Monday, March 19, 2012

PANJA PAKSHI SASTRAM -8 பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 8


PANJA PAKSHI SASTRAM -8
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 8

பஷி யறித்தவரைப் பன்னிப் பகைத்து நிதங்
கஷிபுரிந்தவர்கள் கருவழிவர்-குஷி
எறியக் குடி கெடுங் கேதுவின்றி நொந்தலைவர்
அறியக் கடிகையினி லாம்.

The above verses describe about how the person will be affected when they make enmity to yogi who practice the panja pakshi sastra. The results of the enmity destroy their generations of the opponents.

Infirmity phase (illness periods)
This is the highly significant for all persons in day to day life. Most of the astrologers and yogis used to see when any person gets accident fall ill and sick continuously. Till today in most of the villages some professionals used to see the patients in different way. If any person fell sick and acquire diseases even a normal sprain also. They will visit the house and observe the condition of the person and prescribe the treatment. If he knows the panja pakshi sastram, they used to check the time and seconds. Then they will advice to the family members to carryout some small treatments. And also they will come regularly and keep some herbs and flowers to execute some primary magical things related to panja pakshi sastra for those who got illness. Meanwhile the sick person gradually recovers from the illness or any accidental injury. Now days some of the oldest person used to follow these types of treatments, but they also advice the person to take medicines for fast recover from the injuries. The time and duration of the periods is very important here for recover. The yogis and elder person from the village, who comes to visit the person for treatment, monitor the time of the sickness and other details of the sick person continually.


Illness during Eating period of bird and predictions

எக்காலு மூணதனிற் பிணியுதித்தால்
என்மகனே மூவைந்து நாளிற்றீரும்
அக்காலி லைங்கரற்கு வபிஷேகித்து
அதிற்றுப தீபமிட்டுத் தொழுதுபோற்றி
முக்காலு மருந்தீயச் செல்லுங்காலை
யுயர்மறையோர்க் கன்னதானமுங் கொடுத்து
சிக்காலுஞ் சிலுகற்றே மருந்துட்கொள்ள
தீவிரமா யுள்ளபிணி செல்லும்பாரே
             போகர் 12000

            The above Tamil verses dealing about the time of eating period of a bird and its predictions. Finally it insists to do the recovery for illness with simple materials. The verses describes if any person fall on illness during the time of eating period of his own bird. It confirmed that he will get severe sickness for 30 to 35 days. And verses exposes that the same person should worship the god of ganesh, ganapathi, vinayak and follow the rituals with lightning a lamp with oil. The sick person should worship morning and evening on the god ganesh. It advices that they should take medicines prescribed for illness. And also they are supposed to do food donation to disciples of lord Shiva and take the medicines continuously as prescribed. It should be cured and assure that the sickness will not develop once the rituals lightened and its starts cure from the first day itself. This is the first stage of treatment. The second stage of observing the illness is coming under the stages of first five seconds of the same bird as same as explained in previous posts for other work.

Illness observed on Eating period of a bird during fifth second

மேவ்வே நோயுதித்தோ னைந்தாம்விநாடி
வேதனைநோய் பதினைந்து நாளில் தீரும்
தாதவே யரசுபகை வினையுஞ்செய்யும்
சார்பாகக் கணபதிக்கு வபிஷேகித்து
பாவ்வே மறையவர்க்கு வன்னதானம்
பாங்காகச் செய்திடவும் பாரில் தீரும்
ஆவதுவு மூணதிலே வந்தநோயும்
அன்னதுவும் பிருதிவியி லுதித்த்தாமே“
போகர் 12000

The fifth second of illness coming under the bird of eating is described above. If sickness or any illness starts at the beginning of 5th second it will get cure in fifteen days. If it’s not cured it is understood that it’s became severe due to enemy of the bird who is ruling at the time when they got sick.  The worship of ganapathi, ganesha during morning and evening and perform abishekam, it brings the person to recover from the illness. As same as donate food to disciples of lord Shiva. And also it exposes if the prithvi of panja boothas once starts during the bird of eating will come to normal and the recover itself starts very fastly. Now the readers can easily understand about how the panja boothas will differ from pakshi. Here the secrets are also kept inside the above verses. Some readers think both the panja boothas and pakshi will work at the same time. It’s not true. It differs, on situations related to human body. I skip and bring to an end here.

General treatment for period of eating and the rules
Unqualified people should not enter here in this phase. That’s why; I try to skip here with minimum explanation. I here by avoiding the verses kept separately for general rule. Also, the treatment coming under the cure for the sickness during the period of eating. Bogar says there is the particular day to do santhi and ohamam. Bogar describes how to do worship the god with mantras only for this bird of eating. It’s also explained that the counts of mantra chants and number of days. It was explained about the separate yantra to make during this ohamam with mantra. The tantra for this eating bird was mentioned as same as he hides in the verses. He also describes which metal should be used to make yantra. The results of the pooja will bring the results from the god. Here the panja boothas will work with pakshi sastra inside the person. The yogi deals directly with panja boothas to alter the nature to get it recover fastly from his pakshi bird through the panja boothas. Readers don’t get confused with the panja boothas and pakshi here with the treatment on sickness. This shanthi ohmam brings any person to come out from the diseases and injuries prescribed with panja pakshi sastra. Panja pakshi sastra kills the black magic’s.  

General
When I got diabetic I worked on all the ways with sastras to find out any remedy. I interpreted the diseases with astrology, numerology, pakshi sastras and other sastras with many persons whoever related in curing the diseases with herbs. I found human body responses for any signals coming from the human brain? Why pancreas glands never hear our brain command?
There is the reason behind this.  It will hear. We have to tune the system in to one frequency. That’s why all yogis never say diabetics are also curable. Some other short cut way in Tamil sastras particularly about how to cure the disease especially diabetic. It will be discuss later.
If people born on 2,11,20,29 definitely will get diabetic at the particular ages may be before or after their assumed ages.  If any person has the name as above if it will be count in to 2,11,20,29 also may get diabetic.  But its raises slowly inside and come out like a fruit from the root of a plant.
Once I went to meet one of my friends who is a professional astrologer residing at Aaikudi village near tenkasi, tamilnadu. He used to say about his guru never worship any god and never does any meditation but he attained the yogic stage. So, I went to see how a fellow in nature attains; I was standing outside his house. He is a doctor may be homeopathic or ayurvedic. When i introduced myself he asked me to come inside the house. Now readers read the conversation

I started “He said about you as the guru for him” I said in a very low voice. I was acting in front of him very politely like many persons used to act now days in front of my guru.

Stupid fellow he is, he misguiding others? I m not his guru. He himself decided?

You tell me, what you want “he asked

I don’t want anything” I replied

Why, you want to cure diabetic?”He asked me

I got surprised with this word” first time I m seeing him.

No” I said

Then why you came here”he asked loudly, he raised his voice, this is common for all yogis

I fear to talk afterwards. Because some fellows used to beat

You came here to see me like some cinema posters are pasted along the road side. I m not a banner or cutout to show you people all, Is init? He asked

I said “no”. I wants to ask, you r doing any meditation or any worship of god?

His eyes look very angrily on me; i thought he may start his scanning on me.

Some patient came.  I escaped from his view.

He asked what the problem is. The patient said.

He said “you have long back, may be two years back you got the same diseases, the same is continuing now, take this, it will get cure.

Below his chairs some four to five boxes were kept with five colors of tablets.

The surprise behind is, without seeing the box he directly given the tablets with mixed one. Patient left.

I asked how you given this mixed tablets.

He said “none of your business”.  Shouted on me. I also realized why I delivered this idiotic questions, may be my tension.

Tablets never gets cure. He is sick. Sick wants some time to get cure on him. The tablets are giving rests to him, now. You tell what you want. I myself have diabetic, I cannot cure your diabetic. He started roughly.
I found he is lying on the diabetic.

He called somebody inside the house and asked to bring tea for me.

After tea, I asked the same question about the spiritual. Because, till time I finish the tea he was seeing the roof of his clinic. He is avoiding and seeing me.

Suddenly he closed his eyes and then he opened the eyes and saw me angrily.

He started talking to somebody who is invisible in front of me. He starts to hear some voice through his ears. He repeatedly says. It’s ok. , leave it Poor fellow, leave, shit, how many years, bastard, it’s very cruel, I will advice him, useless fellow, no problem. He wears the lungi and walking in front of me here and there and looking me very angrily. He got information from the nature i understood.

If any persons see directly on this scene they might have think that he was talking in cordless cell phone.

Finally he asked me”what you want” i understood, he wants me to get out from there.

I said “tell me something about the spiritual”. I was acting like very good person in front of him.

He spitted on my face directly.  This scene i was expected from the beginning, but it’s late. I never get shocked. I got much experienced on this real yogis who were connected with past,present,future. So these things always happen when you see the yogis.

Shit you are “he said.

How many girls you have your friend “he said.

I strongly apposed his words , i said” See sir, i have friends but not like how you are thinking on recent days like dating or having sex. They are my friends.

Now I got realized that  he had gathered information from invisible in nature and shouting on me.
He said “you go and do whatever you want”. I don’t know anything on spiritual. He wants to throw me out. I said thanks for tea.
I came out from the yogi house.

He the person is very close to the nearness of the god. I observed many times during our talk. He was listening something from nature continuously.  I have no words here to explain how they are talking. It’s a great gift when we stay very close to them and seeing when they used to talk to nature or goddess like us we usually talk with our friends.
His wife was suffering with severe illness for years. When doctors were finally said to admit and do operation within some days, otherwise she will die.  But he refused to go and see the doctor for any surgery.
Final day doctor was advised him to admit his wife at hospital. Otherwise she will die with severe loss of blood. That day he went to bank and brought 50000 rupees from bank and kept in front of the pooja room in his house and said to god like this.
“I m practicing here as a doctor.  If, I am unable to cure my wife health, why you have given this profession to me. I don’t want to go and ask any doctor to do operation. I kept here all the money in front of you, you take it and cure my wife, but I don’t want to give it to doctor”.
Throughout that night he was in the pooja room and slept on the floor. Morning his wife got up from the bed after long months. She came to pooja room and asked him to go for fresh and get it ready to have food. She said she is very hungry from that day, so she wants to go to market to buy milk and vegetables to prepare for lunch. He got surprised. She was on bed for months with out food, continuous blood loss. But now everything, suddenly changed.
That time sound came from outside of his house. People who were working in Shiva temple of tenkasi was standing outside on the road in front of his house for donation. That time, the temple pillars and gopuram was on under construction. The very famous tenkasi temple gopuram was construction with huge sum of money for the second or third time. The doctor went inside the house and brought the 50000 rupees and handed over to them. They got surprised. They never expected. Doctor said” i promised yesterday to god, i will handover the money to you” so I gave it now. Lord shiva sent your people from tenkasi temple to collect his money from me.
When his disciples narrated this about the person I narrated above on conversation, his eyes are wetted with tears.  Prayer always pays.
I have seen many persons in small villages around tamilnadu. They have great connection simply with god and nature. When I opened and show my small son photographs in my laptop to one of my guru. He exclaimed and shouted in front of the laptop and said”your son is singing song of lord muruga”.  They always used to behave like kids in front of nature.
Many of my gurus used to talk in front of me with invisible people and their gurus who had samadhi.  Shri. Allimuthu used to talk directly in front of us and scold us immediately. If any person wants to start spiritual they should meet first shri. Allimuthu.  If they will clear the test, they will continue on the spiritual. He will open your dirties thing hide by you in front of everyone, then only he will talk. If he don’t like initially, he avoid talking and asking them to leave in front of him. Readers find to attach with these yogis from the beginning itself. They takes you to the Samadhi stage without any tools. But enormous patience is required with these yogis.

Heaven in this birth with guru
சித்தர்முத்தர் முனிவரோடு தவசியோர்கள்
செய்தனரே சரிதையொடு கிரிகைரெண்டு
முத்தர்தான் பெற்றபலன் குருவேயானார்
மொய்முனியுஞ் சினேகிதனரே தேவருக்கே
சித்தர்தான் கூடிருக்கு மளவே தெய்வச்
செயலறியார் கிட்டிருந்து பாடுவார்கள்
எத்தர்தான் தெரியாமற் செத்த பின்னே
யெமனுலகஞ் சென்றபின்பு முத்தியென்றார்.
                                 காகபுசுண்டர்
                          (kaaga pusundar)

The above verse describes how a yogi starts his meditation and attained the stage of samadhi with his gurus. Kaaga pusundar criticized the fake yogis who himself considered as god and his preaching’s. He strongly criticized about the person who thinks the heaven will be reached after the death. He also says why people think about after death. In this birth itself they should reach guru and along with guru they should attain the heaven with the human body as alive. Yogis attained the stage of Samadhi in this birth itself. Some people used to go for jeeva Samadhi. These people used to come again as rebirth to complete the work for disciples’. Other yogis whoever had attained Samadhi is always alive in their body with soul. They had stopped the system of human reciprocation and continue the taste of heaven as how a real yogi used to do with human body when they were alive.

Continues

1 comment:

Rajesh Rao said...

Great thought. Can you also text the slokas in english( as I cannot read Tamil)..Nice to read your blogs