பட்சி பார்க்கிறவனிடம் பகைக்காதே” in tamil
There are proverbs in Tamil which warns that one should not develop enmity with a man who knows this sastra ('Panjapakshi sastram').He cuts the roots of the generations and also he is a yogi and he had been crossed the generations of birth. A complete yogi knows the entire secrets of this sastra.
            Most of the panja pakshi sastra were written by disciples of Agasthiyar. If refer this sastra written by magamuni,romarishi,bogar,kagapusundar,matchamuni and others, they mostly refer agasthiyar’s verses and poems. All the eighteen siddhars refer only agasthiyar panja pakshi sastra.

கரமே வல்லுறு ஆந்தை கரமதாம்
கரங் கருங்காக முன்னிப்-பகரில்
கரமது கோழி யெஞ்ஞான்று மஞ்ஞை
கரமுயிர் மெய்யாய்ந்துரை
              -அகஸ்தியர்- (agasthiyar)

The above verses and poems of Agasthiyar specify about, how the major five birds made connection with elements.  These are always understood by deep meditation during the journey towards omnipresence with difficult and secret yogic practices. Once again, I repeated the five Tamil words for easy understanding for fixing the mantra and it will be useful in the advanced stage of pakshi sastra are given below for further remembrances. This is the highly secret Tamil words in panja pakshi sastra working with elements and god. Without these five words there will be absence of panja pakshi sastra.

      - Vulture
  - owl
  – crow
  - cock
       - peacock

As written in previous posts the pakshi operating in two durations of timings with sun and moon. So yogis considered as waxing moon and waning. We can take as suklapaksha and krishnapaksha for our easy use.

The below stars are quoted for waxing moon days in Tamil and English”

சீருடைய அசுபதி நேர்ஐந்தும் வல்லுறு
சிறப்பான ஆதிரை நேர் ஆறும் ஆந்தை
பேருடைய உத்திர நேர் ஐந்தும் காகம்
பெலமான அநுடம் நேர் ஆறும் கோழி
நேருடைய அவிட்டம் நேர் ஐந்தும் கொண்ட
நிதி மயிலேயுலகிடை யாய் ஜெனித்த யாவும்
பேருடைய விவ்வகையே பட்சிரூபம் பேசிடுவாய்
மறைவிதித்த பெலமிதே

Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- vulture
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooram ---Owl
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam, ---cock
Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- peacock


As same as the above, the stars are fixed to waning moon days are given below”

பாரடா அமரத்தின் பதிவைக்கேளு-பண்பான
அசுவிணிநேர் ஐந்தும் தோகையப்பா
சேரடா ஆதிரைநேர் ஆறும் கோழியாம்
திரமான உத்திரம்நேர் ஆறும் காகம்பாரு
என்ன சொல்வேன் அனுஷம்நேர்
ஐந்தும் ஆந்தையாம் எழிலான
ஒணம்நேர் ஆறும் வல்லுறு இதமாக
மானிடர்க்கு சொன்னவகை இதுதான்பாரே

Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- peacock
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooram --- cock
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam, --- Owl
Thiruvonam,Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- vulture

Now readers can easily fix their own bird according to the nakshathiras during the waxing and waning moon periods for easy reference. Why the yogis fixed the waxing and waning movements only to moon and the sun? Many astrologers used to think that the Hindu astrology based on moon relative with the calculation of sun. All Astrologers are professional to make money as a business. Once in lakh a yogi became astrologer and predict with connection of nature. Those persons can easily use panja pakshi sastra.

Other than nakshathiras, the five birds are also fixed for daily panchanga accordingly

Thithi,predhamai,sasti,yaegathesi, referred to the bird vulture
thudhigai,sapthami,thuvadhasi, referred to the bird owl
thiruthigai,ashtami,thirayodhasi, referred to the bird crow
sadhurthi,navami,sadhurthathisi, referred to the bird cock
panjami,thasami,poorani referred to the bird peacock”


Birds are also fixed to colors during waxing and waning moon days.

ஆந்தை சிவப்பு நிறம் அக்காகம் தங்கநிறம்
சார்ந்த மயில் பசுப்பாகும் தாம் கோழி
நேர்ந்த வெள்ளை வல்லுறு மிக்க கருப்பாம்
எல்லாம் குகன் செயலே.

I try to explain with some verses about the colors whenever it’s required to understand between the posts... so i skip here, it’s not important here. How this color is useful to apply for days. It will be useful only for meditation purposes when a person go for black magic’s, so I skip here.
             After fixing the bird, one should understand the basic working of each bird. How the bird works daily or how the elements changes every second individually in nature. How they indicated.

There are five stages of a bird's activity in the order of strengths compared to elements.
The codes are Eating, walking, ruling, sleeping, dying. It’s code words for panja pakshi sastra and it’s easy to remember in applying the timings through out the sastra for easy calculations.
Among the above listed five activities, every bird will eat, then it will walk, it rules the nature, sleep for some time, then it will die. This is a symbol and working of each element in nature. Readers should understand siddhars are making gradations in the five birds as elements.

முன்னாகப் பஞ்சபட்சி வலிவைச்சொல்ல
முறையான ஊண்பட்சி வலிவுமுக்கால்
தன்னிலே நடைப்பட்சி யதனிற்பாதி
சந்த்தமு மரசின் வலி சாற்றொணாது
அன்னதனிற் றுங்குபட்சி வலிவுதானும்
அமையுமே நடைவலிவிற் பாதியாக
சொன்னபடி யறியார்கள் மரணப்பட்சி
 துக்கத்திற் பாதியாய்ச் சொல்ல்லாமே” (strength of each work/grade of birds in tamil)

According to the gradation the highest activity and strength of the bird is Ruling. Because it has been considered that the particular time elements are ruling all other panja boothas. Whenever this ruling gradation on the particular time makes the bird in to top priority and also fixed to humans accordingly.  Second place is grade of eating, its one third value of the ruling grade bird. Third place is the walking grade; this walking value is the half of the eating grade value bird. Sleeping grade value is the half value from walking grade bird and finally dying grade value is the half of sleeping grade value birds.  So the work of a bird is considered as highest for to follow up easily as ruling,eating,walking,sleeping, and dying.
The above five works are carried out by each bird daily for 12 hours in first session and 12 hours in second session. Siddhars they made separate calculations to confuse unqualified people. So they fixed the birds in a systematic gradation in all their verses.
For example: Eating, walking, ruling, sleeping, and dying. They says very simply to understand as a bird will eat first, then it will go for relaxation by walking, then it goes for some discussions as ruling, then it becomes tired and may go to sleep, after at the end it will die (dying should not taken as consideration, they kept hide in this grade, some of the black magical works on individuals only on this dying grade, readers should not get confused with dying grade here) i try to explain later.
Eating, walking, ruling, sleeping, and dying these five works will be carried out by every bird on a week and begins with this work and complete it on the day itself for twelve hours in the first session.
Now the question arises very easily how the elements, panchaboothas work externally and internally on the humans connected with universe. How its get altered when continuous use of panja pakshi sastra. But actually, it’s never related with any energy or power or any vibrations from external forces. What is pancha boothas, how it works. What is an element? How it disturbs the individual regular life cycle?
Some days back a yogi from palani, tamilnadu explained about the place of palani where he wants to attain jeeva samadhi. So he constructed a small building and given for other yogis till his attaining of samadhi. He also explained why mahayogi Bogar considered palani is the centre of the earth in three dimensional ways. He fixed a place with a scale compared to human body. The skull of a human centre is the gland of manonmani by Tamil sastras. That’s the place where the door is closed for all humans from the child hood. Some children were born as yogis to complete the birth. They have born as yogis. They never connected with material world internally.  
Majorly, all yogis got Samadhi at palani or around palani. How people used to says Chidambaram temple is one of the place for panja bootha “agayam” and another place fixed for fire bootha at tiruvannamalai. The major reason was very critical to understand behind all these panja boothas are working below the region of atoms. These panja boothas never related with humans when they attain the stage of samadhi. Some persons always say that the Siva statue at tiruvannamalai temple is the hottest place in the earth. If a yogi declare this it may be the truth.  Sometimes they used to open the yogic secrets from their yogic power. Topic started jumping. I bring to an end here.

Readers should know the horoscopes of the individual never connected with panja pakshi sastras. Horoscopes are working on the representative of the planets from the individual births. Humans were born to dissolve the karma by taking the cycle of life in this birth. The elements,panja boothas is working according to the principles of nature and god. It never fails. Humans are running inside the pancha boothas. As vethathiri maharishi explained many times about the elements that how humans approach with pancha boothas unknowingly. He also quoted as jeevakantham and rose to above be the extreme end of vaankantham where the karmas will be dissolved above the level of atoms. Many times he was explained in ecstasy that as “sivakalam” in front of everyone.

Any humans never escape from the nature and their karma. They cannot adjust their karmas or skip the differences in life problems facing regularly arise day by day. Panja pakshi never help them until unless they should improve themselves as a yogi or by doing right way of yogic practices formulated by Tamil siddhars and yogis. From the beginning, i strongly said in these posts, that readers should not trust the people who says this panja pakshi sastra or published in the net. I advice readers read this sastra if u have gifted and able to understand 100 times, 500 times or above thousand times. You will come to know how to do this sastra. What is the major key role to activate this sastra? How my guru said as same as, I explained here with the same words. Once I started to calculate and written in all the books calculations with timings and seconds, he said all are wrong. He given the panja pakshi sastra in only one page of A4 size sheet, and also he said with those calculations we can calculate for all pakshis. Without siddhars blessings or follow the siddhars principles no one in the world can’t open the key of panja pakshi sastras.   

 Questions easily arises that if the people is unable to follow their yogic practices in day to day life how they use their panja pakshi sastra for themselves. If they are not able to apply this sastra for self, how they apply for others. This is the major reason behind this sastras why most of the people failed in this sastra other than yogis. If plenty of books for reference, but how to bring out in a common way use for day today life like panchangam or horoscopes and the movement of moon and sun in daily calculations?.

Where is the key in panja pakshi sastra? Readers are advised to read this sastra and find out the key first. All the siddhars are well quoted the key in their writings and it’s published also. Whoever starts to read panja pakshi sastra in depth, he may jump in to spirituality and attain the Samadhi if they have their gift in this birth itself. Most of the yogis said about this.

All corporate yogis never opened this sastra, because they well known its very difficult yogic practices of ancient siddhars. If they open with business they get it easily locked themselves by pakshi sastras through siddhars. So I request readers try to improve the knowledge on spirituality guided by siddhars and yogis of tamilnadu. We don’t require any new corporate gurus; we have plenty of spiritual things written by Tamil siddhars and yogis for millions of years. We have plenty of books to open and crack the verses.  Readers should understand this in a proper way and try to understand who is guru.

A proverb in Tamil says “always disciples will beat guru”.

Its false statement “masters are always masters”

All disciples are always below the support foots of masters. Disciples can overtake guru, I have seen in my life plenty of disciples with masters, but it brings into failure at every stage until unless with the mercy from guru.

The great masters only know the extreme end of yogic practices. Once he knows the extreme end, he became silent.

செயலின் உச்சமே செயலற்று இருப்பது தான்” is it correct?

Yogi always says ”end of any extreme art is the silence”

ஏறினேன் சவுதகிரி வட்டமேறி
ஏகாந்த வெளியொளியைப் பார்த்துமைந்தா
மீறினேன் அகாரமதின் செயல்தன்னாலே
மின்னொளியி னமுர்தரச பானங்கொண்டு
தேறினேன் சாகாத கால்மேல்நின்று
தெளிந்துகொண்டு போகாத புனலைக்கண்டு
ஆறினேன் வேகாத தலையைக்கண்டு
அடங்கினேன் முப்பொருளு மடக்கினேனே.

                             ---அகத்தியர்--- (Agasthiyar)


அகாரம, சாகாத கால், போகாத புனலை, வேகாத தலை-----Its golden Key------? With this golden key we can see the god.

Continues

4 comments:

Sanjay Prabhakaran said...

Dear Thillaraja avgl,
Why the tithi birds are not reversed in Krishna Paksha like it is reversed for Nakshatras?

Thank you for this knowledge.
Wish you a happy Ganesha Chaturti.

Warm Regards,
Sanjay P

thillai raj said...

its no need to see thithi birds if u interpret for your own purpose. if waxing and waning moon as taken as reference to fix the interpretation for others especially during the activation of mantras. In some of the calculations i skipped in between to avoid the people who the people working in black magics.

vinay kumar said...

Hai sir ..how to choose it for cock fighting,how to calculate 2.24 hours is not working sir if u have can u suggest me.and that calculation of waxing and waing of moon day the table are given and on to that sub activities and active bird ,in this factor 2.24 has divided for each active and non active of bird for ex.30,48,12,18 minutes like
please help...

nagesh said...

Sir please tell which is the bird for Amavasya...thanq Sir