Sunday, December 28, 2014

Mayan-2

Mayan/ Mahayogi Mayamuni-2

உள்ளொளி கண்ட உணர்வினன் ஆகித்
தெள்ளும் தமிழ்இயல் சீருறும் வண்ணம்
எண்ணியல் கலையின் இயல்நிலை தேர்ந்து
விண்ணொளி ஓலிஓம் நிலைமறை அறிந்து
ஐந்தியல் நெறிக்கலை மெய்த்திறம் விளங்க
ஐந்திறம் விளக்கும் ஐந்திற நுலே
              Mahayogi Mayan (10,000 B.C)


                The verses primarily described about the art of yogic tamil verses with understanding of the universe patterned “OHM” (ஓம்) distributes the sound and light. The hidden nature of this art is one who understand this verses in Aintiram can able to understand their inner holiness and who can attained the innerness of the omni presence. The importance of tamil words and their way of understanding resembles their personality in yogic practices.
If a person may explain this concepts shows the achievement of the fullness of the god and they appraised as yogi. So that their soul can speak through their internal awareness of the god.
The verses represents the calculations which may denotes the measurements of the universe through the human being along inter dimensional connections and it comprises one of the arts. The geometric calculations denotes as numbers revealed perfect consciousness is transforming as letters or image but in a resonance. Here mayan says that sound and light as ohm are dispersed in to an infinite mode of center and creates symmetrical forms.
A Yogi can access and understand this book in a correct way that who had regularity perception of the sound and light of the “ohm”. Space time is continuous thing, it’s not been fundamental, it’s measuring space through sound and light when it becomes smaller. Smaller in the human sense as the energy collapses the region when it comes in to end point and difficult to think and go through.
உயிர்நெிநிறை முயற்சி உள்வளித் திறனே
செயிர்அற எழும்அணுத் திரளொலி ஆற்றல்
உரமும் கண்டமும் உச்சியும் மூக்கும்
வரவே இதழ்நாப் பல்வகைத் தொழிலாய்
வேறுவே றெழுத்தொழி யாய்வரல் நெறியே
Mahayogi Mayan

The fullness of the soul through the yogic practices and by internal way of proceedings to the end stage emerges huge splits of atoms and their accumulation of atomic energy ultimately precipitate as sound and light form. The whole body and the head, nose, teeth, and shrinking lips shows the energy is going through diagonally. The system of spreading the energy from the top to the bottom is unable to locate where the source from. It’s a way of perfection in breathing process as in this art of attaining spiritual. Preliminarily this will activate the entire structure of the human body and activate the multidimensional structure of the humans when continuous process of reaching internal way of holiness. Enunciated verses will be understood while the initial stage of sound produces the results in the holy temple of human body. Here mayan represents the tamil as moolam to understand all the arts due to the alphabets are cryptically formed in inter dimensional manner with respect to the universe. The sound and the letters of the tamil scripts are basement and functional description of the human beings and their arts. Its wholeness and inter connectedness which elaborates as individual to highly consciousness.
As same as Maha yogis of Tamilnadu, mayan described in a recent form of digital visions. The letter of “OHM” in tamil represents the sound in the universe. Its tamil yogis and magic split appears as an indicator to deep insights in to our past, present and future. Present is really delayed due to the confusion of dreams in conscious stages.
          Mayan belonging to pristine tamil tradition, as same as other yogis, he attained and described on the results of yogic practices through mathematical order, universal concepts and derived the space dimensions. He quoted the human as instrument connect to the universe as interface and receive the entire data of universal server from higher, interdimensional sources which interconnected to light years. 
Time and space are always same by tamil yogis. Only present is here, eternal. The time of vertical and diagonal are always in present. God’s breath is the vedas and space as in the geometrical form of symmetry which I posted in previous post. It’s utterly true.
The following general topics is similar to the mayan principles and densely understood by us during our tender ages. Both mayan and vethathiri concepts on yogic practices is the basis for a bridge into the mind of god through experimentally, technically and crystallize their results appears as multidimensional view as in the present state of consciousness. We can trap them on their sustained source of expansion of intelligence as tapping point of consciousness and disappear in meditation. Readers go through slowly due to their intercalations of both scientific yogic masters’ deliveries which gradually accelerates and trigger out suddenly to end stage of real meditations. I bring to an end here due to flow of conscious secrets which you have been cross through.

General
Senior people has given presentation on vethathiri maharishi concepts and its importance. They also transferred some of the datas from internet seems, but they never divert from the vethathiri concepts. It’s blissful to us.
Recent people who well versed with internet access and high English have given speech on meditation. This made difficulty when comparison with vethathiri meditations viz. the rising of kundalini energy from the mooladhara to head crown was showed through graphic animatic display from internet sources. Most displayed on the rising energy dispersed in the internet is expressive but it’s not true. They made the recent animations due to some arts followed by tibets are drawn manually on their language and the letters shows their own way of path finder to the omnipresent. But in tamil, the letters are well known to kinder school kids and it’s easy to display for tamil yogis how to energy raises in the human body.
I tried to convince one of sky professor after their presentation on meditation. They said they have seen kundlini by their own eyes, which silver cord are traversing directly as straight, vertically over them. I denied it’s not traversing straight, it deviates and swerves. But they disagreed. And I requested to read OVVAIYAR KURAL/ AVVAIYAR KURAL based on wisdom/Gnanam. In the stage, an old person sitting aside to them on the stage criticized” it’s another avvaiyaar who written “aathisoodi” and it resembles I don’t know on this. Finally I requested to read verses of Ovvaiyar kural so that it will be understood to them after ten years of span according to their stages.
Some, visits to my room and asked doubts on soul and dreams and whatever I said they explained to ladies as they learned from their own, some in front of me explained to the women as how I used to deliver. Deliberately, Most of them looks as they follow many other meditation methods but using meditation of sky.
Many people does not wants to learn from simple people, due to ego, but it loses the original art from the nature who is qualified along the nature. Number of people at Chennai working for bread and butter with families are well versed with yogic practices. Interested people search for those people and learn the real meditation and complete this birth.
I had really worried when I cross all those things, humbly I request here, you are not required as professor or master for our arts, you required as only guide. A perfect guide chooses you, seed you and throw away from their circle. You have to pour water daily and maintain till it grows as tree and deliver the fruit. When the first fruit comes out master re back to position and take your fruit from your hand without informing you. That’s the magical components of the meditations. You cannot throw your magical power from your meditation on master, because the seed belongs to many masters. You have to complete the growth of the tree and wait for next fruit. This should be understood in a proper way.
Assistant professor said it’s difficult to say the word in tamil ”Vaazhga Valamudan”. Their tongue unable to swerve to say in tamil” they said in front of everyone. So they always says in kannada. While completing meditation, half of the people says in tamil and another half in kannada.
The word ”Vaazhga Valamudan”. Formulated by vethathiri is highly tuned in the universe. The word chosen by vethathiri comes from the great space. It reflects and refracts into multi-dimensional form and appears as image according to a person on dedication of yogic practices. I stop here at this end due to secrets.
It depleted suddenly when say this word in any languages and it appears as dispersed form. It dilutes, it takes more time to formulate a new word and construct a form of a word in dimensional sequences in the space.   The meaning of vazhga valamudan in tamil may give a bless as meaning to all,  but the sound shatters the universe in an acute form due to their pattern of inactive end stages and settle their itself and interconnect between the meditationer and space. Crores of times it has been spelt by common people. If we are not able to follow the basic word of Vethathiri, how can the holiness of meditation will be completed and received by us which is formulated and given by a guru to all.
When in a video display “maharishi says” today all of you learned the meditations, you have to teach to at least ten people, so that it brings the universe in a stream line to all to approach. Then maharishi said” now I will give you energy which I saved for 90 years by doing meditation and constant yogic practices. “Now you lift your right hand and recognize the energy will cross over through all your hands from my hand and filled up in your internal body and it never exhaust till your life”. It emerges every time and fulfill your life. Then immediately every person who denied to say the word raised their both their hands and taken blessings from the guru without any cost and repay, but we don’t want to follow his single word.
At the end of meditation vethathiri maharishi always says in tamil Ohm shanthi, shanthi, shanthi. But digital world brings strict rules and regulations through the religion and the word became amaithi, amaithi, (silence, silence). I am not able to understand the principles which has been modified. But in kannada language they says as Ohm shanthi, shanthi, shanthi due to their translation of word silence in kannada is “shanthi”. They no need to change. They indirectly follows the vethathiri maharishi words as in an original form.
When in college days we had initiation from maharishi at tiruvanmiyur, chennai. Same blessings he gave to all of us after the end of thuriyatheetham class. I lifted my hand and receive in my hand from master. It’s clearly felt through by hands when it cross over through hands, again, again and he passed through sideways. That day I realized if we are not able to give, then we are not eligible to receive once life time hard work? But we want everything easily. I went and bow down and got blessings from his hand touched on my head, he gave a fruit as same as like to other students. He laughed on me “you come back again”.
Maharishi, we understood about you two decades, during tender ages. Whoever blessed by you had already attained the end of yogic stages which I have seen plenty at Chennai. You took us as a new born kid like a mother, the parental care, feeding of milk, avoid odd food, strata consumption of food and time for sleep to kid, good or bad which one is good to kid preferred by mom till its starts walking. You showed the shadow of real meditation to all of us and makes us understood to the real image growing behind us.
When I completed sixteen years of yours meditation, the great masters came and took all of us. They said what you have done all through years makes us easy to mold you and it’s easier to bring down you to Samadhi stages”. I still remember the great master words of this.
You makes us a perfect disciplined and well qualified student to follow mahayogis yogic practices in this birth itself maharishi. We became well-tuned internally by you.
Now we went far away from you at the end stages of meditation. Why you bring all of us again to your world?  We don’t have patience to observe the common people who thinks themselves as well known on your meditations and we have the absence of parental care to take your kids and bring as qualified them in this modern world?
We always discuss many times on your space concepts, if you are alive now, you could have access this modern world through the sophisticated laboratories and scientific principles on astro physics from the end of cosmos, refer the high physics and finally formulate the gods particle by establish the fabric of universe with interdimensional approach of your sky meditations in Tamilnadu.
You knows the right way of tapping the universe. The tapping point has been opened by you many decades simply. If we are not able to deliver and prove your concept in this birth, I assure you, my kids will complete my research and bring down the scale of vethan and the highly secrets of angle of approach on this universal magnetism. The way of diagonal penetration through the meditation and to connect the entire space from our home itself. My kids will deliver this angles of penetration in Universe on behalf of you.
We loved you, whoever you blessed those became real yogis are spread over everywhere.  They loved you genuinely, gratefully and till death they followed your principles and words. Its great humbleness from your training.  They pasted this word vaazhga valamudan stickers over everywhere from almarah to doors in their rented houses. They give your names to their kids. During their demise also, they said and blessed us “vaazhga valamudan” so that we have reached up to this end stages of meditation. You a guru, a wing maker for all of kids like us.


Reference:

  • Aintir̲am, Directorate of Technical Education, Chen̲n̲ai, Tamilnadu; Tozhil Nuṭpa Kalvi Iyakkakam (1986), OCLC: 19172544

3 comments:

siva said...

I hope all SKY peoples should read ayya's (Thillairaj) post and my humble request is that please ask our consciousness why we all are following SKY. Are we can satisfy this kind of situations in SKY yoga?. Are we can attain enlightenment doing mediation with some purpose? With my very limited knowledge in SKY yoga and understanding in my Guru’s speech, “I believe aimless mediation can only take us to truth”. There should not be any purpose for mediation. We can educate knowledge but not at the cost of disobeying Guru’s words.

Ramnath Pandiaraj said...

“I believe aimless mediation can only take us to truth”. ya siva sir im also do sky meditation for some personal aim so oly im not fullfill in sky meditation :( i change my mind first thanku sry 4 my english

Jegan Nathan said...

Hallo I am also doing sky I have so many doubts. Should we do any thing beyond sky