Thursday, August 7, 2014

Gods Boundaries (Thiruvasagam-2)

Thiruvasagam-2


“கல்லாடத்தில் கலந்தினிதருளி நல்லாளோடு நயப்புற வெய்தியும்”
Kalladanar (Thiruvasagam)


கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல்இறைஞ்சி
விண் நிறைந்து மண்நிறைந்து மிக்காய்விளங்கொளியாய்
எண்நிறைந்து எல்லை இலாதானே நின்பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஓன்றறியேன்.
(Manicka vasagar)
The order of sequences in the nature applies inconsistent senses to gaze through the sleuth and shadow replications of the lord shiva. Manickavasagar viewed through the holy eyes, insight of the wisdom along the worship of lord shiva, had third eye and always appear in front of him. It’s unable to reach the path of the lord due to the karmic superimpositions which it’s concealed in this nature. The karmic sequences and the practices of karma throughout the births and its interconnections of the periodic clock in nature spreads out through the sky and earth. It elongates throughout the spaces as a part of the destiny lights broken in to pieces and brings the reflected glows from the unique/unified nature. The unique appearances holds all along the human life. There will be no counts and appearances for the lord reputations with respect to wisdom and its hostile reactions. Manickavasagar himself excited and continued ecstasy, made him unable to praise the lord in physical body. Manickavasagar felt the difficulty in all the way when the prayers and praises doesn’t make any difference on lord shiva. It’s unable to understand through the wisdom, holy mind and it’s not reachable beyond the sky which here as confined to lord shiva.
புல்லாகிப்பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்அசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
(Manicka vasagar)
Manickavasagar describes as indirectly on who I am. Its starts from the single to multiple sense of living beings and it disappears consequently. The life cycle and the theories derived from the senses and organs for the beings are compared with the holy senses. This reciprocate the cumulative births of the distinct life cycle and it concludes the end of the beginning. The sense organs were compatible with grasses, worms, plants, birds, and insects. It’s intercalated with stones, humans, ghosts, periodic clocks, yogis and angels. Mahayogi Manickavasagar himself concluded that it’s a part of the developed senses in this periodic life cycle and it’s away from the period of superimposition and finally the whole entity/ universe was surrendered to lord shiva.
Mahayogi Yogeeswarar concluded these verses and further cracked the hidden words on Manickavasagar verses on the above mentioned. He reclined the whole system of life cycle and the order of superimposition as “whom am I” and its rebirths of the above said in the particular order of overlain which represents the final conclusion of the human birth. All the births are the same and continued, the soul and the extension is not been divided in to lone. It’s sustained and looked into final birth of the human which is the extreme end of the divine seed which it has been seeded at the beginning of the periodic cycle. If a soul being appeared as plants, animals and periodic cycle and then, how it would be as a soul and  reborn as human being at the same periodic cycle?, it’s not taken as acceptance. All the yogis has confirmed on this acceptance of the whole confined into superimposition. Yogeeswarar further explained in an exclusive way and a definite pattern and verses of Manickavasagar confirmed to the senses as panchaboothas and also the analysis on this aspect to see the lord shiva instead of reputation or any other fabulous structures.
When the analysis has started, the starting point of sara and asara will be identified as panchaboothas. It mixes with god and the beginning of panchaboothas in to restructure. He described all along the stream line on the same cycle and born as the said above and leaned to human and concluded as the confined life periods.

மெய்யேஉன் பொன்அடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்துஅகன்ற நுண்ணியனே
(Manicka vasagar)
The verses of Manickavasagar described as praises on the glowing paths of lord shiva and the places where it has been reached. He himself resolved on the prayers and the worship has been attained the end stages of the meditations.  The verses praised on the shiva that it’s been crossed the rebirths from the next inter connections of the human life. The fame and reputations on the lord shiva praised as bull the symbol, and it’s directly linked to rishaba, the symbol of barrier.  The worship defined as praises on lord shiva which climb on the top of the pranava occurred as a ladder and its hide behind the ohm, the omkaram (the sound of Ohm in internal body) and it’s understood as it has vast spread over the secret way in the universe.
Yogeeswarar explains the radiances, glow textures of golden paths which represents the lord shiva and resembles the philosophy of earth in this verses associated with soil, the allied nature of panchaboothas. It further superimposed as food which was taken from the soil as panchabootha preliminarily, and further extracted to semen as nadha. Here it’s indirectly indicates the construction of the knowledge and its boundaries of the beings edges on the universe. The comparison on the golden path with the panchabootha referred here as the glittering of gold. Glittering due to ecstasy and the images raised by the energy levels. Lord shiva hidden behind in the physical body and gleaming after the impurity represents the name as meiyya and vimala in the verses above. The cow and bull represents in the physical body in different ways and denoted the path of the realization. Saiva sithantham represents these external entities as rishaba when it reaches to pranava and it becomes the static state appear as lord shiva.
The upliftment of the pranava and three malam has hidden here in the above verses. The broad space represents the appearance of the lord and the physical body which was overlain by three malam. The practices of the meditations and the way to see the lord ship, wisdom, the karma as noted here as tiny/naughts.

வெய்யாய் தணியாய் இயமானனும் விமலா
பொய்யாயினஎல்லாம் போய்அகல வத்தருளி
மெய்ஞ்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம்தன்னை அகல்விக்கும் நல்அறிவே
ஆக்கம் அளவுஇறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பில்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே.
(Manicka vasagar)
The above verses by Manickavasagar praises the lord shiva as appear and non-available stages as disappear. Gradually Manickavasagar himself changes in devotions and worships on lord Shiva by physically, and understood the changes brings him when it comes close to lord shiva. The knowledge in the physical body represents here as wisdom and extreme end of gnanam. Still with this mind and tuned knowledge, it is understood that it’s unable to see the god.  When it converts the absence of mind or loss of mind, itself taken to the holy stages of appearance of lord shiva. Vedas described as Maraiyoney (மறையோனே) the huge meaning hides behind this single word which praised to lord shiva in confined access.
General
Twelve years back, manikandasamigal from papanasam showed jeeva Samadhi was located inside the kasi viswanadhar temple, tenkasi. Number of jeeva Samadhi of mahayogis were located around the huge tenkasi temple area. River flows through West of the temple which is channelized from the courtallam falls. Recently projects has been started to relocate the jeeva Samadhi around this temple and surrounding areas of tenkasi town. May be all the yogis were laid down in samadhi around the shiva temple due to its holiness of western ghat section and lord shiva. Number of famous verses and poems has been praised on the courtallanadhar/shiva, kasi visvanadhar/shiva. Most of the medical students from siddha medical colleges has been carried out dissertation works, Ph.D on this temples,herbs and works of maha yogis.

Auto driver pandiyan applied break suddenly along the main road near the north of signal near Yaanai pallam, tenkasi. Parked auto near platform; went directly to the small room which is yellow painted and its visible through outside that some articles kept with flower and oil lamp.  I asked him it’s any goddess for group of families or stone structures laid for worship by communities. He said “the renovation work and the searching of yogis Samadhi around tenkasi is a running project in progress and this has been renovated and opened for all. This is one of the jeeva Samadhi which is closed long back with dumps. He also added “Now it’s renovated and people started visiting from nearby towns. One more Samadhi at southeast of nannagaram area, a jeeva Samadhi and the constructed temple also on project findings.
Readers can go through above wisely in all the verses in Thiruvasagam by Manickavasagar and the concealed elaborate analysis by Yogeeswarar.No comments: