Sunday, December 14, 2014

MAYAN

Mayan/ Mahayogi Mayamuni
ஓம்உறும் ஒளியும் ஓம்உறும் ஒலியும்
காமுறக் கற்கும் கலைநிலை ஆக்கி
வாய்ப்பு தீட்டல்
Mahayogi Mayan (10,000 B.C)

                A concealed verses described about the light and sound emerged from the art of deciphers. Here it’s referred as “OM” in tamil script and its decoded to the pronunciation from the script of invisible breath of god. It’s true to the unique from tamil word “om”. Mahayogi mayan verses depicts the universal appearance in motionless form.
Mayan tried to bring the readers very nearer to the explanation trends of universe and also the cracked words appears to be very recent forms of authentication about the yogic practices. The tamil language, literature had the unique advantage of a systematic growth for many centuries by blessing of god through maha yogis of Tamilnadu and after its under the patronage of great emperors. The verses described here is given by Maha yogi mayan in compilations of “Aindiram”. The Aindiram comprises spiritual, arts and dealing with technical multidimensional treatise on space and time. The following verses is a part of the verses shows the prime existence.
மாநெறி நுட்பம் மறைமொழி எண்ணெண்
துாநெறி கிளக்கும் ஐங்குறில் உயிரும்
எழுத்தால் இலங்கி எண்ணால் துலங்கி
வழுத்து மாநெறி நிலைக்கலை ஓங்கி
வையத் தன்மை நிலையுற விளக்குபு
ஐயைந்து இயல் நெறி பருநெறி நுண்திறன்
காலச் சுழலும் கடுகி விரையும்
கோலமும் சீலமும் மூலம் ஆய்ந்தே
உள்ளுறும் வையம் புறத்துறும் வையம்
தெள்ளுறும் கலைத்திறன் சீர்நிலை காண்பரே.
Mahayogi Mayan (10,000 B.C)

The above verses as estimable truth and technical works makes understand the hidden art and language of the decrypted. It divides the entire system in to 8x8 or it comprised 8 and 8 with respect to the Tamil language interpreted with long decibel and short decibel words. It describes about the internal congestion and concealed talent which reciprocates with the period of hidden clock. The reversal and circulation of the period which travel faster than the flares. The internal and external creation are correlated and it discloses the intercalations between these structures in the imaginary perception of universe in the beginning. It compares the existing nature and the formed internal variations of humans coherent with the universal truth.
The above verses from the Mahamuni mayan discloses the language of secret Tamil and it resembles the code words usually the way of systematic pattern and inserted in their verses as same as like other yogis in Tamilnadu. The verses also denotes the beginning of the understanding on the multidimensional arts usually described by maha yogis of Tamilnadu during various stages and periods. Always the verses in Tamil words twisted the person to understand according to their level of yogic stages and practices and also it diverts what they needed in material world or in the yogic practices of the hidden secrets. It appears accordingly.


General
Some months back my daughter had severe urinary infection and admitted in Columbia hospital, Bangalore and continued treatment periodically. One of our Family friend who among the famous vaastu consultation group in India visited our flat. They were also given plans to world famous iskon temples and big malls. Their master from Hyderabad comes from disciple cycles and he has written vaastu book in telugu and it has been translated in English which is available in all top book stores. They busiest people who have breakfast in Orissa, lunch in Delhi and return to Bangalore at night in a day. They had also consulted many abroad assignments. He came and advised my wife to change the book rack from the northern side to south or eastern side. Repeatedly he advised and we never used to hear because of non-availability and to spare time.
I have some questions regarding the pattern of construction of this human world. But he did not cleared. So he always avoid me to discuss on this art. One fine day, both our maid servant lady and wife changed the book rack to the eastern side of the hall. Vaastu person said to my wife “thillai may trust or not, but in his experience what he had, he insisted only one advice “don’t keep any items in the northern side and don’t make hurdle along the main entrance. We respect to their art and their experiences on interpretation.
The entire world is floating on the invisible sense, breath, and wave and hastily in the form of primary energy. A person born on a fixed angle in the center with respect to latitude and longitude. For instance, Jupiter on 50o North North East from their position, likewise Saturn 70o North East, Sun 90o South East, Moon 110o  as same as also other planets around them with reflected earth as center for the human beings and considered as sun will be Lagna in their horoscopic charts?.
Now the circulation, transitions and movement of angle which makes a human life will be transiting to their karma with respect to the born date. The angle between the day of born and the running day will be the distance and changes of angle in the deviation which enable a person receives the planetary motions and result of positions. Now for instance, a person will make a vaastu patterned dimensional home, measured constructions and live at home for certain period can escape or away from planetary position, or simply as his horoscope calculations will not be activating? He can live as on his own expectations which can be fulfilled after stays in a vaastu house?
Then today the transition of Saturn planet occurs, which cannot make any changes in their life and blue print of their horoscopic chart?  If humans can escapes from the planetary motions, transitions in this world? This questions usually raises when I started learning astrology.
Guru said, it’s a way of calculations written by our maha yogis of Tamilnadu and it’s not at all related with the calculations. If a construction is calculated then the rays also will be calculated, its penetration will not be countable with gravity and specific gravity. It will be against the gravity and its working on high altered zones in the world. Agama calculation will fix to the temples for settling on the vertical gravitational force. Where ever the load from the vertical on center of gravity, the nature never touches the center of gravity falls on the center as force, so he said you keep your book rack at the same place. But it has been already shifted. After shifted, servant maid left the job due to her mother illness. Then the same vaastu consulter said “shift the book rack to western side of the hall. Then maid servant returns. But I denied this statement and not disturbed from the same place and new maid has joined and settled with my small daughter.
Mayan scripts available with private people, some rare books published in Chennai by Tamilnadu government and some through saraswati mahal, tanjore, Tamilnadu. Some of particular Mayan scripts consists and comprises about the vaastu sastra in Tamil. Published scripts are mostly deal with vaastu sastra and its technical construction. Readers can get these books from the stalls in Chennai.
When I started reading it appears the Mayan words could have made imaginary lines on the universe and the universe itself made the crystallography of each construction of temples and their god’s cloisters. Maha yogi created as imaginary multidimensional crystallographic and stratigraphic structures on the universe and completed with their power and finally placed as original form in the world. That’s why the Mayan words are taken here to understand the concepts of universe with respect to humans and beings. We have by product of the limited verses from Mayan and it looks major concepts is still hided and the initial preface of the Mayan is a divisive and closed system perspective makes access to these universal concepts and realm difficulty. In future it may be received from higher, inter dimensional planes where it starts. Then the preface will be clear with the standard topics as same as by Tamil siddars. I try to give some of the verses deals with the universal concepts and understood with maha yogis of Tamilnadu.
The interpenetrating crystalline lattice which described above as crystallographic imaginary lines through which the light and sound source appears, create and sustain the geometry. We can make from entire units of creations from this geometrical universe.
The imaginary constructions are brought into practice and deployed in the hard copies for future generations after the Mahayogi Mayan disciples through thousands of years. The above descriptions are continuing in digital mode seems. I bring to an end here for other interpretation.
 The Statue of the great poet Thiruvalluvar 133 foot in Kanyakumari is the great evidences of the multidimensional arts and its constructed and processed through the traditional principles of mamuni mayan by Tamilnadu Government.
Guru said ”the imaginary crystallographic lines were formed from the universe and interface zone is created to appear as visible form of any diagram or moulded in form for constructions or in paper. Highly consciousness is tuned into the subtle frequencies which is permeating space. As all the great masters’ words as the breath of god is revealed as Vedas.
Continues if this presumes.
Reference:

  • Aintir̲am, Directorate of Technical Education, Chen̲n̲ai, Tamilnadu; Tozhil Nuṭpa Kalvi Iyakkakam (1986), OCLC: 19172544

No comments: