Monday, June 25, 2012

MANTRA, YANTRA, TANTRA (CHAKRA-4)


MANTRA, YANTRA, TANTRA (CHAKRA-4)

திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
விகட சக்கர விண்கணி யாயுரை
சகட சக்கரன் தாளினைப் போற்றுவம்”.


Mantra, yantra, tantra are the major hidden thoughts rising by the vibrations, created at the genetic centre in the cells through the particular type of yantra in drawn and throw these two magical things in to the universal energy by tantric yogic practices. It’s indicating subtler, deeper and known panja boothas to the senses of physical body when it reacts once it’s thrown. Tantra is a codified form, and it has a particular place in the rituals and also it’s associated with certain procedure to offer holy material things in the fire as yagam(yaga).Every individual directly and indirectly are regularly using these types of different mantras in a different time, directions mainly to receive the material things from the universe for their personal life. In this post there are thirty one chakras are given for thirty one days similar to the birth date of every individuals except twenty ninth days (29th).  All sastras strictly condemned about whoever born on this 29th day of a month; girl or a boy will be very cruel and inhuman on families with lacking of proper human relationships. They are mostly burden to their parents from the childhood. 29th Chakra is avoided here due to unqualified persons should not be utilized in a wrong way especially whoever born on 29th of the month. If readers have doubts on this particular day of 29th and wish to know the extraneous information on this date shall refer the oldest books in sastra on astrology anywhere in India.   
Every chakra has given for each day will be taken for worship with rituals for individuals who ever lacking of material things in this world. Mantras are engraved on the centre of these yantra chakras. The tantric rituals and procedures are not necessary here for common worship at home. This chakra can be used by any individuals with simple prayers and worship at home or can keep it safely along with their day to day material things after those prayers. Chakra can be engraved on metal like copper or simple brass or with simple paper.
All these mantra, yantra and tantra practices through the magician or individual person at home; mainly were fixed of goal of expansion with individual consciousness to the total consciousness of supreme power being all along the universe. Readers read once again on this consciousness.
Most of the mantras are published in the books written by yogis of tamilnadu in their verses and poems. But they always hide the tantric way of arts. This tantric way was handed down in traditions from disciple to direct disciple. Its always comes through practices of decade or more than twelve years by the disciples. Tantric mantras are kept for each day is mostly followed by rituals with worship and prayers or through real meditations.
Some experts do the prayers with rituals along with particular chakra for a particular day. Some of the chakra and mantra were used for vama margam and dakshina margam. For example, if it will be use in association of women and material world; the magicians can be used as varma marga. For to understand these type of tantric arts for readers, i just try to give a brief all along this varma marga. Recently, a person well versed with black magic’s says that once a lady was approached with complaint on her husband due to the irrelevant activities and contact with other woman. So this person made him impotential for some period with this vama marga from tantric arts. That person consciousness will be diverted with other things especially on women connection including wife. He will be engaged with some busy official works or with some basic problem particularly for some period
Any human if he attached and brought down under black magic’s will be only for particular period. Between these particular periods the results will be fulfilled. The period never be extended nor proponed. These types of tantric and magical things are common in all over India due to this recent post marital and pre marital relationships. Until unless the man is well versed with other mantric arts, he will be trapped by his own wife or any woman and kept away for sometime from all connections of women. Readers should know the differences between these two types of basic tantric arts are used by common women through out in our place on the families. Periods is highlighted above is the major secret behind that every one should know. Between these periods, sometimes due to karma of particular person, some yogis may come and remove all those tapped points from those families due to sin or blessings of previous births. I bring to end here.
When a mantra is chanted either verbally or mentally then it vibrates the energy of the physical body through the cells in the genetic centre or it’s triggered the cells of the souls to connect the universal energy for the material purpose. Brain is not the connecting source of our soul or any mantra. It’s a highly secretive way of universal approach from the individual body system and brings it into the particular frequency and throws the mantra spell to the universal energy to make it.  If repeating the mantra for a long period of time and bringing in the significance consequence in the cells of the brain makes you unconsciousness with consciousness. If the aim of the person on some material gains through the tantric arts, then the whole format will be changed with pronunciation of mantras with changes of rituals, poojas, time, direction and periods, but the throw of mantra spell is the way of soul. That’s why all black magicians will be failed in front of yogis. Behind yogis these types of activations never works due to the absence of real yogic practices carried out by magicians and temple priests.
Instead of Worship on the statue, the tantric arts bring the yantra worship is directly to fulfill the requirements prayed by individuals in common society. Daily worship of this yantra is to be carried out for the benefit of individuals like bringing property, family life and etc. Chanting of mantra is done as an offering to this deity. But when apply to yantra is different in this procedures. The mantra is engraved inside at the centre makes itself on the activation mode for the practitioner. So that any person can take the chakra as yantra according to their birth date from first to thirty first of any month.
There is the silence in between two mantra chants or prayers of meditation. These are major difference on magical throw between magicians, priests and yogis. A yogi always makes difference on these activities of two common people like temple priests and magicians. When it looked in to the process of any mantra can be looked upon as the one, which rises in silence and goes back into extreme silence which will be heard from the universe silence. Silence is through out and a chant rises in it and goes back into it. Silence is the basis of all these sounds of mantras created by humans physically through the vibrations from the body. Silence contains all types of sounds alike. This silence is not the relative silence, which again comes and goes its absolute silence. All yogis from tamilnadu were working on this system of silence for million of years. There will be absence of mantra, yantra, tantra on this extreme silence way of meditation. It’s known to be “soundless sound” in yogic practices of Tamils.
The physical pooja with all worship material confer results by removing all unseen obstacles. Where as purely mental worship grants an immediate results throw these types of rituals by removing the immediately seen obstacles after the completion of these pooja with mantra, tantra and yantra.  All these are taken up as we had already seen, mainly to take care of the obstacles arising out of unseen factors but it also helps in obtaining seen results of a quiet and tranquil mind helping one to consider on the ultimate legitimacy.

தானேகேள் நாசியது வுந்திதொந்தம்
தாக்கான வங்காதி குடலெலும்பு
மோனான தசையோடு யிரத்தம்நீரும்
முனையான வஸ்தியோடு நரம்புதானும்
வேனான யிடைகலை பிங்கலையுமாம்
வெட்டவெளி யம்பரத்தின் வுச்சமாகும்
பானான பரஞ்சுடர்போல் கபாலம்பற்றி
பாலகரே ரோமமது தெறிக்கும்பாரே.
அகஸ்தியர் 12000 (Agasthiyar 12000)

In agasthiyar 12000verses, mahayogi gurumuni Agasthiyar describes about the yogic practices in between the verses of agasthiyar 12000. The above verses describe about the physical body of humans reacts with the external practices of the meditation due to differential changes in the running of breaths. Its starts with the base from the faces, external layer of the human skin, blood and water, bones and nerves and it compares with the procedure of the breathing techniques pranayama in the physical human body. The extreme limit of this physical body added with the link of glowing flames through the skull and technical way of breaths. The above verses discloses transparently on the yogic practices among the yogis in tamilnadu.
Mahayogis showed the real meditation with sophisticated techniques for million of years and given the valuable guidance’s on yogic practices in tamilnadu. Now readers can raise a doubt on the fake swamiji’s; that why all corporate gurus bringing these different types of useless meditation and baseless techniques as their own among the unknown people due to unaware on the books of mayayogis. All the verses of yogis I have quoted in my posts mostly from published books in tamilnadu that any person can easily refer. 

No comments: