Sunday, April 22, 2012

NEELAKANDAR KURI SASTRAM-6 (நீலகண்டர் குறி சாஸ்திரம்-6)


NEELAKANDAR KURI SASTRAM-6
(நீலகண்டர் குறி சாஸ்திரம்-6)
அருளினா லன்றி யகத்தறி வில்லை
அருளின் மலமறுக்க லாம்
-----ஔவையார்-----
(AVVAIYAAR)

The above verses were written by mahayogi Avvaiyaar Ammal in the section of Thiruvarutpal in avvaiyar kural. She quoted in the verses that devoid of blessings from god, one can’t able to reach the internal way of worship and to achieve the hidden gleaming light. She is strongly citated the word “blessing”. We can access the meaning as also as praise, gift, internal reward or bequest, whatever regular word suit to Tamil word “arul”.  If you can start slowly to attain the greatest knowledge through this way, you can achieve the internal worship of god which makes you travel towards the path of intrusive from mooladharam. The knowledge she describes here as the gleaming appearance coming through the internal light and spread over the internal sections of humans.  That’s why some of the yogis become fair tone due to this accumulation of high level of energy. With the achievement of the extreme knowledge from the solution of internal worship, one can accumulate the gift and starts to attain the further process to achieve the god. She expressed on  the common people who unknown on this yogic principles should avoid three types of karmas in day to day life and simply quoted in Tamil as AANAVAM, KANMAM OR KAMIYAM, MAYAI. These are the material consciousness for the common people whoever led the ordinary way of life. If any person starts to do the karmas and try to leave these three things in these material life and strive to go for the above stage of inner blessings can easily achieve the target. Its continuous process for all yogis in this material world; when they start to do daily and it’s a huge great effort given by yogis. It’s not so simple to begin the real meditation with soundless sound as it’s as written in many books.

Continued from Number-50
Number-51
You have fought with some body individually due to your family circumstances. But now is your time to achieve anything whatever you want, so victory is yours. If you have failed against any cases prior to your belongings, the cases will be favor to you now. No need to fear or worry on any litigations or court proceedings.
Number-52
If you have decided to start any business or personal work, it will get breakdown. You can’t achieve whatever you planned it before.  If you have any sickness or continuous illness, it takes some time to get it recover. If you have gone out for business trip and far away from your place, it takes extensive time to complete and return back.
Number-53
Any agricultural works and irrigation projects will not be successful in this periods, it leads to misfortune and will be uncompleted. If you have engaged with some girl or boy for marriage it will lead to be failure.  So don’t approach the person whom you actually want to marry. Give some time to make it smooth and then after you try to solve it. The proposal for marriage makes divert to other purpose. Quarrels will rise in your family. Don’t go for business trips. It brings you pain.  
Number-54
If you have decided to go to any temple with your family, it’s the time to go for pilgrimage trips and complete it. God has given you a chance to realize your mistakes from your past life. So arrange a short trip to temple which ever is favored for your family. Whatever you had lost or missed property in your family, it’s the time to return back from other sources, so don’t worry on those belongings. Your job or your profession will start to increase from the lower level.  It will take you to good level. Don’t trust your friend. If you want to avoid any worries or unhappy incidents happening continuously, you should avoid your friend.
Number-55
Present running business will face the destruction and makes you uncomfortable. So you have to roam here and there to settle those things. Some problem suddenly will rise from your girl friend side or other woman which had connection with you before. You did not receive any good news from abroad or business related news. Stop all the business trips now and postpone otherwise it will be disappointment.
Number-56
Now is the good time for all of your business and professional related things. Be patience on your work, you will get successful now.  Don’t show you’re angry on others and makes the favor things complicated. It’s the good time to get flourishing, so do your work and be patience for future results; it’s the goodwill to you. If you have decided to do any new thing today it will get failure. Don’t trust others and do it yourself for all of your works.
Number-57
Now the time to get registers your property and flats which was delayed for many years. If you are waiting for your hereditary property, or family related settlement, you can go ahead now and it is the time to argue for those properties. If you want to get marry, this is the time to get the wedding bells. If you have decided to marry any person, you can approach and it will be favor to you. If you want to marry a girl in your family surroundings, you can go ahead with engagement. If you want to do any work today, it’s the fruitful.
Number-58
If you have decided to do any work today, it will not be materialized. So be calm and do your usual work today. Don’t go for any new business or argue with senior people.  Now all the planets are totally against you.  If the planets against us, then what we can do. So don’t do any new work today. Whatever your family persons and blood relations are facing the problems continuously and suffering from various effects will be slowly recovered and wiped out. So don’t worry about the family problems now.  
Number-59
If you have decided to do new work  or any new plan, start it today itself, it will be successful. Long time illness and sickness will get cure. If you have planned to go for higher profession or changeover to some jobs, it will get materialized shortly on your side. Whatever works if you go for today, it’s the flourishing.  Hereditary family problems and enmity will be slowly wiped out from your side. Be cool and do your usual work today.
Number-60
Whatever you have decided in your mind will not be favor to you today, it will get failure. You had fought with some body and make enmity with others. All these problems will be solved after one year of duration. So don’t quarrel with others and make them enmity. Try to keep quiet on all the official works for one year till the good period starts.

General
“Now the train comes very fastly and stands in the platform with the enormous brake sound, its not good indication, so the present time is very bad, Next time I will teach you” one of my guru said. The above comment he has given to me, when I was asking for protection mantra, many years back.  There is no relation between train and sastra or to teach the secret arts. They will compare the useless things to skip the talks.
All the gurus tells lies frequently for various purposes to avoid karmas, if they wants to avoid, they used to give the irrelevant reasons as I given above.
A year back, one of my friends said to me that some of the village people have cut the head of a pig with leaking of blood and spell of rituals with tantric materials and kept in front of her parent’s house at Bijapur, Karnataka. I got confused with the head of pig or some other animal. Whenever she tells she always lies or over exaggerated when narrated. When her father came to see her newly purchased flat, he fell down in her house at Bangalore; he got injured along the spinal bone.  Till return to his hometown he was on bed. He has constructed anjaneya temple due to god anjaneya raised on his dreams and asked him to construct the temple for anjaneya as he said. The tantric rituals are based up on some god and goddesses are highly uncontrolled energy created by the meditator and priests in the anjaneya temple or kaali or like adamant goddess. The same type of incidents has been experienced by many of the persons during dreams and appears in front of them to do these types of things. It’s the continuous spell of some mantras or rituals.  Most of the people do not know how to protect themselves from mantra spells created themselves.
Once she said to me that she got some uneasiness on her face and mouth. I said don’t worship the arrogant god. She got angry, because most of the people worship adamant god or goddess from the younger stages. But the reason behind that some of years back a person who is the meditator of anjaneya god got severely attacked due to the working with god externally with mantra spells and tantric rituals for others. His mouth became as same as like anjaneya god. He came to guru and asked for remedy.
In most of the villages the revenge and avenge is common with these type of tantric practices. If the time is bad to the applied person or receiving person, the results will be severely affecting both the people according to the time and position of planets along the working of karmas.  But in her village this type of extreme stage of revenge on these families is highly surprised.  Why the village people have extreme angry on these people?.  What type of most horrible mistake they have done to others? Already daughter is a widow. The great losses will never be recovered to their generations for their family now. Then why these villagers are committing like this.  Any human never do these types of things on family whom lost most of the things in their life. If a person does it like this then what these family persons has been done  at village  or recently  what are all the things they did it in the past. I got confused with this thoughts and left on their hands. I have seen lot of revenges like this carried out in villages and cities on plenty of times. Whoever challenged with the god is not alive now. If she read this she may get angry, but the solution behind this is highly complicated to solve it. Whoever worships this type of god or in their family must think their future and the generations after them.
When I met her father at Bangalore, he was lying on the carpet in the centre of the hall.  He argued with me on god and goddess. Most of the people whoever on these type of worship with these gods and rituals are used to always argue on the spirituality. Because they did not able to achieve the entrance of the spiritual. I found his eyes are already dull and he had scared on his death, he felt that he is going to die here at Bangalore because of pain; he wants to go immediately and see the constructed temple.
He advised me how to worship on god.  A person who is following the type of external worship and constructing the temple then how can he understand about me who is doing internal worship. Most of the person who practicing this type of worship and pooja unable to know the condition externally on these gods and also they want to control others on the base of god. Unknowingly they never understand the working of these types of gods externally.  They used to get ego and disrespect on others due to worship on these types of gods. But the results of those will be painful after some days.
When I went to give the invitation for our house warming ceremony, i found that he was very much depressed; he wants to go to his native immediately. I found the reason why he wants to go to his native place. Everyone whoever worships goddess and angels or boothas they always think that they are superior to normal humans and expect others to bow down? The reason behind that they had used the power of goddess and activate on others for unnecessary reasons due to they want to show that they have the power and everyone should come and bent down in front of them. This is common on all types of god and goddess worshippers. But boothas is different. Its very worst than this. That’s why in Tamil spiritual says “ Be quiet or Be calm”
Magicians are practicing this type of worship of tantric goddess. But it’s not permanent way of practicing rituals to accumulate power to utilize for others. All are temporary solutions. Some generations got spoiled because of this type of worship. Some people used to go to magicians or priests and ask them to solve all the problems like kill the bosses, neighbors, relations and friends. But the real story behind these magicians or priests in narasimha temple or other temples or private magicians actually working on god and they send the goddess power to make the enemy detained and seized at home. But the sin directly goes to the person who asked to do this type of magical spell. Magicians will be killed for a generation, which is the different story.
Whoever is doing external worship like magic and mantra spell with this type of goddess is temporary and lead to enormous pain. Readers always keep it on mind. The supreme power, supremo never allows you to touch other karmas if you had touched the real path of yogic meditation. There will be the absence of negative energies. There you can work only for your karma. Don’t go behind the fame and reputation, in this worship it works temporarily coming towards you by worship due this type of goddess with mantras. I am not criticizing on gods. Prayer is entirely different from worships; activation of mantra spell on god is different.  Topics are jumping.
Don’t do any pooja at home unknowingly until unless you have reached some sort of stages.  When the goddess comes and stays in your house due to your mantra spell and pooja; but if you don’t know physically it’s became useless for you and there will be beginning of pain.  Hence, if you don’t know the goddess is sitting inside and you started and having intercourse with your boy or girl friend, there will be blunder mistake you are doing in your life time in the meaning of doing pooja.  Some of the houses I have noticed the goddess sitting in the pooja room due to their vigorous spells. This is not a good symbol.   Fasting, the word is not at all connected with material world. Mantra spells or activation on others will rotate again and return towards you through the cycle of periods. It comes immediately, or it takes time, but when a planet comes to particular position, arrows will come from the universe and seized them.
தன் வினை தன்னை சுடும்” (our activities will burn us). This is the outstanding spiritual proverb in Tamil for everyone to understand their life in this world.


1 comment:

R.Srishobana said...

வணக்கம் ஐயா,தாங்கள் தந்துள்ள வலைப்பதிவில் சிலர் வணங்கும் தெய்வங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள்...நான் தினமும் அரை மணி நேரமாவது மந்திரங்களை உச்சாடணம் செய்து வழிபடுவேன்...மந்திரங்கள் என்றால் விநாயகர் அகவல்,காயத்திரி மந்திரம்,நவக்கிரக காயத்ரி,மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்ரம் போன்றவைகளை குளித்து முடித்து விட்டு தான் படிப்பேன்...நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுபவர்கள் என்பதால் இவற்றை படிக்கக் கூடாதா?...மேலும் தாங்கள் குறிப்பிட்டது தாந்திரக மந்திரங்களையா அல்லது வேத மந்திரங்களையா?நான் தினமும் இவ்வாறு வழிபடுவது சரிதானா?தொடர்ந்து செய்யலாமா?மேலும் தங்கள் பதிவில் எவ்வாறு வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி பதிவிட்டால் என் போன்ற அறியாதவர்களுக்கு பயனாக இருக்கும்...இறுதியாக ஒரு சந்தேகம் எனக்கு,தாங்கள் குரு முகமாக உபதேசம் பெற்று பல மந்திரங்களையும்,கலைகளையும் அறிந்துள்ளீர்கள்...ஆனால்,நாங்களும் தாங்கள் தந்துள்ள "காப்பு கட்டு மந்திர"த்தை குருவாக பாவித்து வீட்டிலிருந்தபடியே செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா?...தெளிவுபடுத்தினால் மிகவும் மகிழ்வேன்...மிக்க நன்றி ஐயா...